OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Tietotekniikan koulutusohjelma > Tietotekniikka (Espoo), Sulautettu tietotekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Tietotekniikka (Espoo), Sulautettu tietotekniikka

Syksy 2011

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Matematiikka
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Funktiot ja kompleksiluvut 3
       
               
                         
Vektorit ja matriisit 3
     
               
                           
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Digitaalitekniikan matematiikka 3
     
             
                             
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                   
Tilastomatematiikka 3    
           
                         
       
Digitaalisen signaalinkäsittelyn matematiikka 3    
         
                   
       
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja lämpöopin perusteet 3
     
               
                           
Sähköoppi 3
     
             
                           
Magnetismi 3
       
               
                       
Värähtelyt ja aaltoliike 3  
         
                   
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3
     
           
                       
Kieliopinnot
                                                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
           
                       
       
Ammatillinen englanti 3
       
               
                       
Tietotekniikan englanti ja viestintä 3  
       
                 
                   
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
           
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3    
         
                     
             
Tuotantotalous
                                                       
Projektinhallinta 3  
         
                   
               
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3  
       
                   
                   
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3    
           
                       
         
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
             
                           
 
Johdantoprojekti
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
PC:n käyttöönotto 3
     
             
                             
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
391818324151267.510.50312127.57.566335.32.35.35.30030
Ammattiopinnot
                                                       
Tietotekniikan yhteiset ammattiopinnot
()
                                                       
Unix/Linux-peruskurssi 3
     
             
                             
Tietoturvallisuuden perusteet 3
       
               
                         
Elektroniset järjestelmät 3  
       
                 
                   
Digitaalitekniikka (piirit) 3
     
               
                           
Tietokoneen arkkitehtuuri 3  
         
                   
                 
Ohjelmoinnin perusteet 3
       
               
                         
Ohjelmoinnin jatko (Java) 3
       
                 
                       
Ohjelmoinnin jatko (C) 3
       
                 
                       
Tiedonhallinnan perusteet 3  
       
                 
                     
Tietoliikenteen perusteet 3  
       
                 
                     
Tietoliikenneverkot 3  
       
                 
                     
Lähiverkot (CCNA 1) 3
     
             
                           
Reititinverkot (CCNA 2) 3
       
               
                       
Mikroprosessorit 3  
       
                   
                   
Ammatillisesti suuntaava projekti 6  
         
                   
               
Sulautetun tietotekniikan yhteiset ammattiopinnot
                                                       
Piirianalyysi 3  
         
                   
               
Kansainvälinen projektiviestintä 3    
           
                       
       
Elektroniikan sovellukset 3  
         
                   
               
Sulautettujen ohjelmien kehitys 3  
         
                   
               
Signaalikäsittelyn perusteet 3    
         
                       
           
Tietokonetekniikka
                                                       
Sarjaliikenne 3    
         
                       
           
Ohjelmoitavat logiikkapiirit 3    
         
                     
             
Sulautettujen järjestelmien testaus 3    
         
                     
             
Piirilevyt 3  
       
                   
                   
USB oheislaitteet 3    
           
                       
         
Digitaalinen signaalinkäsittely
                                                       
Signaalinkäsittelyjärjestelmät 5    
           
                       
       
Digitaaliset signaaliprosessorit 5    
           
                       
       
Mittaustiedon analysointi 5    
           
                       
       
Sulautetun tietotekniikan innovaatioprojekti
                                                       
EMC sähkömagneettien yhteensopivuus 3      
           
                         
     
Virtuaali-instrumentointi 5    
           
                       
       
Anturitekniikka 3    
         
                     
             
Project Work 4      
           
                         
     
243641791518181526704.54.57.57.510.57.510.57.59614.511.57000
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Lausekkeet ja yhtälöt 3
     
             
                           
Fysiikan täydentävät opinnot 3
     
             
                             
Communication Skills in ICT 3    
         
                     
           
Valmennus ammatilliseen englantiin 3
     
             
                           
Valmennus ammattiruotsiin 3  
         
                   
               
9330900330006300001.51.51.51.5000000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15  
       
               
               
Harjoittelu 2 15    
         
                   
       
015150007.57.57.57.50000003.83.83.83.83.83.83.83.80000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 72727725423037.534.5334414.510.522.519.5151520.317.318.815.819.613.623.620.610.83.86.83.8

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sulautettu tietotekniikka

Tietotekniikka (Espoo)

Tietotekniikan ala

Tietotekniikka on alana erittäin laaja ja käsittää kaiken tietokoneisiin, tietojenkäsittelyyn ja tietoliikenteeseen liittyvän toiminnan. Tietotekniikka vaikuttaa laajalti ja läpäisevästi ihmisten ja erilaisten yhteisöjen työhön ja arkeen, elinkeinoelämään ja yhteiskuntaan - tietoyhteiskuntaan.

Elinkeinoelämän tarpeet ja sovellukset ovat historiallisesti ohjanneet tietotekniikan kehittymistä ratkaisevalla tavalla. Elinkeinoelämän sovellutuksia hallitsee tällä hetkellä kaksi tärkeää tekijää: integroidut ohjausjärjestelmät ja Internet.

Tietotekniikkateollisuudella tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvää tavaratuotantoa, tietoliikennettä, palveluiden tuotantoa ja sisältöjen tuotantoa. Alalle on tyypillistä eri teollisuuden alojen välinen integroituminen, verkostoituminen ja uusien toimialarajojen ylittävien toimintamallien luominen. ICT-teollisuuden valmistamia tuotteita ovat viestintävälineet, tietokoneet, kulutuselektroniikka, teollisuuselektroniikka, toimistokoneet ja elektroniset komponentit.

Tietotekniikan palvelutuotantoon luetaan tietojenkäsittelypalvelut (ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietotekniikkakonsultointi, tietotekniikan käyttöpalvelut sekä tietokantaisännöinti), teleliikenne sekä tietokonelaitteistojen, tietoliikennevälineiden ja viihde-elektroniikan tukkukauppa.

Tietotekniikka ulottaa vaikutuksensa koteihin ja arjen elämään taskuihin hankittujen tietoteknisten laitteiden ja niiden tarvitsemien tietoliikenneyhteyksien mukana sekä erilaisten kodin ja arkielämän laitteiden toimivuuden varmistavan sulautetun tietotekniikan muodossa. Tietokonelaitteiden käyttö tapahtuu usein näkymättömästi langattoman tietoliikenteen avulla, kun ajetaan autoa, katsotaan televisiota, puhutaan kännykkään, maksetaan parkkimaksuja, hoidetaan sairaalan potilaita jne.

Osaamistavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on oppia perustiedot ja -taidot tietotekniikan alalla käytettävien laitteiden, ohjelmistojen ja järjestelmien rakenteesta ja toiminnasta. Tavoitteena on myös kehittää yleisiä työelämävalmiuksia, jotka luovat edellytykset työelämään sopeutumiseen, esimies- ja johtotehtävissä toimimiseen, suulliseen ja kirjalliseen viestintään, uuden tiedon hankintaan ja omaksumiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

Alan nopean kehityksen vuoksi tietotekniikan insinööri tarvitsee hyvät oppimistaidot, joihin sisältyvät valmiudet alan kehityksen seuraamiseen ja omien tietojen ja taitojen jatkuvaan kehittämiseen elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Kansainväliset työympäristöt, projektimainen työskentelytapa ja haasteellisten työtehtävien ratkaiseminen edellyttävät insinööriltä hyvien viestintä- ja tiedonhankintataitojen lisäksi arviointi- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Opintojen rakenne ja toteutus

TUTKINTORAKENNE 240 op
Perusopinnot 75 op
Ammattiopinnot 105 op
- Tietotekniikan yhteiset ammattiopinnot 45 op
- Suuntautumisvaihtoehto 45 op
- Innovaatioprojekti 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op
Harjoittelu 30 op
YHTEENSÄ 240 op

Insinööritutkinnon (AMK) kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, joka vastaa 4 vuoden kokopäiväistä opiskelua. Suoritettavien opintojen laajuuteen ja opiskeluaikaan vaikuttavat opiskelijan mahdolliset aikaisemmat korkeakoulutasoiset opinnot. Aikaisemmista opinnoista voi saada korvaavuuksia ja hyväksi lukemisia. Korvaavuudet ja hyväksi lukemiset kirjataan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS).

Ensimmäisen puolentoista vuoden opinnot koostuvat kaikille yhteisistä perusopinnoista ja yhteisistä ammattiopinnoista, jotka luovat perustan suuntautumisvaihtoehdon mukaisten ammattiaineiden opiskelulle. Perusopinnot sisältävät matematiikkaa, fysiikkaa, tuotantotaloutta, kieliopintoja ja tietotekniikan perusteita. Yhteisissä ammattiopinnoissa opiskellaan eri suuntautumisvaihtoehtojen kaikille yhteisiä opintojaksoja.

Suuntautumisvaihtoehto (45 op) valitaan puolentoista vuoden opintojen jälkeen. Opiskelija voi valita suuntautumisvaihtoehdoksi ohjelmistotekniikan, sulautetun tietotekniikan, tietoliikennetekniikan tai tietoverkot. Sulautettu tietotekniikka on tarjolla vain Leppävaaran yksikössä.

Innovaatioprojekti (15 op) tehdään oman suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti kolmantena tai neljäntenä vuotena. Projektikokonaisuus voi sisältää varsinaisen projektityön lisäksi projektia tukevan ammattiaineopintojakson ja perusopintojakson. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisöllistä kehittämisosaamista, käyttäjäläheistä innovaatio-osaamista, projektiosaamista, yhteistoiminnallisia työtapoja, verkosto-osaamista sekä viestintätaitoja.

Vapaasti valittavat opinnot (15 op) voivat koostua tietotekniikan koulutusohjelman opinnoista, muista Metropolia Ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien opinnoista tai muiden korkeakoulujen opinnoista. Opinnot syventävät ja täydentävät opiskelijan ammatillista osaamistaan. Matematiikan, fysiikan ja kielten täydentävät opinnot sisältyvät vapaasti valittaviin opintoihin.

Harjoittelussa (30 op) perehdytään ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Tavoitteena on kehittää ammatillista osaamista, tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä sekä yleisiä työelämävalmiuksia. Harjoittelun laajuus 30 op vastaa 20 työviikkoa. Harjoittelu suoritetaan harjoittelujakson aikana koulutusohjelman ohjeiden mukaisesti.

Opinnäytetyö (15 op) tehdään viimeisen vuoden aikana. Opinnäytetyö on laajahko suunnittelu-, tutkimus- tai selvitystyö ja se tehdään useimmiten teollisuusyrityksen antamasta aiheesta. Opinnäytetyöprosessiin sisältyy työn tekemisen ja sen kirjallisen raportoinnin lisäksi suullinen esitelmä ja kypsyyskokeen hyväksytty suorittaminen. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä alaan sekä suomen kielen hallintaa. Opinnäytetyöprosessin tavoitteena on kehittää opiskelijan ongelmanratkaisukykyä, luovuutta, itsenäistä työskentelyä sekä valmiuksia toimia asiantuntijatehtävissä.

Opiskelu sisältää opettajien ohjaamia lähioppitunteja tai luentoja, laskuharjoitus- ja laboratoriotyötunteja, ryhmissä tai yksilöllisesti tehtäviä harjoitus- ja projektitöitä sekä itsenäisesti suoritettavia kotitehtäviä ja itseopiskelua. Laboratoriotyöt syventävät ja havainnollistavat teoriatunneilla käsiteltyjä asioita. Projektien yhteydessä opitaan yhteistyötaitoja, tiedonhankinnan ja tiedonkäsittelyn taitoja, arviointitaitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja.

Yhteystiedot

Markku Karhu
koulutuspäällikkö
puh 020 783 6389
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Ulla Forsström
koulutusohjelman suunnittelija
puh 020 783 6378
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi