OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelma > Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelma

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Johdanto-opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Kielet
                                                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
Ammatillinen englanti 3
     
             
                           
Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan englanti 3  
       
                 
                   
Tekniikan englannin raportointi 3  
         
                   
               
Työelämän ruotsi 3
       
               
                       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3                                                        
Matematiikka
                                                       
Tekniikan matematiikan perusteet 3
     
             
                           
Yhtälöryhmät ja matriisit 3
     
             
                           
Funktiot ja derivaatta 3
       
               
                       
Tilastomatematiikka ja koesuunnittelu 4  
       
                 
                   
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja nesteet 4
       
               
                       
Lämpö ja kosteus 3
       
               
                       
Sähköstatiikka ja -magnetismi 4  
       
                 
                   
Aaltoliike ja modernia fysiikkaa 3  
         
                   
               
Kemia
                                                       
Kemian perusteet 3
     
             
                           
Epäorgaaninen kemia 3
     
             
                           
Epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt 3
     
             
                           
Orgaaninen kemia 4
       
               
                       
Pintakäsittelyliuosten analytiikka 4  
       
                 
                   
Fysikaalinen kemia 6  
         
                   
               
Maali- ja liimakemia 4  
       
                 
                   
Pinta- ja sähkökemia 3    
           
                       
       
Talousaineet
                                                       
Yrityksen kannattavuus- ja kustannuslaskenta 3    
           
                       
       
Henkilöstöjohtaminen ja lainsäädäntö 3      
             
                           
44316327171912060313.513.58.58.59.59.5660033001.51.5
Ammattiopinnot
                                                       
Yleiset ammattiopinnot
                                                       
Tietokoneavusteinen suunnittelu 3
       
               
                       
Työturvallisuus ja työhyvinvointi 3  
       
                 
                   
Automaation perusteet 3    
           
                       
       
Pintakäsittelyn ympäristönsuojelu 3  
         
                   
               
Valmistustekniikka 3
       
               
                       
Materiaali- ja korroosiotekniikka
                                                       
Korroosioneston perusteet 4
       
               
                       
Materiaalioppi 6  
       
                 
                   
Lujuusoppi 3  
       
                 
                   
Puu- ja kiviainesmateriaalit 3  
         
                   
               
Teolliset pintakäsittelyt
                                                       
Pintakäsittelyn perusteiden projekti 6
     
             
                           
Korroosionestomaalaus 1 3  
         
                   
               
Tuotemaalaus 7    
         
                   
       
Rakennusten pintakäsittelyt
                                                       
Rakennusten sisätilojen pintakäsittelyt 6  
         
                   
               
Julkisivumaalaus ja -pinnoitus 4  
         
                   
               
Korjausrakentamisen pintakäsittelyt 4    
         
                     
           
Innovaatioprojekti
                                                       
Innovaatioprojekti 10      
           
                       
Valinnaiset ammattiopinnot : materiaali- ja korroosiotekniikka
                                                       
Metallioppi ja lämpökäsittelyt 4      
           
                         
   
Materiaalien vaurioitumismekanismit 3      
           
                         
   
Materiaalinvalinta 3      
           
                         
   
Materiaalien tutkimusmenetelmät 3      
           
                         
   
Korroosiotekniikka 7    
         
                   
       
Valinnaiset ammattiopinnot : teolliset pintakäsittelyt
                                                       
Kaasufaasipinnoitus 3    
         
                     
           
Korroosionestomaalaus 2 3    
         
                     
           
Kuumaupotukset 3    
         
                     
           
Sähkökemiallinen ja kemiallinen pinnoitus 7      
           
                       
Terminen ruiskutus ja hitsauspinnoitus 3    
         
                     
           
Valinnaiset ammattiopinnot : rakennusten pintakäsittelyt
                                                       
Rakennuspinnoituksen työmaakäytännöt 3      
           
                         
   
Entistäminen 3      
           
                         
   
Rakenteiden palonsuojaus 3    
         
                     
           
Värisuunnittelu 3    
         
                     
           
Valinnaiset ammattiopinnot: talousaineet
                                                       
Yrittäjyys 3    
           
                       
       
Teknologiayrityksen markkinointi ja etabloituminen ulkomaille 3    
           
                       
       
Muut valinnaiset ammattiopinnot
                                                       
Sähkötekniikan perusteet 3                                                        
Kunnossapito 3                                                        
Johdatus nanoteknologiaan 3                                                        
163145366101219291627.58.53355669.59.514.514.58813.813.84.34.3
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
         
                     
           
Työharjoittelu 2 15      
           
                         
   
0015150000150150000000007.57.5007.57.500
Opinnäytetyö
                                                       
Insinöörityö 15                                                        
0000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6062665433273131442242.511.516.516.513.513.515.515.515.515.52222111121.321.35.85.8

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Insinööri (AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Ei erityispääsyvaatimuksia, tekniikan alan yleiset pääsyvaatimukset

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>
- tutkintoon vaaditaan 240 opintopisteen suoritukset opetussuunnitelman mukaisesti

Tutkinnon profiili
Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija materiaalien ja pinnoitteiden ominaisuuksiin ja niiden valintaperusteisiin sekä antaa valmiudet pinnoitteiden valmistamiseen eri tekniikoilla.

Keskeiset oppimistulokset
- Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen
- Matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet
- Laadunhallintataidot
- Ympäristö- ja työturvallisuustaidot

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka on koulutusala, josta voi hakeutua sekä käytännönläheisiin työmaa- ja käyttötehtäviin että syvällisiin kehitys- ja tutkimustehtäviin. Koulutusohjelmasta valmistuvien insinöörien työpaikkoja on eri alojen teollisuusyrityksissä, rakennusalan yrityksissä, tutkimuslaitoksissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Näissä he voivat toimia esimerkiksi tuotantopäällikköinä tai työnjohtajina, asiantuntijoina, suunnittelijoina, myynti-insinööreinä tai opettajina.

Pääsy jatko-opintoihin
Maisteriopinnot opintoja tarjoavan oppilaitoksen valintaperusteiden mukaisesti.

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Kaikki opintojaksot arvioidaan skaalalla 0-5. Hyväksytyn opintojakson arvosana on 1-5, hylätyn 0. Arviointikriteerit on esitetty opintojaksokuvauksissa, ja varsinaiset arviointimenetelmät määräytyvät toteutuskohtaisesti.

Valmistumisen vaatimukset
Suoritettava 240 opintopisteen opinnot opintosuunnitelman mukaisesti.

Opintojen toteuttaminen
Opiskelu on kokopäiväistä.

Koulutusohjelman päällikkö
Riitta Lehtinen, riitta.lehtinen@metropolia.fi
+358 20 783 6138
PL 4021
00079 METROPOLIA