OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelma > Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelma

Syksy 2010

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Tuotantotalous
                                                       
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3    
         
                   
       
Tekninen myynti ja markkinointi 3      
           
                       
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
           
                         
     
Teknologiayrittäjyys 3    
         
                   
       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                             
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                             
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3  
       
                 
                     
Ammatillinen englanti 3
     
             
                             
Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan englanti 3  
       
                 
                     
Tekniikan englannin raportointi 3    
         
                     
             
Työelämän ruotsi 3  
       
                 
                     
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3  
       
                 
                     
Yhtälöryhmät ja matriisit 3
     
             
                             
Funktiot ja derivaatta 3
     
             
                             
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
     
             
                             
Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan matemaattiset menetelmät 3  
       
                 
                     
Tilastomatematiikka 3    
         
                     
             
Koesuunnittelu ja tilastollinen laadunohjaus 3      
           
                         
     
Mekaniikka ja sähköoppi 6
     
             
                             
Sähkömagnetismi, termofysiikkaa ja aallot 6  
       
                 
                     
Fysiikan laboratoriotyöt 3
     
             
                             
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                             
Projektinhallinta 3      
           
                         
     
Työsuojelu- ja turvallisuustekniikka 3  
       
                 
                     
302412123002409310.51.530000240007.51.51.51.59.80.80.80.8
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Yleistekniset aineet
                                                       
Tietokoneavusteinen suunnittelu 3  
       
                 
                     
Sähkötekniikka 3    
         
                     
             
Automaatiotekniikan perusteet 3    
         
                     
             
Pintakäsittelyn ympäristönsuojelu 3    
         
                     
             
Kunnossapitotekniikka 3    
         
                     
             
Valmistustekniikka 3  
       
                 
                     
Kemia
                                                       
Epäorgaaninen kemia 6
     
             
                             
Epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt 3
     
             
                             
Orgaaninen kemia 5
     
             
                             
Pintakäsittelyliuosten analytiikka 4    
         
                     
             
Fysikaalinen kemia 6    
         
                     
             
Pintakemia 3    
         
                     
             
Maalikemia 3  
       
                 
                     
Materiaali- ja korroosiotekniikka
                                                       
Korroosioneston perusteet 4
     
             
                             
Materiaalioppi 5  
       
                 
                     
Lujuusoppi 3  
       
                 
                     
Puu- ja kiviainesmateriaalit 3  
       
                 
                     
Teolliset pintakäsittelyt
                                                       
Pintakäsittelyn perusteiden projekti 6
     
             
                             
Korroosionestomaalaus 1 3  
       
                 
                     
Tuotemaalaus 7  
       
               
               
Rakennusten pintakäsittelyt
                                                       
Rakennusten sisätilojen pintakäsittelyt 6                                                        
Julkisivumaalaus ja -pinnoitus 3                                                        
Innovaatioprojekti
                                                       
Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan innovaatioprojekti 6      
           
                       
Valinnaiset ammattiopinnot : materiaali- ja korroosiotekniikka
                                                       
Sähkökemia ja korroosiotekniikka 7      
           
                       
Metallioppi ja lämpökäsittelyt 4    
         
                   
       
Materiaalien vaurioitumismekanismit 3    
         
                   
       
Materiaalien tutkimusmenetelmät 3    
         
                   
       
Materiaalinvalinta 3    
         
                   
       
Materiaali- ja korroosiotekniikan projekti 5      
           
                         
     
Valinnaiset ammattiopinnot : teolliset pintakäsittelyt
                                                       
Kuumaupotukset 3      
           
                       
Terminen ruiskutus ja hitsauspinnoitus 3      
           
                       
Korroosionestomaalaus 2 3      
           
                       
Kaasufaasipinnoitus 3      
           
                       
Sähkökemiallinen ja kemiallinen pinnoitus 7    
         
                   
       
Teollisten pintakäsittelyiden projekti 5      
           
                         
     
Valinnaiset ammattiopinnot : rakennusten pintakäsittelyt
                                                       
Rakennuspinnoituksen työmaakäytännöt 5    
         
                   
       
Rakenteiden palonsuojaus 3      
           
                       
Värisuunnittelu ja tyylioppi 3      
           
                       
Entistäminen 3    
         
                   
       
Rakennusten pintakäsittelyiden projekti 5      
           
                         
     
2430534624026.53.5391430.515.52400024.81.81.81.83277722.87.87.87.8
VAPAASTI VALITTAVAT
                                                       
Lausekkeet ja yhtälöt 3
     
             
                             
Fysiikan täydentävät opinnot 3
     
             
                             
Valmennus ammatilliseen englantiin 1 3
     
             
                             
Valmennus ammattiruotsiin 1 3  
       
               
               
9300901.51.5000090000.80.80.80.800000000
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu 1 15    
         
                     
             
Harjoittelu 2 15      
           
                         
     
0015150000150150000000001500015000
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Insinöörityö 15      
           
                         
     
0001500000015000000000000015000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 63578088630525631771176300049.62.62.62.654.58.58.58.562.68.68.68.6

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Insinööri (AMK)

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka on välttämätön osa niin perinteisestä rakentamista ja tuotteiden valmistusta kuin uusimpien tekniikan tuotteiden kehittämistäkin. Materiaali- ja pintakäsittelytekniikkaa tarvitaan jatkuvasti uusien teknologioiden hyödyntämiseen, tuotteiden ominaisuuksien parantamiseen ja viihtyisän elinympäristön luomiseen. Hyvin hoidetuilla materiaalivalinnoilla, pintakäsittelyillä ja korroosiosuojauksilla saavutetaan miljardien eurojen kansantaloudelliset hyödyt vuodessa.

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka perustuu eri tieteenalojen hallitsemiseen, jolle hyvä ammattialan osaaminen rakentuu. Koulutusohjelman perusajatus on yhdistää hyvä materiaali- ja pintakäsittelyosaaminen taloudelliseen kustannusajatteluun, tietoisuuteen alan ympäristö- ja turvallisuusvaikutuksista, selkeään ilmaisu- ja monipuoliseen kielitaitoon sekä kykyyn työskennellä ihmisten kanssa. Nämä taidot omaksuneilla insinööreillä on jatkuvasti kysyntää yrityksissä sekä alan tutkimus- ja oppilaitoksissa.

Koulutusohjelman osaamistavoitteet
Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan insinöörin ammattiosaaminen muodostuu seuraavista ydinosaamisalueista:
- materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen,
- ympäristön ja työsuojelutaidot,
- laadunhallintataidot ja
- alan säädösten ja etiikan tuntemus.

Siten materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija materiaalien ja pinnoitteiden ominaisuuksiin ja niiden valintaperusteisiin sekä antaa valmiudet pinnoitteiden valmistamiseen eri tekniikoilla. Valmistunut insinööri tuntee myös materiaali- ja pintakäsittelytekniikkaan liittyvät ympäristö- ja työsuojeluvaatimukset. Hän osaa toimia alan lakien, asetusten ja standardien mukaisesti sekä tuntee laatujärjestelmät. Hän tietää myös vastuunsa materiaali- ja pintakäsittelytekniikan alojen etiikasta ja sen edistämisestä.

Matemaattis-luonnontieteellisten valmiuksien kehittäminen on edellytys alan uuden tiedon oppimiselle ja myöhemmälle asiantuntijaksi kehittymiselle. Koulutus antaa valmiudet myös monipuoliseen viestintään ja viestintävälineiden käyttöön sekä järjestelmälliseen toimintaan ja itsenäiseen päätöksentekoon. Valmistuvat insinöörit osaavat suunnitella, johtaa ja valvoa alansa tuotantotoimintaa. Lisäksi he ymmärtävät teollisen toiminnan taloudelliset riippuvuudet.

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan insinöörit osaavat toimia modernissa tuotantoelämässä ja yhteiskunnassa sekä itsenäisesti että tehokkaina ryhmän jäseninä ja pystyvät kansainväliseen yhteydenpitoon ja kaupankäyntiin. He osaavat hyödyntää alansa uusinta tietämystä ja heillä on valmiudet elinikäiseen itsensä kehittämiseen.


Opintojen rakenne
Kahden ensimmäisen vuoden aikana opintojen painopiste on perusaineiden opiskelussa, ja varsinaisten ammattiaineiden osuus lisääntyy opintojen edetessä kahden jälkimmäisen vuoden aikana.

TUTKINTORAKENNE
Perusopinnot 75 op
Ammattiopinnot 105 op
• teolliset pintakäsittelyt
• rakennusten pintakäsittelyt
• materiaali- ja korroosiotekniikka
• Innovaatioprojekti
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op
Harjoittelu 30 op
YHTEENSÄ 240 op


Perusopinnot (75 op)
Perusopinnot sisältävät matematiikkaa, fysiikkaa, kieliä, tietojenkäsittelyä sekä talousaineita.

Matematiikan ja fysiikan opiskelulla luodaan pohjaa käsitellä tekniikan alan kysymyksiä. Yritystoiminnan ja tuotantotalouden osaamisella on merkittävä osuus opinnoissa, koska pintakäsittelyalan yritykset ovat enimmäkseen pieniä tai keskisuuria ja valmistunut insinööri on usein alusta alkaen vastuussa yrityksen henkilöstö- ja talousasioista.

Ammattiopinnot (105 op)
Ammattiopinnot jakautuvat yleisteknisiin aineisiin, kemiaan, yhteisiin ammattiaineisiin ja syventäviin valinnaisiin ammattiaineisiin. Yleisteknisiin aineisiin kuuluvat esimerkiksi sähkö- ja automaatiotekniikka sekä ympäristönsuojelu. Kemialla on tärkeä merkitys opinnoissa, koska monet pintakäsittelyprosessit ja materiaalitekniset ilmiöt perustuvat kemiaan. Ammattiaineet jakautuvat kolmeen osa-alueeseen:
• teollisiin pintakäsittelyihin,
• rakennusten pintakäsittelyihin ja
• materiaali- ja korroosiotekniikkaan.

Teolliset pintakäsittelyt käsittävät teollisessa linjassa tapahtuvat eri teollisuudenalojen käsittelyt kuten tuotemaalauksen, sähköpinnoituksen ja kuumasinkityksen, termisen ruiskutuksen sekä kaasufaasipinnoitukset, joita käytetään muun muassa nanopinnoitteiden valmistukseen.

Rakennusten pintakäsittelyihin kuuluvat sisätilojen ja julkisivujen käsittelyt, entistämis- ja saneeraustyöt, rakenteiden palonsuojausmenetelmät sekä rakennusteollisuuden pintakäsittelyt.

Materiaali- ja korroosiotekniikassa opitaan tuntemaan erilaisten materiaalien ominaisuudet ja niihin vaikuttavat tekijät, mikä antaa valmiudet materiaalien suorituskyvyn arviointiin, oikeiden materiaalien valintaan, materiaalien vaurioitumisten syiden ymmärtämiseen sekä vaurioitumisen estämiseen.

Vapaasti valittavat opinnot (15 op) voivat koostua materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelman opinnoista, muista Metropolia Ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien opinnoista tai muiden korkeakoulujen opinnoista. Opinnot syventävät ja täydentävät opiskelijan ammatillista osaamista. Matematiikan, fysiikan ja kielten täydentävät opinnot sisältyvät vapaasti valittaviin opintoihin.
Innovaatioprojekti (10 op) toteutetaan neljäntenä vuotena. Projektikokonaisuus sisältää varsinaisen projektityön lisäksi projektia tukevia perusopintojaksoja. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisöllistä kehittämisosaamista, käyttäjäläheistä innovaatio-osaamista, projektiosaamista, yhteistoiminnallisia työtapoja, verkosto-osaamista sekä viestintätaitoja.

Harjoittelussa (30 op) perehdytään ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Tavoitteena on kehittää ammatillista osaamista, tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä sekä yleisiä työelämävalmiuksia. Harjoittelun laajuus 30 op vastaa 20 työviikkoa. Harjoittelu suoritetaan harjoittelujakson aikana tai kesäisin koulutusohjelman ohjeiden mukaisesti.

Opinnäytetyö (15 op) tehdään viimeisen vuoden aikana. Opinnäytetyö on laajahko suunnittelu-, tutkimus- tai selvitystyö ja se tehdään useimmiten teollisuusyrityksen antamasta aiheesta. Opinnäytetyöprosessiin sisältyy työn suorittamisen ja sen kirjallisen raportoinnin lisäksi suullinen esitelmä ja kypsyyskokeen hyväksytty suorittaminen. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä alaan sekä suomen kielen hallintaa. Opinnäytetyöprosessin tavoitteena on kehittää opiskelijan ongelmanratkaisukykyä, luovuutta, itsenäistä työskentelyä sekä valmiuksia toimia asiantuntijatehtävissä.

Oppimisprosessin toteutus
Opetuksen lähtökohtana on oppijan aktiivinen oppiminen ja omakohtainen vastuu opinnoistaan. Opettaja toimii tämän oppimisprosessin ohjaajana.
Opinnot toteutetaan moduulirakenteisina, jolloin samanaikaisesti opetettavat opintojaksot kootaan toisiaan tukeviksi kokonaisuuksiksi. Moduulit voivat sisältää sekä perus- että ammattiopintoja.

Opinnot etenevät ajallisesti vuositeemojen mukaan. Opintojaksojen suoritusjärjestys on suunniteltu niin, että kunakin opiskeluvuotena näkökulma ja painotukset toteuttavat vuositeemojen mukaisia tavoitteita.

Vuositeemat osaamistavoitteineen ovat:
1. vuosi: Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan perusvalmiudet
Opiskelija saa matemaattis-luonnontieteelliset, kielelliset sekä käytännön tietotekniset perusvalmiudet opintojen eteenpäin viemiseksi sekä materiaali- ja pintakäsittelytekniikan alan perustuntemuksen.

2. vuosi: Ammattiopintojen perusta
Opiskelija omaksuu oman alansa keskeistä tietämystä.
3. vuosi: Suuntautuminen ammattiopinnoissa
Opiskelija omaksuu laajasti valitsemansa syventymisalan toimintaa ja vaatimuksia.
4. vuosi: Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan insinööriksi kypsyminen
Opiskelija täydentää ammattiosaamistaan ja kykenee soveltamaan oppimaansa käytännön ongelmien ja tutkimustehtävien ratkaisemiseen.