OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelma > Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelma

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Orientoivat opinnot 3                                                        
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
           
                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3  
       
               
               
Tekniikan englanti ja viestintä 3
     
           
                       
Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan englanti 3  
       
               
               
Tekniikan englannin raportointi 3      
           
                       
Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan ammattiruotsi 3    
         
                   
       
Yhtälöryhmät ja matriisit 3
     
           
                       
Funktiot ja derivaatta 3
     
           
                       
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
     
           
                       
Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan matemaattiset menetelmät 3
     
           
                       
Tilastomatematiikka 3    
         
                   
       
Koesuunnittelu ja tilastollinen laadunohjaus 3      
           
                       
Mekaniikka ja sähköoppi 6
     
           
                       
Sähkömagnetismi, termofysiikkaa ja aallot 6  
       
               
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3
     
           
                       
Tietotekniikan perusteet 3                                                        
Projektinhallinta 3                                                        
Teknologiayrittäjyys 3  
       
               
 
                 
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3  
     
               
 
             
Tekninen myynti ja markkinointi 3    
         
                     
             
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
           
                       
 
 
Työsuojelu- ja turvallisuustekniikka 3
     
           
                       
3016.512915158.38.3934.54.57.57.57.57.54.53.84.53.87.51.51.51.531.531.5
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Yleistekniset aineet
                                                       
Tietokoneavusteinen suunnittelu 3  
       
               
               
Sähkötekniikka 3                                                        
Automaatiotekniikan perusteet 3    
         
                   
       
Pintakäsittelyn ympäristönsuojelu 3                                                        
Valmistustekniikka 3  
       
                   
                   
Kunnossapitotekniikka 3    
           
                         
       
Kemia
                                                       
Epäorgaaninen kemia 6
     
           
                       
Epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt 3
     
           
                       
Orgaaninen kemia 5  
       
               
               
Fysikaalinen kemia 6    
         
                   
       
Pintakäsittelyliuosten analytiikka 4    
         
                   
       
Pintakemia 3    
         
                   
       
Maalikemia 3  
       
               
               
Materiaali- ja korroosiotekniikka
                                                       
Korroosioneston perusteet 5
       
               
                         
Materiaalioppi 5                                                        
Lujuusoppi 3  
       
                 
                     
Puu- ja kiviainesmateriaalit 3  
       
               
               
Teolliset pintakäsittelyt
                                                       
Pintakäsittelyn perusteiden projekti 6
     
           
                       
Korroosionestomaalaus 1 3  
       
               
               
Tuotemaalaus 6  
       
               
               
Rakennusten pintakäsittelyt
                                                       
Rakennusten sisätilojen pintakäsittelyt 5  
       
               
               
Julkisivumaalaus ja -pinnoitus 6  
       
               
               
Innovaatioprojekti
                                                       
Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan käytännön projekti 15      
           
                       
Valinnaiset ammattiopinnot : materiaali- ja korroosiotekniikka
                                                       
Sähkökemia ja korroosiotekniikka 7                                                        
Metallioppi ja lämpökäsittelyt 4                                                        
Materiaalien vaurioitumismekanismit 3                                                        
Materiaalien tutkimusmenetelmät 3                                                        
Materiaalinvalinta 3                                                        
Materiaali- ja korroosiotekniikan projekti 5                                                        
Valinnaiset ammattiopinnot : teolliset pintakäsittelyt
                                                       
Kuumaupotukset 3    
         
                   
       
Terminen ruiskutus ja hitsauspinnoitus 3    
         
                   
       
Korroosionestomaalaus 2 3    
         
                   
       
Puunjalostuksen pintakäsittelyt 3    
         
                   
       
Pintakäsittelylinjat 3                                                        
Elektroniikkateollisuuden pintakäsittelyt 3    
         
                   
       
Kaasufaasipinnoitus 3                                                        
Sähkökemiallinen ja kemiallinen pinnoitus 7                                                        
Teollisten pintakäsittelyiden projekti 5                                                        
Valinnaiset ammattiopinnot : rakennusten pintakäsittelyt
                                                       
Rakennuspinnoituksen työmaakäytännöt 5    
         
                   
       
Rakenteiden palonsuojaus 3    
         
                   
       
Värisuunnittelu ja tyylioppi 3    
         
                   
       
Entistäminen 3    
         
                   
       
Rakennusten pintakäsittelyiden projekti 5                                                        
204048157.512.5231722.525.57.57.53.83.88.83.811.511.58.58.511.311.311.314.33.83.83.83.8
VAPAASTI VALITTAVAT
                                                       
Lausekkeet ja yhtälöt 3
     
           
                       
Fysiikan täydentävät opinnot 3
     
           
                       
Valmennus ammatilliseen englantiin 1 3
     
           
                       
Valmennus ammattiruotsiin 1 3
     
           
                       
12000660000003333000000000000
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu 1 15    
         
                   
       
Harjoittelu 2 15      
           
                       
00151500007.57.57.57.5000000003.83.83.83.83.83.83.83.8
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Insinöörityö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6256.5755428.533.531.325.33936272714.314.319.314.31615.31312.322.616.616.619.614.412.914.412.9

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka on monipuolinen ala, jossa on mahdollista valita suuntautuminen käytännönläheisistä valmistustehtävistä syvällisiin tieteellisiin tutkimustehtäviin. Materiaali- ja pintakäsittelytekniikalle on käyttöä niin perinteisessä rakentamisessa ja tuotteiden valmistuksessa kuin uusimmissa tekniikan tuotteissakin. Materiaali- ja pintakäsittelytekniikkaa tarvitaan jatkuvasti uusien teknologioiden hyödyntämiseen, tuotteiden ominaisuuksien parantamiseen ja viihtyisän elinympäristön luomiseen. Hyvin hoidetuilla materiaalivalinnoilla, pintakäsittelyllä ja korroosiosuojauksella saavutetaan miljardien eurojen kansantaloudelliset hyödyt vuodessa. Ilman materiaali- ja pintakäsittelytekniikan viime vuosikymmenien nopeaa kehitystä ei nykyinen huipputeknologiakaan olisi mahdollista.

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan insinöörit sijoittuvat monipuolisesti erilaisiin tehtäviin teollisuuden eri aloille. Rakennusteollisuudessa ja rakentamisessa materiaali- ja pintakäsittelytekniikan insinöörit vastaavat materiaalivalinnoista sekä maalaus- ja pintakäsittelytöistä ja toimivat suunnittelutehtävissä. Metalli-, muovi-, puutuote- ja elektroniikkateollisuudessa he ovat vastuussa erilaisten tuotteiden materiaalien valinnasta ja pinnoituksesta, tuotekehityksestä, laadunohjauksesta tai asiakaspalvelusta. Prosessi- ja kemianteollisuudessa materiaali- ja pintakäsittelytekniikan insinööreillä on laaja tehtäväkenttä, johon voi kuulua esimerkiksi koneiden ja laitteiden materiaalinvalinta ja materiaalien kehittäminen, kunnossapito sekä korroosionesto. Alan insinöörejä palkataan myös materiaaleja ja pinnoitteiden raaka-aineita sekä pintakäsittelylaitteita ja -linjoja valmistavien ja myyvien yritysten asiantuntija-, suunnittelu-, markkinointi- ja myyntitehtäviin. Heitä toimii myös alan koulutus- ja opetustehtävissä. Monipuolisen käytännön kokemuksen myötä insinööri voi edetä urallaan vaativiin asiantuntijatehtäviin, tulosvastuulliseksi johtajaksi tai itsenäiseksi yrittäjäksi.

Koulutusohjelman osaamistavoitteet
Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan insinöörin ammattiosaaminen muodostuu seuraavista ydinosaamisalueista:
- materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen,
- ympäristön ja työsuojelutaidot,
- laadunhallintataidot ja
- alan etiikan ja säädösten tuntemus.

Siten materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija materiaalien ja pinnoitteiden ominaisuuksiin ja niiden valintaperusteisiin sekä antaa valmiudet pinnoitteiden valmistamiseen eri tekniikoilla. Valmistunut insinööri tuntee myös materiaali- ja pintakäsittelytekniikkaan liittyvät ympäristö- ja työsuojeluvaatimukset. Hän osaa toimia alan lakien, asetusten ja standardien mukaisesti sekä tuntee laatujärjestelmät. Hän tietää myös vastuunsa materiaali- ja pintakäsittelytekniikan alojen etiikasta ja sen edistämisestä.

Matemaattis-luonnontieteellisten valmiuksien kehittäminen on edellytys alan uuden tiedon oppimiselle ja myöhemmälle asiantuntijaksi kehittymiselle. Koulutus antaa valmiudet myös monipuoliseen viestintään ja viestintävälineiden käyttöön sekä järjestelmälliseen toimintaan ja itsenäiseen päätöksentekoon. Valmistuvat insinöörit osaavat suunnitella, johtaa ja valvoa alansa tuotantotoimintaa. Lisäksi he ymmärtävät teollisen toiminnan taloudelliset riippuvuudet.

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan insinöörit osaavat toimia modernissa tuotantoelämässä ja yhteiskunnassa sekä itsenäisesti että tehokkaina ryhmän jäseninä ja pystyvät kansainväliseen yhteydenpitoon ja kaupankäyntiin. He osaavat hyödyntää alansa uusinta tietämystä ja heillä on valmiudet elinikäiseen itsensä kehittämiseen.

Opintojen rakenne
Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka perustuu eri tieteenalojen hallitsemiseen, jolle hyvä ammattialan osaaminen rakentuu. Koulutusohjelman perusajatus on yhdistää hyvä materiaali- ja pintakäsittelyosaaminen taloudelliseen kustannusajatteluun, tietoisuuteen alan ympäristö- ja turvallisuusvaikutuksista, monipuoliseen kielitaitoon ja kykyyn työskennellä ihmisten kanssa. Nämä taidot omaksuneilla insinööreillä on jatkuvasti kysyntää yrityksissä sekä alan tutkimus- ja oppilaitoksissa.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana opintojen painopiste on perusaineiden opiskelussa, ja varsinaisten ammattiaineiden osuus lisääntyy opintojen edetessä kahden jälkimmäisen vuoden aikana.


TUTKINTORAKENNE
240 op
Perusopinnot
75 op
Ammattiopinnot
105 op
• teolliset pintakäsittelyt
 
• rakennusten pintakäsittelyt
 
• materiaali- ja korroosiotekniikka
 
• Innovaatioprojekti
 
Vapaasti valittavat opinnot
15 op
Opinnäytetyö
15 op
Harjoittelu
30 op
YHTEENSÄ
240 opPerusopinnot (75 op)
Perusopinnot sisältävät matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, kieliä, tietojenkäsittelyä sekä talousaineita.

Kemian ja fysiikan opiskelulla on tärkeä osuus, koska materiaali- ja pintakäsittelytekniikka perustuu suurelta osin näihin. Myös yritystoiminnan ja talousasioiden osaamisella on merkittävä osuus opinnoissa, koska pintakäsittelyalan yritykset ovat enimmäkseen pieniä tai keskisuuria ja valmistunut insinööri on usein alusta alkaen vastuussa yrityksen henkilöstö- ja talousasioista.

Ammattiopinnot (105 op)
Ammattiaineiden opiskelu aloitetaan heti opintojen alussa. Ammattiopinnot jakautuvat yleisteknisiin aineisiin, ammattikemiaan ja syventäviin ammattiaineisiin. Yleisteknisiin aineisiin kuuluvat esimerkiksi sähkö- ja automaatiotekniikka sekä ympäristön ja työsuojelu. Ammattikemiaan kuuluvat muun muassa pintakäsittelyliuosten analytiikka ja pintakemia.

Syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija voi suuntautua
• teollisiin pintakäsittelyihin,
• rakennusten pintakäsittelyihin tai
• materiaali- ja korroosiotekniikkaan.

Teolliset pintakäsittelyt käsittävät teollisessa linjassa tapahtuvat eri teollisuudenalojen käsittelyt kuten tuotemaalauksen, sähköpinnoituksen ja kuumasinkityksen, termisen ruiskutuksen sekä kaasufaasipinnoitukset, joita käytetään muun muassa nanopinnoitteiden valmistukseen.

Rakennusten pintakäsittelyihin kuuluvat sisätilojen ja julkisivujen käsittelyt, entistämis- ja saneeraustyöt, rakenteiden palonsuojausmenetelmät sekä rakennusteollisuuden pintakäsittelyt.

Materiaali- ja korroosiotekniikassa opitaan tuntemaan erilaisten materiaalien ominaisuudet ja niihin vaikuttavat tekijät, mikä antaa valmiudet materiaalien suorituskyvyn arviointiin, oikeiden materiaalien valintaan, materiaalien vaurioitumisten syiden ymmärtämiseen sekä vaurioitumisen estämiseen.

Innovaatioprojekti (15 op) tehdään oman suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti kolmantena tai neljäntenä vuotena. Projektikokonaisuus voi sisältää varsinaisen projektityön lisäksi projektia tukevan ammattiaineopintojakson ja perusopintojakson. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisöllistä kehittämisosaamista, käyttäjäläheistä innovaatio-osaamista, projektiosaamista, yhteistoiminnallisia työtapoja, verkosto-osaamista sekä viestintätaitoja.

Vapaasti valittavat opinnot (15 op) voivat koostua materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelman opinnoista, muista Metropolia Ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien opinnoista tai muiden korkeakoulujen opinnoista. Opinnot syventävät ja täydentävät opiskelijan ammatillista osaamista. Matematiikan, fysiikan ja kielten täydentävät opinnot sisältyvät vapaasti valittaviin opintoihin.

Harjoittelussa (30 op) perehdytään ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Tavoitteena on kehittää ammatillista osaamista, tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä sekä yleisiä työelämävalmiuksia. Harjoittelun laajuus 30 op vastaa 20 työviikkoa. Harjoittelu suoritetaan harjoittelujakson aikana tai kesäisin koulutusohjelman ohjeiden mukaisesti.

Opinnäytetyö (15 op) tehdään viimeisen vuoden aikana. Opinnäytetyö on laajahko suunnittelu-, tutkimus- tai selvitystyö ja se tehdään useimmiten teollisuusyrityksen antamasta aiheesta. Opinnäytetyöprosessiin sisältyy työn suorittamisen ja sen kirjallisen raportoinnin lisäksi suullinen esitelmä ja kypsyyskokeen hyväksytty suorittaminen. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä alaan sekä suomen kielen hallintaa. Opinnäytetyöprosessin tavoitteena on kehittää opiskelijan ongelmanratkaisukykyä, luovuutta, itsenäistä työskentelyä sekä valmiuksia toimia asiantuntijatehtävissä.

Yhteystiedot
Vantaa, Myyrmäki:

Kai Laitinen
koulutusohjelmajohtaja
puh. 020 7553 788
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Liisa Heikkilä
koulutusohjelman assistentti
puh. 020 7553 791
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi