OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Maanmittaustekniikan koulutusohjelma > Maanmittaustekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Maanmittaustekniikan koulutusohjelma

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Työelämän ruotsi 3  
       
                 
                   
Tekniikan suomi ja viestintä 3
       
               
                       
Maanmittaustekniikan englanti ja viestintä 3  
         
                   
               
Maanmittaustekniikan matemaattiset menetelmät 3
     
             
                           
Analyyttinen geometria 3
       
               
                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3  
       
                 
                 
Ammatillinen englanti 3
       
               
                       
Differentiaali- ja virhearviolaskenta 3  
       
                 
                   
Tilastomatematiikka 3  
         
                   
                 
Elektromagneettisen säteilyn fysiikka 3
       
               
                         
Mekaniikka 3
     
             
                           
Projektiot ja pallotrigonometria 3  
       
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Geofysiikka 3  
         
                   
               
Ekologia 3
       
               
                         
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Sovelluskehitys 3  
       
                 
                   
Projektinhallinta 3
       
               
                         
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3  
       
                 
                   
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
           
                         
     
303003121816.513.500306613.54.57.5994.500003000
Ammattiopinnot
                                                       
Moduuli - Paikkatietotekniikka
                                                       
Paikkatietotekniikan erikoiskurssi 3      
           
                           
   
Paikkatiedon keruu 3    
           
                       
         
Paikkatietoanalyysit 3      
           
                         
     
Paikkatietojärjestelmät 3    
           
                         
       
Tiedonhallinta ja tietokannat 3    
           
                       
         
Moduuli - Mittaustekniikka
                                                       
Satelliittimittaukset 3    
           
                       
       
Rakentamisen mittaukset 3      
           
                         
   
Teollisuuden mittaukset 3      
             
                           
Tasoituslasku 3    
           
                       
         
Geodesian erikoiskurssi 3      
           
                         
   
Moduuli - Ympäristönsuunnittelu
                                                       
Ympäristövaikutusten arviointi 3    
           
                       
         
Ympäristönsuunnittelun erikoiskurssi 3      
           
                           
   
Liikennesuunnittelu 3    
           
                       
       
Rakennetun alueen kaavoitus 3      
           
                         
   
Kuntakeskuksen suunnittelu 3      
             
                           
 
Moduuli - Kiinteistöoppi
                                                       
Arviointitekniikan erikoiskurssi 3      
           
                           
   
Kiinteistöoikeus 3      
           
                         
   
Kiinteistöopin syventävä kurssi 3      
           
                         
     
Lunastustoimitukset 3      
           
                           
   
Kiinteistöliiketoiminta 3      
             
                           
 
Innovaatioprojektiopinnot
                                                       
Innovaatioprojekti 10      
           
                         
   
Maanmittaustekniikan johdantoprojekti 6
       
               
                       
Geodesian perusteet 4
     
           
 
                       
Käytännön geodesia 5  
       
               
               
Kartografia 3  
       
                 
                   
Kaukokartoituksen perusteet 3  
         
                   
               
Kiinteistöoppi 4
     
             
                           
Yleinen toimitusmenettely 3
       
               
                       
Sopimus- ja kauppaoikeus 3
       
               
                         
Yhdyskuntien suunnittelu 3  
       
                 
                   
Oikeusopin perusteet 3
     
             
                           
Seminaari 3      
             
                             
Yleiskaavoitus 4  
         
                     
               
Rantarakentaminen 3    
           
                       
         
Detaljikaavoitus 5      
           
                         
   
Paikkatietotekniikan perusteet 4  
       
                 
                   
Rakennuslainsäädäntö 3  
       
                 
                   
Kiinteistötoimitukset 4  
       
                 
                   
Arviointitekniikka 4      
           
                         
   
Geodeettisten runkopisteverkkojen matematiikka 3    
           
                       
       
Kuvankäsittely 3    
           
                       
         
Yhdyskuntatalouden perusteet 3
       
               
                       
Yhdyskuntatekniikka 3  
       
                 
                   
3D-ympäristövisualisointi 3    
           
                         
       
26.03233619.716.322.59.503349124.84.897.311.311.32.86.80022.510.521.527.57.54.5
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Tekniikan englannin raportointi 3    
         
                     
           
Maapolitiikka 4    
         
                     
           
Energiatehokkuus kaavoituksessa 3    
         
                     
           
Tietomallinnus 3    
         
                     
           
Kaupunkien kiinteistötekniikka 3    
         
                     
           
Maanmittausalan konsultointi 3    
         
                     
           
Vapaasti valittavien lisätarjonta
                                                       
Mittaus- ja kartoitustekniikan kertauskurssi 2                                                        
00190000019000000000009.59.5000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15    
         
                     
           
Harjoittelu 2 15    
         
                     
           
00300000030000000000001515000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5662827921.734.339234933522710.810.822.511.818.820.311.811.324.524.522.510.524.527.51512

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Maanmittaustekniikan koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Insinööri (AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Ei erityispääsyvaatimuksia, tekniikan yleiset pääsyvaatimukset.

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili
Maanmittausinsinöörit työllistyvät sekä julkishallintoon että yksityistoimialalle . Ammattialana maanmittaustekniikka on laaja-alainen ja monitieteinen. Siihen kuuluvat mittaus- ja kartoitustekniikka, paikkatietotekniikka, kiinteistötekniikka sekä ympäristön ja alueidenkäytön suunnittelu. Eri osa-alueet ovat usein vuorovaikutuksessa keskenään ja maanmittausinsinöörien osaamistavoitteeksi asetetaankin yleispätevyys.

Keskeiset oppimistulokset
Maanmittaustekniikan koulutusohjelman tavoitteena on antaa ammatilliset perusvalmiudet maanmittausalan tavallisimpiin tehtäviin. Näihin kuuluvat mittaustekniikassa yleisesti käytössä olevien mittaus- ja laskentamenetelmien hallitseminen, kriittinen soveltaminen ja kehittäminen mittaus- ja kartoitustehtävissä. Paikkatietotekniikassa opiskelija saa perustiedot nykyaikaisista paikkatietojärjestelmistä ja niiden käytöstä yleensä yhteiskunnassa sekä erityisesti yhdyskuntien suunnittelussa ja rekisteritietojen hallinnassa.

Menestyksekkään ammatissa toimimisen edellytyksinä ovat teknisten valmiuksien lisäksi taito toimia yhdessä muiden ihmisten kanssa, oma-aloitteisuus sekä ennakkoluulottomuus. Monissa tehtävissä edellytetään lisäksi yritteliäisyyttä, taloudellisten näkökohtien ymmärtämistä ja kolmiulotteista hahmottamista. Teknistä osaamista tukee myös sekä kotimaisten että vieraiden kielten hallinta.

Tietotekniikassa pyritään antamaan riittävät perustiedot sen soveltamisesta tavallisimmissa tehtävissä. Lisäksi kiinnostuneille opiskelijoille pyritään antamaan lisävalmiuksia ohjelmointityöhön sekä tietojärjestelmien ja sovellusten suunnitteluun.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Pitkästä ja perinteikkäästä historiastaan tunnettu maanmittari on nykypäivän ammattina monipuolinen ja mielenkiintoinen, jossa käytetään runsaasti vaativia avaruusteknisiä ja tietoteknisiä sovellutuksia ihmisten elinolosuhteiden kehittämiseen ja kohteiden paikantamiseen. Tietotekniikan avulla voidaan myös tietovarastot ja rekisterit muokata moniin käyttötarkoituksiin soveltuviksi paikkatietoaineistoiksi ja laatia niistä havainnollisia esityksiä suunnittelijoille tai yksinkertaistaa asioita tavallisille ihmisille.
Toisaalta on valittavissa myös ympäristö- ja ihmisläheisempiä työpaikkoja kiinteistötehtävissä ja alueidenkäytön suunnittelun aloilta. Maanmittareita toimii runsaasti mm kuntien kaavoittajina. Monet valtakunnallisesti tärkeät asiat, kuten kiinteistöjen omistusoikeusturva ja lainoitusjärjestelmä perustuvat maanmittareiden luotettavaan kiinteistöjen muodostamiseen ja rekisteröintiin.

Satelliittipaikannuksen yleistyessä Euroopassa vaatimukset myös koordinaattijärjestelmien hallitsemiseen ja käsittelemiseen tulevat kasvamaan ja kukapa koordinaatit paremmin tuntee kuin kartoituksesta vuosisadat vastannut maanmittari!

Vilkkaana jatkuva talon- ja maanrakennustoiminta tarjoaa myös runsaasti töitä amk-insinööreille.

Pääsy jatko-opintoihin
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai maisteriopinnot yliopistossa

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.

Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistumisen vaatimukset
Tutkinnon suorittaminen opintosuunnitelman ja Metropolian tutkintosäännön määrittelemällä tavalla.

Opintojen toteuttaminen
Päiväopinnot

Koulutusohjelman päällikkö
Vesa Rope
maanmittaustekniikan koulutusohjelmajohtaja
puh. 020 7836016
00079 METROPOLIA
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi