OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Degree Programme in Environmental Engineering
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Degree Programme in Environmental Engineering
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Antti Tohka
PL 4071
00079 METROPOLIA
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Yleiset pääsyvaatimukset

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö:
http://opinto-opas.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Fi/Esittely/Saadokset/Metropolia_tutkintosaanto.pdf

Tutkinnon profiili

Tutkinnon tarkoituksena on luoda opiskelijalle kattava osaaminen ympäristötekniikasta sekä ympäristöjohtamisesta. Opiskelija voi valita ammatilliseksi pääaineekseen joko energiatekniikan syventävät opinnot tai vesivaranto systeemit.
Ympäristötekniikan insinöörinä valmistuneella opiskelijalla on vastuu erilaisista ympäristöasioiden hallinnasta sekä kyky toimia ja kommunikoida kansainvälisesti.

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinto koostu alla esitellyistä opintokokonaisuuksista, joille kullekin on määritetty keskeiset oppimistulokset.

- Orientoituminen ympäristötekniikan opiskeluun sekä suomalaiseen yhteiskuntaan
- Ympäristötekniikan menetelmät ja käytännön sovellukset
- Ympäristöasioiden hallinta
- Ympäristöinsinöörin teollisten prosessien hallintatyökalut
- Kestävän yhdyskuntarakenteen suunnittelu
- Innovaatioprojekti
- Kieliopinnot
- Valinnaiset opintokokonaisuudet
- Harjoittelu
- Opinnäytetyö

Ammatilliset pääaineet:
- Energiatekniikan syventävät opinnot
- Vesivaranto systeemit

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Valmistunut insinööri voi työskennellä monissa erilaisissa ympäristöalan työtehtävissä. Esimerkkinä eri aloista ovat mm. ympäristö -ja laatujohtaminen, prosessitekniikka ja ympäristökonsultointi

Jatko-opinnot

Valmistumisen jälkeen ympäristötekniikan insinööri (AMK) voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK), erikoistumisopintoihin ja yliopistojen maisteriopintoihin. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voi hakea kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää sitä, että opiskelija on läsnäolevana ja on suorittanut kaikki ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 240 op).

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan opintojaksoina, opintokokonaisuuksina tai projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Tutkintoon johtavan koulutuksen opetus toteutetaan kokopäiväisenä.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto