OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma > Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Johdanto-opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Orientoiva projekti 4
     
           
                       
Kielet
(Valitaan opintoja 12 op)
                                                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
           
                       
Ammatillinen englanti 3
     
           
                       
Bio- ja elintarviketekniikan englanti 3      
           
                       
Työelämän ruotsi 3      
           
                       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3      
           
                       
Matematiikka
                                                       
Tekniikan matematiikan perusteet 3
     
           
                       
Yhtälöryhmät ja matriisit 3
     
           
                       
Funktiot ja derivaatta 3
     
           
                       
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
               
               
Tilastomatematiikan peruskurssi 3  
       
               
               
Koesuunnittelu ja tilastollinen laadunohjaus 3    
         
                   
       
Projektin matematiikka ja tietojenkäsittely 3      
           
                       
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja nesteet 4
     
           
                       
Lämpö ja kosteus 3
     
           
                       
Sähköstatiikka ja -magnetismi 4  
       
               
               
Kemia
                                                       
Kemian perusteet 3
     
           
                       
Peruskemian laboratoriotyöt 3
     
           
                       
Elintarvikekemia ja -analytiikka 4
     
           
                       
Orgaaninen kemia 4  
       
               
               
Fysikaalinen kemia 6  
       
               
               
Biomolekyylit 3  
       
               
               
Biokemia1 3
     
           
                       
Biokemian laboratoriotyökurssi 6
     
           
                       
Tietotekniikka
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Johdatus laskennalliseen tietojenkäsittelyyn 3  
       
               
               
Talousaineet
                                                       
Yrityksen kannattavuus- ja kustannuslaskenta 3    
         
                   
       
Henkilöstöjohtaminen ja lainsäädäntö 3      
           
                       
512661525.525.51313337.57.512.812.812.812.86.56.56.56.51.51.51.51.53.83.83.83.8
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 90 op)
                                                       
Mikrobiologia 1 3
     
           
                       
Mikrobiologia 2 4
     
           
                       
Geenitekniikka 4  
       
               
               
Solubiologia 3  
       
               
               
Tuotantohygienia 4    
         
                   
       
Ravitsemustieto 3  
       
               
               
Lämmönsiirto ja virtaustekniikka 1 3  
       
               
               
Ympäristöbiotekniikka 3    
         
                   
       
Bioprosessitekniikka 4  
       
               
               
Fermentointitekniikka 4  
       
               
               
Automaation perusteet 3    
         
                   
       
Prosessisuunnittelu ja investointilaskenta 4    
         
                   
       
Solutehtaat ja teolliset entsyymisovellukset 3    
         
                   
       
Biomateriaalit ja nanoteknologia 3      
           
                       
Työturvallisuus ja työhyvinvointi 3      
           
                       
Elintarviketuotanto ja bioprosessit
                                                       
Elintarvikkeiden valmistustekniikka 6  
       
               
               
Aistinvarainen arviointi 4    
         
                   
       
Lämmönsiirto ja virtaustekniikka 2 3  
       
               
               
Elintarvikkeiden pakkaustekniikka 3      
           
                       
Elintarvikkeiden turvallisuus ja lainsäädäntö 3
     
           
                       
Bioprosessitekniikan ja automaation laboratoriotyöt 6                                                        
Elintarvikkeiden tuotekehitys 4    
         
                   
       
Biolääketeknologia
                                                       
Biokemia 2 4  
       
               
               
Diagnostiikka 3    
         
                   
       
Bioinformatiikka 3    
         
                   
       
Bioinformatiikan matemaattiset menetelmät 3    
         
                   
       
Modernin biotekniikan menetelmät 3      
           
                       
Eläinsolutekniikka 4      
           
                       
Mikroskopia ja kuvankäsittely 3  
       
               
               
Bioinnovaatiot ja liiketoiminta 3      
           
                       
Laboratoriorobotiikka 3    
         
                   
       
Innovaatioprojekti
                                                       
Innovaatioprojekti 10      
           
                       
103737295518.518.518.518.514.514.52.52.52.52.59.39.39.39.39.39.39.39.37.37.37.37.3
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
         
                   
       
Työharjoittelu 2 15    
         
                   
       
003000000151500000000007.57.57.57.50000
Opinnäytetyö
                                                       
Insinöörityö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6163735930.530.531.531.536.536.529.529.515.315.315.315.315.815.815.815.818.318.318.318.314.914.914.914.9

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Bio- ja elintarviketekniikan tutkintorakenne (yht. 240 op):
• Perusopinnot 95
• Ammattiopinnot 80 op
• Innovaatioprojekti 10 op
• Vapaasti valittavat opinnot 10 op
• Opinnäytetyö 15 op
• Harjoittelu 30 op
Ensimmäisen kahden vuoden opinnot koostuvat kaikille yhteisistä perusopinnoista ja yhteisistä ammattiopinnoista, jotka luovat perustan suuntautumisvaihtoehdon mukaisten ammattiaineiden opiskelulle. Perusopinnot sisältävät matematiikkaa, kemiaa, fysiikkaa, tuotantotaloutta, kieliopintoja sekä bio- ja elintarviketekniikan perusteita. Yhteisissä ammattiopinnoissa opiskellaan eri suuntautumisvaihtoehtojen kaikille yhteisiä opintojaksoja. Perusopinnot ja yhteiset ammattiopinnot ovat kaikille pakollisia.
Vapaavalintaiset ammattiopinnot valitaan kahden vuoden opintojen jälkeen.
Innovaatioprojekti (10 op) tehdään oman suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti kolmantena tai neljäntenä vuotena. Projektikokonaisuus sisältää varsinaisen projektityön lisäksi projektia tukevan ammattiaineopintojakson ja perusopintojakson.
Vapaasti valittavat opinnot (15 op) voivat koostua bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelman opinnoista, muista Metropolia Ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien opinnoista tai muiden korkeakoulujen opinnoista.
Opinnäytetyö (15 op) tehdään viimeisen vuoden aikana. Opinnäytetyö on laajahko suunnittelu-, tutkimus- tai selvitystyö ja se tehdään useimmiten teollisuusyrityksen antamasta aiheesta. Opinnäytetyöprosessiin sisältyy työn tekemisen ja sen kirjallisen raportoinnin lisäksi suullinen esitelmä ja kypsyyskokeen hyväksytty suorittaminen. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä alaan sekä suomen kielen hallintaa.
Harjoittelussa (30 op) perehdytään ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Tavoitteena on kehittää ammatillista osaamista, tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä sekä yleisiä työelämävalmiuksia. Harjoittelun laajuus 30 op vastaa 20 työviikkoa. Harjoittelu suoritetaan harjoittelujakson aikana koulutusohjelman ohjeiden mukaisesti.
Opiskelu sisältää opettajien ohjaamia lähioppitunteja tai luentoja, laskuharjoitus- ja laboratoriotyötunteja, ryhmissä tai yksilöllisesti tehtäviä harjoitus- ja projektitöitä sekä itsenäisesti suoritettavia kotitehtäviä ja itseopiskelua. Laboratoriotyöt syventävät ja havainnollistavat teoriatunneilla käsiteltyjä asioita. Projektien yhteydessä opitaan yhteistyötaitoja, tiedonhankinnan ja tiedonkäsittelyn taitoja, arviointitaitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja.