OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma > Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Johdanto-opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Orientoiva projekti 4
     
           
                       
Kielet
                                                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
           
                       
Ammatillinen englanti 3
     
           
                       
Bio- ja elintarviketekniikan englanti 3      
           
                       
Työelämän ruotsi 3      
           
                       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3      
           
                       
Matematiikka
                                                       
Tekniikan matematiikan perusteet 3
     
           
                       
Yhtälöryhmät ja matriisit 3
     
           
                       
Funktiot ja derivaatta 3
     
           
                       
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
               
               
Tilastomatematiikan peruskurssi 3  
       
               
               
Koesuunnittelu ja tilastollinen laadunohjaus 3    
         
                   
       
Projektin matematiikka ja tietojenkäsittely 3      
           
                       
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja nesteet 4
     
           
                       
Lämpö ja kosteus 3
     
           
                       
Sähköstatiikka ja -magnetismi 4  
       
               
               
Kemia
                                                       
Kemian perusteet 3
     
           
                       
Peruskemian laboratoriotyöt 3
     
           
                       
Elintarvikekemia ja -analytiikka 4
     
           
                       
Orgaaninen kemia 4  
       
               
               
Fysikaalinen kemia 6  
       
               
               
Biomolekyylit 3  
       
               
               
Biokemia1 3
     
           
                       
Biokemian laboratoriotyökurssi 6
     
           
                       
Tietotekniikka
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Johdatus laskennalliseen tietojenkäsittelyyn 3  
       
               
               
Talousaineet
                                                       
Yrityksen kannattavuus- ja kustannuslaskenta 3    
         
                   
       
Henkilöstöjohtaminen ja lainsäädäntö 3      
           
                       
512661525.525.51313337.57.512.812.812.812.86.56.56.56.51.51.51.51.53.83.83.83.8
Ammattiopinnot
                                                       
Elintarviketuotanto ja bioprosessit
                                                       
Elintarvikkeiden valmistustekniikka 6  
       
               
               
Aistinvarainen arviointi 4    
         
                   
       
Lämmönsiirto ja virtaustekniikka 2 3  
       
               
               
Elintarvikkeiden pakkaustekniikka 3      
           
                       
Elintarvikkeiden turvallisuus ja lainsäädäntö 3
     
           
                       
Bioprosessitekniikan ja automaation laboratoriotyöt 6                                                        
Elintarvikkeiden tuotekehitys 4    
         
                   
       
Biolääketeknologia
                                                       
Biokemia 2 4  
       
               
               
Diagnostiikka 3    
         
                   
       
Bioinformatiikka 3    
         
                   
       
Bioinformatiikan matemaattiset menetelmät 3    
         
                   
       
Modernin biotekniikan menetelmät 3      
           
                       
Eläinsolutekniikka 4      
           
                       
Mikroskopia ja kuvankäsittely 3  
       
               
               
Bioinnovaatiot ja liiketoiminta 3      
           
                       
Laboratoriorobotiikka 3    
         
                   
       
Innovaatioprojekti
                                                       
Innovaatioprojekti 10      
           
                       
Mikrobiologia 1 3
     
           
                       
Mikrobiologia 2 4
     
           
                       
Geenitekniikka 4  
       
               
               
Solubiologia 3  
       
               
               
Tuotantohygienia 4    
         
                   
       
Ravitsemustieto 3  
       
               
               
Lämmönsiirto ja virtaustekniikka 1 3  
       
               
               
Ympäristöbiotekniikka 3    
         
                   
       
Bioprosessitekniikka 4  
       
               
               
Fermentointitekniikka 4  
       
               
               
Automaation perusteet 3    
         
                   
       
Prosessisuunnittelu ja investointilaskenta 4    
         
                   
       
Solutehtaat ja teolliset entsyymisovellukset 3    
         
                   
       
Biomateriaalit ja nanoteknologia 3      
           
                       
Työturvallisuus ja työhyvinvointi 3      
           
                       
103737295518.518.518.518.514.514.52.52.52.52.59.39.39.39.39.39.39.39.37.37.37.37.3
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
         
                   
       
Työharjoittelu 2 15    
         
                   
       
003000000151500000000007.57.57.57.50000
Opinnäytetyö
                                                       
Insinöörityö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6163735930.530.531.531.536.536.529.529.515.315.315.315.315.815.815.815.818.318.318.318.314.914.914.914.9

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Insinööri (AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Ei ole.

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili
Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvät perustiedot bio-, elintarvike- ja insinööritieteissä ja valmentaa heitä soveltamaan näitä laaja-alaisesti elintarvikkeita ja bioteknisiä tuotteita valmistavassa teollisuudessa sekä tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa.

Koulutuksessa painotetaan hyvää ammattitaitoa, oma-aloitteisuutta ja kannustetaan kansainvälisyyteen sekä itsenäiseen yrittämiseen alalla. Bio- ja elintarvikeinsinöörin opinnot ovat laaja-alaisia, mistä käytännön työtehtävissä on usein hyötyä. Lisäksi laaja-alaisuus antaa hyvän pohjan jatko- ja täydennyskoulutukselle syventää jonkin osa-alueen erityisosaamista.

Keskeiset oppimistulokset
Koulutusohjelman osaamistavoitteiden pohjana on hyvä matemaattisluonnontieteellinen osaaminen ja näiden taitojen soveltaminen biotekniikassa ja elintarvikkeiden tuottamisessa ”pellolta pöytään” tehokkaasti, turvallisuusriskit välttäen sekä ekologiset ja eettiset näkökohdat huomioon ottaen. Biotekniikan erityisosaamisalueiden lähtökohtana on vahva mikrobiologian ja biokemian osaaminen yhdistettynä prosessitekniikkaan. Elintarvikkeiden teollinen valmistaminen turvallisesti taas nojaa hyvään prosessitekniikan, kemian ja mikrobiologian osaamiseen ja raaka-aineissa ja tuotteissa tapahtuvien kemiallisten ja mikrobiologisten reaktioiden ymmärtämiseen elintarvikkeiden tuotantoprosesseissa.

Bio- ja elintarviketekniikan insinöörin ydinosaamisen muodostavat seuraavat avainosaamisalueet:
- elävän ja eloperäisen materiaalin hallinta
- bio- ja elintarvikeprosessien sekä tuotantojärjestelmien teknistaloudellinen osaaminen
- turvallisuus- ja laatuosaaminen
- poikkitieteellisyys
- taloudellinen osaaminen
- eettinen ja ekologinen osaaminen
- matemaattisluonnontieteellinen osaaminen

Jokainen koulutusohjelman ammattiopintoihin kuuluvista opintojaksoista keskittyy yhden tai useamman esitetyn osaamisalueen syventämiseen. Kaikki koulutusohjelman opiskelijat suuntautumisvaihtoehdosta huolimatta opiskelevat yleisten insinöörioppiaineiden lisäksi biokemiaa, mikrobiologiaa ja hygieniaa sekä bioprosessitekniikkaa.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Bio- ja elintarvikealan teollisuudessa insinööri toimii esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Tyypillisiä tehtäviä ovat teollisuuden valmistus-, tuotannonsuunnittelu-, tuotekehitys-, laadunvalvonta- ja markkinointitehtävät. Tehtävänimike heti valmistumisen jälkeen voi olla esimerkiksi työnjohtaja, tuotannonsuunnittelija, projekti-, suunnittelu-, tuotekehitys- tai myynti-insinööri, joista tehtävistä työkokemuksen myötä ja henkilökohtaisten ominaisuuksien mukaisesti voi edetä esimerkiksi käyttölaboratorion esimieheksi tai valmistus-, tuotanto-, myynti- tai laatupäälliköksi.

Pääsy jatko-opintoihin
Maisteriopinnot yliopistossa pääsyvaatimusten mukaisesti.

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Opintojaksot arvostellaan asteikolla 0-5. Asteikko 0 = hylätty ja 1-5 = hyväksytty. Arviointikriteerit on kerrottu opintojakson kuvauksessa. Opettaja määrittelee arviointimenetelmät opintojaksolle.

Valmistumisen vaatimukset
Opetussuunnitelman mukaisesti 240 opintopistettä suoritettuna.

Opintojen toteuttaminen
Kokopäiväopinnot

Koulutusohjelman päällikkö
Carola Fortelius
koulutusvastaava
puh. 020 783 6136
PL 4071
00079 METROPOLIA
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi