OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma > Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma

Syksy 2011

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Kielet
                                                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                             
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3      
           
                         
     
Ammatillinen englanti 3
     
             
                             
Bio- ja elintarviketekniikan englanti ja viestintä 3    
         
                   
       
Tekniikan englannin raportointi 3      
           
                       
Työelämän ruotsi 3      
           
                         
     
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3      
           
                         
     
Matematiikka
                                                       
Yhtälöryhmät ja matriisit 3
     
             
                             
Funktiot ja derivaatta 3
     
             
                             
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
     
             
                             
Differentiaaliyhtälöt, mallinnus ja simulointi 3  
       
                 
                     
Tilastomatematiikka 3  
       
                 
                     
Koesuunnittelu ja tilastollinen laadunohjaus 3    
         
                     
             
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja sähköopin perusteet 3  
       
                 
                     
Fysiikan analyysimenetelmät biotekniikassa 3  
       
                 
                     
Mittaustekniikka ja bioanturit 3  
       
                 
                     
Kemia
                                                       
Epäorgaaninen kemia 6
     
             
                             
Mikrobiologia
                                                       
Mikrobiologia 6
     
             
                             
Tietotekniikka
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                             
Sovelluskehitys 3
     
             
                             
Talousaineet
                                                       
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
           
                         
     
Projektinhallinta 3    
         
                   
       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                             
Orientoiva projekti 6
     
             
                             
Johdatus biologisiin järjestelmiin 3
     
             
                             
45159154501506313.51.545000150004.51.51.51.512.80.80.80.8
Ammattiopinnot
                                                       
Bioprosessit ja tuotteiden laadunohjaus
                                                       
Elintarvikkeiden valmistustekniikka 3  
       
                 
                     
Ympäristöbiotekniikka 3  
       
                 
                     
Prosessi- ja automaatiotekniikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                     
Instrumentaalianalytiikka 3    
         
                   
       
Elintarvikkeiden tuotekehitys 3    
         
                     
             
Aistinvarainen arviointi 3    
         
                     
             
Elintarviketeknologia 3    
         
                     
             
Elintarvikkeiden pakkaustekniikka 3      
           
                         
     
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3  
       
                 
                     
Projektin matematiikka 3      
           
                         
     
Biolääketiede
                                                       
Biokemia 2 6  
       
                 
                     
Uuden biotekniikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                     
Molekyylibiologia 3  
       
                 
                     
Bioinformatiikka 3  
       
                 
                     
Bioinformatiikan matemaattiset menetelmät 3  
       
                 
                     
Immunologia 3    
         
                     
             
Signaalin ja kuvan käsittely 3    
         
                     
             
Fysiologia ja nutrigenomiikka 3    
         
                     
             
Diagnostiikka 3      
           
                         
     
Innovaatioprojekti
                                                       
Bio- ja elintarviketekniikan projekti 6      
           
                         
     
Valinnaiset ammattiopinnot
()
                                                       
Laboratorioprojekti 3      
           
                         
     
Työsuojelu ja työhyvinvointi 3      
           
                         
     
Teknologiayrittäjyys 3      
           
                         
     
Tekninen myynti ja markkinointi 3      
           
                         
     
Orgaaninen kemia 6
     
             
                             
Biokemia 1 6
     
             
                             
Elintarvikekemia 3                                                        
Fysikaalinen kemia 6  
       
                 
                     
Lämmönsiirto ja virtaustekniikka 1 3  
       
                 
                     
Entsyymitekniikka 3  
       
                 
                     
Biotekniset yksikköoperaatiot 3  
       
                 
                     
Ravitsemusoppi 3  
       
                 
                     
Geenitekniikka 3  
       
                 
                     
Fermentointitekniikka 3  
       
                 
                     
Automaatio ja elektroniikka 3  
       
                 
                     
Solutehtaat, entsyymit ja kestävä kehitys 3    
         
                     
             
Tehdassuunnitteluprojekti 6                                                        
Hygienia 3  
       
                 
                     
Ajankohtaista biotekniikasta 3    
         
                     
             
Bioprosessitekniikan laboratoriotyöt 3    
         
                     
             
Tekninen dokumentointi ja CAD 3    
         
                     
             
1260332712060031.51.5270120006000030.80.80.80.827000
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Kemian peruskurssi 3
     
             
                             
Fysiikan täydentävät opinnot 3
     
             
                             
Lausekkeet ja yhtälöt 3
     
             
                             
Valmennus ammatilliseen englantiin 1 3
     
             
                             
Valmennus ammattiruotsiin 1 3
     
             
                             
Ilmansuojelutekniikka 3      
           
                         
     
Vesiensuojelutekniikka 3      
           
                         
     
Jätehuoltotekniikka 3      
           
                         
     
Maaperän ja pohjaveden suojelutekniikka 3      
           
                         
     
1500121500000120150000000000012000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 30    
         
                     
             
0030000003000000000000300000000
Opinnäytetyö
                                                       
Insinöörityö 15      
           
                         
     
0001500000015000000000000015000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 7275726972075067.54.567.51.5720007500065.32.32.32.366.80.80.80.8

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Opetussuunnitelman yleisteksti
Carola Fortelius

Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma

Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvät perustiedot bio-, elintarvike- ja insinööritieteissä ja valmentaa heitä soveltamaan näitä laaja-alaisesti elintarvikkeita ja bioteknisiä tuotteita valmistavassa teollisuudessa sekä tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa.
Koulutuksessa painotetaan hyvää ammattitaitoa, oma-aloitteisuutta ja kannustetaan kansainvälisyyteen sekä itsenäiseen yrittämiseen alalla. Bio- ja elintarvikeinsinöörin opinnot ovat laaja-alaisia, mistä käytännön työtehtävissä on usein hyötyä. Lisäksi laaja-alaisuus antaa hyvän pohjan jatko- ja täydennyskoulutukselle syventää jonkin osa-alueen erityisosaamista.
Bio- ja elintarvikealan teollisuudessa insinööri toimii esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Tyypillisiä tehtäviä ovat teollisuuden valmistus-, tuotannonsuunnittelu-, tuotekehitys-, laadunvalvonta- ja markkinointitehtävät. Tehtävänimike heti valmistumisen jälkeen voi olla esimerkiksi työnjohtaja, tuotannonsuunnittelija, projekti-, suunnittelu-, tuotekehitys- tai myynti-insinööri, joista tehtävistä työkokemuksen myötä ja henkilökohtaisten ominaisuuksien mukaisesti voi edetä esimerkiksi käyttölaboratorion esimieheksi tai valmistus-, tuotanto-, myynti- tai laatupäälliköksi.

Bio- ja elintarvikealalla tehdään voimakasta tutkimus- ja tuotekehitystyötä näihin asioihin erikoistuneissa tutkimusryhmissä ja laboratorioissa. Siellä molekyylibiologisten ja geeniteknisten menetelmien sekä bioanalytiikan erityisosaamisella yhdistettynä hyvään tietotekniikan ja matematiikan hallintaan on kysyntää. Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelmasta valmistuneen tehtävänimike on yleensä laboratorio- tai tutkimusinsinööri.

Biotekniikan nopean kehityksen ja elintarvikealan nopeiden muutosten vuoksi alan insinööri tarvitsee valmiudet kehityksen seuraamiseen ja omien tietojensa ja taitojensa jatkuvaan kehittämiseen. Myös johtamis-, projektityö- ja ryhmätyövalmiudet ovat tarpeen kaikissa alan työtehtävissä. Kotimaisten kielten sekä englannin kielen hyvä kirjallinen ja suullinen taito on insinöörin tehtävissä välttämätön edellytys. Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma tarjoaa opiskelijoilleen hyvät kehittymismahdollisuudet varsinaisen aineosaamisen lisäksi myös mainituilla aloilla laaja-alaisten perusopintojen sekä uudentyyppisten opetusmenetelmien kautta.

Osaamistavoitteet

Koulutusohjelman osaamistavoitteiden pohjana on hyvä matemaattisluonnontieteellinen osaaminen ja näiden taitojen soveltaminen biotekniikassa ja elintarvikkeiden tuottamisessa ”pellolta pöytään” tehokkaasti, turvallisuusriskit välttäen sekä ekologiset ja eettiset näkökohdat huomioon ottaen. Biotekniikan erityisosaamisalueiden lähtökohtana on vahva mikrobiologian ja biokemian osaaminen yhdistettynä prosessitekniikkaan. Elintarvikkeiden teollinen valmistaminen turvallisesti taas nojaa hyvään prosessitekniikan, kemian ja mikrobiologian osaamiseen ja raaka-aineissa ja tuotteissa tapahtuvien kemiallisten ja mikrobiologisten reaktioiden ymmärtämiseen elintarvikkeiden tuotantoprosesseissa.

Bio- ja elintarviketekniikan insinöörin ydinosaamisen muodostavat seuraavat avainosaamisalueet:
- elävän ja eloperäisen materiaalin hallinta
- bio- ja elintarvikeprosessien sekä tuotantojärjestelmien teknistaloudellinen osaaminen
- turvallisuus- ja laatuosaaminen
- poikkitieteellisyys
- taloudellinen osaaminen
- eettinen ja ekologinen osaaminen
- matemaattisluonnontieteellinen osaaminen

Jokainen koulutusohjelman ammattiopintoihin kuuluvista opintojaksoista keskittyy yhden tai useamman esitetyn osaamisalueen syventämiseen. Kaikki koulutusohjelman opiskelijat suuntautumisvaihtoehdosta huolimatta opiskelevat yleisten insinöörioppiaineiden lisäksi biokemiaa, mikrobiologiaa ja hygieniaa sekä bioprosessitekniikkaa.

Opintojen rakenne ja toteutus
Insinööritutkinnon (AMK) kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, joka vastaa 4 vuoden kokopäiväistä opiskelua. Suoritettavien opintojen laajuuteen ja opiskeluaikaan vaikuttavat opiskelijan mahdolliset aikaisemmat korkeakoulutasoiset opinnot. Aikaisemmista opinnoista voi saada korvaavuuksia ja hyväksi lukemisia. Korvaavuudet ja hyväksi lukemiset kirjataan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS).

Opiskelu sisältää opettajien ohjaamia lähioppitunteja tai luentoja, laskuharjoitus- ja laboratoriotyötunteja, ryhmissä tai yksilöllisesti tehtäviä harjoitus- ja projektitöitä sekä itsenäisesti suoritettavia kotitehtäviä ja itseopiskelua. Laboratoriotyöt syventävät ja havainnollistavat teoriatunneilla käsiteltyjä asioita. Projektien yhteydessä opitaan yhteistyötaitoja, tiedonhankinnan ja tiedonkäsittelyn taitoja, arviointitaitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja.

Bio- ja elintarviketekniikan insinööritutkinnossa opiskelija voi syventää opintonsa Bioprosessit ja tuotteiden laadunohjaukseen sekä Biolääketieteeseen. Opintojen rakenne muodostuu perusopinnoista (81 op), ammattiopinnoista (93 op), vapaasti valittavista opinnoista (15 op), harjoittelusta (30 op) sekä opinnäytetyöstä (15 op).

TUTKINTORAKENNE 240 op
Perusopinnot 81 op
Ammattiopinnot 93 op
• Bioprosessit ja tuotteiden laadunvalvonta
• Biolääketiede
• Innovaatioprojekti 6 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op
Harjoittelu 30 op
YHTEENSÄ 240 op

Perusopinnot (81 op)
Koulutusohjelman perusopinnot toteutetaan pääosin ensimmäisen opintovuoden aikana. Perusopinnot koostuvat matematiikan, fysiikan, kemian, mikrobiologian, tietojenkäsittelyn ja kielten opintojaksoista, jotka edesauttavat varsinaisten ammattiaineiden opiskelua.

Ammattiopinnot (93 op)
Heti opintojen alussa aloitetaan perusopintojen ohella myös ammattiaineiden opiskelu. Tällä pyritään helpottamaan perusopintojen integroitumista ammattiaineisiin ja auttamaan opiskelijaa näkemään perusopintojen merkityksen ammattiaineissa ja sovellusmahdollisuuksia tulevassa ammatissa. Ammattiopinnoista lähes puolet on koulutusohjelman opiskelijoille yhteisiä suuntautumisvaihtoehdosta huolimatta. Näihin opintoihin kuuluu laajasti kemiaa, prosessi- ja koneteknisiä aineita, mikrobiologiaa ja matematiikan sovelluksia bio- ja elintarviketekniikassa.

Suuntautumisvaihtoehto (30 op) valitaan ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen. Opiskelija voi valita ammatilliseksi suuntautumisvaihtoehdoksi Bioprosessit ja tuotteiden laadunvalvonta sekä Biolääketieteet.

Innovaatioprojekti tehdään oman suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti kolmantena tai neljäntenä vuotena. Projektikokonaisuus voi sisältää varsinaisen projektityön lisäksi projektia tukevan ammattiaineopintojakson ja perusopintojakson. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisöllistä kehittämisosaamista, käyttäjäläheistä innovaatio-osaamista, projektiosaamista, yhteistoiminnallisia työtapoja, verkosto-osaamista sekä viestintätaitoja.

Vapaasti valittavat opinnot (15 op) voivat koostua bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelman opinnoista, muista Metropolia Ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien opinnoista tai muiden korkeakoulujen opinnoista. Opinnot syventävät ja täydentävät opiskelijan ammatillista osaamistaan. Matematiikan, fysiikan ja kielten täydentävät opinnot sisältyvät vapaasti valittaviin opintoihin.

Harjoittelussa (30 op) perehdytään ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Tavoitteena on kehittää ammatillista osaamista, tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä sekä yleisiä työelämävalmiuksia. Harjoittelun laajuus 30 op vastaa 20 työviikkoa. Harjoittelu suoritetaan harjoittelujakson aikana koulutusohjelman ohjeiden mukaisesti.

Opinnäytetyö (15 op) tehdään viimeisen vuoden aikana. Opinnäytetyö on laajahko suunnittelu-, tutkimus- tai selvitystyö ja se tehdään useimmiten teollisuusyrityksen antamasta aiheesta. Opinnäytetyöprosessiin sisältyy työn tekemisen ja sen kirjallisen raportoinnin lisäksi suullinen esitelmä ja kypsyyskokeen hyväksytty suorittaminen. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä alaan sekä suomen kielen hallintaa. Opinnäytetyöprosessin tavoitteena on kehittää opiskelijan ongelmanratkaisukykyä, luovuutta, itsenäistä työskentelyä sekä valmiuksia toimia asiantuntijatehtävissä.

Oppimisprosessin yleiskuvaus (vuositeemat)

Opinnot etenevät ajallisesti vuositeemojen mukaan. Opintojaksojen suoritusjärjestys on suunniteltu niin, että kunakin opiskeluvuotena näkökulma ja painotukset toteuttavat vuositeemojen mukaisia tavoitteita.
Vuositeemat osaamistavoitteineen ovat:
1. vuosi: Minustako insinööri?
Hallitsemme luonnontieteiden, tekniikan ja talouden peruslait ja yleiset menetelmät sekä mikrobiologian perusteet. Tunnemme koulutusalan yritystoimintaa.

2. vuosi: Tuote- ja prosessituntija
Tunnemme koulutusalamme raaka-aineiden ja tuotteiden ominaisuuksia sekä tuotannon menetelmiä ja tekniikoita.

3. vuosi: Tuotteiden ja prosessien kehittäjä
Osaamme soveltaa tietojamme alan T&K toiminnassa prosessien ja tuotteiden osalta. Ymmärrämme alamme toiminnat systeemeinä. Osaamme toimia käytännön insinöörin tehtävissä.

4. vuosi: Tulevaisuuden ymmärtäjä ja oman organisaation kehittäjä
Meillä on näkemystä alamme yleisestä kehityksestä. Osaamme analysoida, suunnitella ja kehittää tuotekehitys- ja tuotanto-organisaation toimintaa. Olemme hankkineet omat vahvuusalueemme ja pystymme ylläpitämään osaamistamme.