OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Kulttuurituotannon koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Kulttuurituotannon koulutusohjelma
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Kulttuurituottaja (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
koulutuspäällikkö YT, FL Katri Halonen
Koulutuspäällikkö
050 362 6407
Katri.Halonen@metropolia.fi
(Hämeentie 161, 00560 Helsinki)
PL 4040
00079 Metropolia

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.
Kulttuurituotannon koulutusohjelmassa noudatetaan AHOT-käytäntöä seuraavien periaatteiden mukaisesti: muussa korkeakoulussa suoritettujen opintojen käyttäminen korvaamina suorituksina on mahdollista. Opintoja voidaan suorittaa myös näyttönä. Tämä voi sisältää aikaisempia opintoja tai työkokemusta. Opiskelija voi hyväksilukea työharjoittelua, joka on tehty toiseen korkeakouluun edellytyksellä, että harjoittelu vastaa kulttuurituotannon ohjelman päämääriä. Opinnätyetyötä ei voida korvata näytöllä eikä sitä voida hyväksilukea.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinto edellyttää 240 opintopistettä opetussuunnitelman mukaisia opintoja.

Tutkinnon profiili

Kulttuurituotannon opiskelu Metropoliassa on liiketaloudellisesti painottunutta. Päämääränä on kulttuurituotannon perusprosessit hallitseva osaaja, joka profiloituu erikoistumisen kautta yksilölliseksi ammattiosaajaksi. Kullekin opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen opetussuunnitelma.

Keskeiset oppimistulokset

Kulttuurin toimintaympäristön tuntemus
tuntee kulttuurin ja eri taiteenalojen ajankohtaiset virtaukset ja niiden historiallisen taustan; kykenee tunnistamaan ja erittelemään kulttuurisia ilmiöitä ja suhdettaan niihin;
hahmottaa kulttuurialan ammattikentän sekä kykenee seuraamaan sitä niin median, tutkimuksen kuin ajankohtaisen keskustelunkin tasolla; tuntee kulttuurihallinnon ja -politiikan rakenteet ja osaa toimia niissä; ymmärtää julkisen, kolmannen, liiketoiminnallisen ja yrittäjyyssektorin toimintamuodot sekä hahmottaa näiden tulevaisuuden keskeisiä kehityslinjoja; osaa analysoida ja kehittää omaa ammatillista identiteettiään tuottajana.
- Kulttuurituotannon liiketaloudellinen osaaminen
hallitsee oman alansa taloussuunnittelun, budjetoinnin ja talousseurannan sekä tuntee näitä ohjaavan lainsäädännön; hallitsee kulttuurituotteen rahoituksen suunnittelun ja toteutuksen; hallitsee markkinoinnin ja tiedottamisen perusteet kulttuurituotannon näkökulmasta; tuntee kaupallisesti kannattavan tuotteistamisen prosessin luovalla toimialalla.
- Tuottamisprosessien hallinta
kykenee luomaan monialaisia toimijaverkostoja sekä organisoimaan ja johtamaan tuotantoprosesseja kulttuurialalla; tuntee projektisuunnittelun ja -toteutuksen vaiheet ja organisoinnin periaatteet kulttuurialalla; tuntee kulttuurituotannon juridiset perusteet ja osaa soveltaa niitä tuotannollisissa tehtävissä; hallitsee alalla tarvittavat viestintä- ja mediataidot; tuntee esitys- ja tuotantotekniikan sekä mediateknologian perusteet ja osaa soveltaa niitä tuotannollisissa tehtävissä; osaa tutkia ja kehittää tuottamisprosessin eri vaiheita.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Kulttuurituottaja on kulttuurihankkeiden mahdollistaja, joka organisoi ja johtaa tuotannollista toimintaa. Tuottaja vastaa siitä, että kulttuuritapahtuma tai -palvelu suunnitellaan hyvin ja toteutetaan realistisesti ja että se tavoittaa asiakkaansa sekä saavuttaa taiteelliset päämääränsä. Metropoliasta valmistuneet kulttuurituottajat toimivat kulttuurin liiketoimintaan, tuotteistamiseen ja organisointiin liittyvissä tehtävissä mm. tapahtumien ja festivaalien tuottajana, tapahtumatuotantoyrityksissä, mainos- ja media-alalla, musiikkibisneksessä, kulttuuriviennin parissa, kulttuuri- ja liikuntajärjestöissä, julkisen sektorin kulttuuritehtävissä ja kulttuurialan yrittäjänä.

Jatko-opinnot

- hakukelpoinen ammattikorkeakoulun erikoistumisopintoihin
- hakukelpoinen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vähintään kolmen vuoden soveltuvan työkokemuksen jälkeen
- hakukelpoinen yliopistoon riippuen haettavan yliopiston hakuehdoista

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Jokaiselle opintosuoritukselle on laadittu oma arviointikriteeristö, joka on kirjattu opetussuunnitelmaan.

Valmistuminen

Valmistumisen vaatimukset: hyväksytysti suoritetut opinnot.

Opintojen toteuttaminen

Kulttuurituottajalta edellytetty osaaminen tuotetaan neljän pakollisen kompetenssialueen kautta. Kunkin kompetenssialueen sisällä on joukko osaamisen syventämiseen keskittyviä osaamisalueita.
I: Kulttuurin toimintaympäristöjen tuntemus 47 op
-IA: Kulttuurin toimintaympäristöt 27 op
- IB: Tuottaja kulttuurikentän toimijana 20 op
II: Tuotantotyön prosessit ja säätely 27 op
- IIA: Projektinhallinta ja viranomaisyhteistyö 17 op
- IIB: Projektityön tietotekniset työkalut 10 op
III: Liiketoiminnallinen osaaminen 61 op
- IIIIA: Viestintä ja markkinointi 32 op
- IIIB: Taloushallinto 16 op
- IIIC: Kulttuuri liiketoimintana 13 op
IV: Projektityöskentely ja osaamisprofiilin syventäminen 105 op
- IVA: Projektityöskentely ja työharjoittelu 65 op
- IVB: Vapaasti valittavat opinnot 10 op
- IVC: Tuottajan työn syventävät opinnot 15 op
- IVD: Opinnäytetyö 15 op

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto