OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Kulttuurituotannon koulutusohjelma > Kulttuurituotannon koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Kulttuurituotannon koulutusohjelma

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Kulttuurin toimintaympäristöjen tuntemus
                                                       
Kulttuurityön toimintaympäristöt
                                                       
Taiteiden tuntemus 6
     
             
                       
Kulttuurin tuntemus 4  
         
                   
               
Suomalainen kulttuuripolitiiikka ja organisaatiot 5  
       
                 
                     
Kulttuurityö kolmannella sektorilla 5  
       
                   
                   
Kansainvälisen kulttuurityön edellytykset 3    
         
                       
           
Kulttuurin ajankohtainen keskustelu 4    
         
                     
           
Tuottaja kulttuurikentän toimijana
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Ammatillisen kehittymisen perusteet 3  
       
               
               
Johtaminen ja vuorovaikutustaidot 3  
       
                   
                   
Tuottajan ammatilliset profiilit ja portfoliotyöskentely 4    
       
 
               
     
Kehittyvä johtaja 3    
         
                       
           
Tutkivan kehittämistyön menetelmät 4    
           
                         
       
92017.20.85414.55.511.65.600.81.53.5225.88.82.82.82.88.80.84.80000.8
Tuotantotyön prosessit ja säätely
                                                       
Projektinhallinta ja viranomaisyhteistyö
                                                       
Projektin hallinta 5
     
             
                             
Kulttuurituottajan tekijänoikeudet ja lupamääräykset 3
     
               
                           
Kulttuurituottajan turvallisuustaidot 3
       
                 
                       
Kulttuurituottajan sopimusjuridiikka ja työlainsäädäntö 3  
       
                 
                     
Tapahtuman tekninen toteutus 3
       
               
                         
Projektityön tietotekniset työkalut
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                             
Verkko- ja mobiiliviestinnän perusteet 4
       
               
                         
Projektihallinnan tietotekniset työkalut 3  
         
                   
                 
2160011103300008373303000000000
Liiketoiminnallinen osaaminen
                                                       
Viestintä ja markkinointi
                                                       
Ammatillinen englanti 3
       
                 
                       
Työelämän ruotsi 3  
         
                     
               
Viestintätaidot 3
     
               
                           
Markkinointiviestinnän perusteet 3
       
               
                         
Ammatillinen kirjallinen ilmaisu 4
       
                 
                       
Visuaalinen viestintä ja graafinen suunnittelu 4
     
               
                           
Puheviestintätaidot tuottajan työssä 4    
         
                     
             
Yleisötyö ja osallistavat menetelmät 3    
           
                         
       
Tapahtumamarkkinointi ja yritysyhteistyö 5    
           
                       
         
Taloushallinto
                                                       
Tapahtumatuotannon talous 5
     
             
                             
Apurahat ja niiden hankkiminen 4  
       
                 
                     
Liiketoiminnan ja yrittäjyyden taloushallinto 4  
         
                     
               
Kirjanpidon perusteet 3    
           
                         
       
Kulttuuri liiketoimintana
                                                       
Liiketoiminta kulttuurisektorilla 6  
         
                   
                 
Yrittäjyys kulttuurisektorilla 4    
           
                       
         
Yritystieto 3    
         
                       
           
22172201210413715005737406743960000
Projektityöskentely ja osaamisprofiilin syventäminen
                                                       
Projektityöskentely
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
             
Itsenäinen projektityöskentely 25
 
 
     
 
 
   
   
   
Työharjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15      
           
                         
     
Työharjoittelu 2 15      
             
                             
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot 10                                                        
Tuottajan työn syventävät opinnot
()
                                                       
Tuottajan työn syventävät opinnot 15  
   
 
   
       
       
       
 
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15    
         
                     
 
 
8.313.324.249.208.39.24.2159.224.225004.24.254.204.21054.25159.21015
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60.356.363.4502832.330.725.733.629.824.225.814.513.516.216.217.81311.81416.816.81415.8159.21015.8

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Kulttuurituotannon koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Kulttuurituottaja (AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Ei erityispääsyvaatimuksia

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.
Kulttuurituotannon koulutusohjelmassa noudatetaan AHOT-käytäntöä seuraavien periaatteiden mukaisesti: muussa korkeakoulussa suoritettujen opintojen käyttäminen korvaamina suorituksina on mahdollista. Opintoja voidaan suorittaa myös näyttönä. Tämä voi sisältää aikaisempia opintoja tai työkokemusta. Opiskelija voi hyväksilukea työharjoittelua, joka on tehty toiseen korkeakouluun edellytyksellä, että harjoittelu vastaa kulttuurituotannon ohjelman päämääriä. Opinnätyetyötä ei voida korvata näytöllä eikä sitä voida hyväksilukea.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>
Tutkinto edellyttää 240 opintopistettä opetussuunnitelman mukaisia opintoja.

Tutkinnon profiili
Kulttuurituotannon opiskelu Metropoliassa on liiketaloudellisesti painottunutta. Päämääränä on kulttuurituotannon perusprosessit hallitseva osaaja, joka profiloituu erikoistumisen kautta yksilölliseksi ammattiosaajaksi. Kullekin opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen opetussuunnitelma.

Keskeiset oppimistulokset
- Kulttuurin toimintaympäristön tuntemus
tuntee kulttuurin ja eri taiteenalojen ajankohtaiset virtaukset ja niiden historiallisen taustan; kykenee tunnistamaan ja erittelemään kulttuurisia ilmiöitä ja suhdettaan niihin;
hahmottaa kulttuurialan ammattikentän sekä kykenee seuraamaan sitä niin median, tutkimuksen kuin ajankohtaisen keskustelunkin tasolla; tuntee kulttuurihallinnon ja -politiikan rakenteet ja osaa toimia niissä; ymmärtää julkisen, kolmannen, liiketoiminnallisen ja yrittäjyyssektorin toimintamuodot sekä hahmottaa näiden tulevaisuuden keskeisiä kehityslinjoja; osaa analysoida ja kehittää omaa ammatillista identiteettiään tuottajana.
- Kulttuurituotannon liiketaloudellinen osaaminen
hallitsee oman alansa taloussuunnittelun, budjetoinnin ja talousseurannan sekä tuntee näitä ohjaavan lainsäädännön; hallitsee kulttuurituotteen rahoituksen suunnittelun ja toteutuksen; hallitsee markkinoinnin ja tiedottamisen perusteet kulttuurituotannon näkökulmasta; tuntee kaupallisesti kannattavan tuotteistamisen prosessin luovalla toimialalla.
- Tuottamisprosessien hallinta
kykenee luomaan monialaisia toimijaverkostoja sekä organisoimaan ja johtamaan tuotantoprosesseja kulttuurialalla; tuntee projektisuunnittelun ja -toteutuksen vaiheet ja organisoinnin periaatteet kulttuurialalla; tuntee kulttuurituotannon juridiset perusteet ja osaa soveltaa niitä tuotannollisissa tehtävissä; hallitsee alalla tarvittavat viestintä- ja mediataidot; tuntee esitys- ja tuotantotekniikan sekä mediateknologian perusteet ja osaa soveltaa niitä tuotannollisissa tehtävissä; osaa tutkia ja kehittää tuottamisprosessin eri vaiheita.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Kulttuurituottaja on kulttuurihankkeiden mahdollistaja, joka organisoi ja johtaa tuotannollista toimintaa. Tuottaja vastaa siitä, että kulttuuritapahtuma tai -palvelu suunnitellaan hyvin ja toteutetaan realistisesti ja että se tavoittaa asiakkaansa sekä saavuttaa taiteelliset päämääränsä. Metropoliasta valmistuneet kulttuurituottajat toimivat kulttuurin liiketoimintaan, tuotteistamiseen ja organisointiin liittyvissä tehtävissä mm. tapahtumien ja festivaalien tuottajana, tapahtumatuotantoyrityksissä, mainos- ja media-alalla, musiikkibisneksessä, kulttuuriviennin parissa, kulttuuri- ja liikuntajärjestöissä, julkisen sektorin kulttuuritehtävissä ja kulttuurialan yrittäjänä.

Pääsy jatko-opintoihin
- hakukelpinen ammattikorkeakoulun eritkoistumisopintoihin
- hakukelpoinen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vähintään kolmen vuoden soveltuvan työkokemuksen jälkeen
- hakukelpoinen yliopistoon riippuen haettavan yliopiston hakuehdoista

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Jokaiselle opintosuoritukselle on laadittu oma arviointikriteeristö, joka on kirjattu opetussuunnitelmaan.

Valmistumisen vaatimukset
Hyväksytysti suoritetut opinnot.

Opintojen toteuttaminen
Kulttuurituottajalta edellytetty osaaminen tuotetaan neljän pakollisen kompetenssialueen kautta. Kunkin kompetenssialueen sisällä on joukko osaamisen syventämiseen keskittyviä osaamisalueita.
I: Kulttuurin toimintaympäristöjen tuntemus 47 op
-IA: Kulttuurin toimintaympäristöt 27 op
- IB: Tuottaja kulttuurikentän toimijana 20 op
II: Tuotantotyön prosessit ja säätely 27 op
- IIA: Projektinhallinta ja viranomaisyhteistyö 17 op
- IIB: Projektityön tietotekniset työkalut 10 op
III: Liiketoiminnallinen osaaminen 61 op
- IIIIA: Viestintä ja markkinointi 32 op
- IIIB: Taloushallinto 16 op
- IIIC: Kulttuuri liiketoimintana 13 op
IV: Projektityöskentely ja osaamisprofiilin syventäminen 105 op
- IVA: Projektityöskentely ja työharjoittelu 65 op
- IVB: Vapaasti valittavat opinnot 10 op
- IVC: Tuottajan työn syventävät opinnot 15 op
- IVD: Opinnäytetyö 15 op

Koulutusohjelman päällikkö
vs. koulutuspäällikkö YT, FL Katri Halonen
PL 4040
00079 METROPOLIA
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi