OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Vaatetusalan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Vaatetusalan koulutusohjelma
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Vestonomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Irmeli Osara
irmeli.osara[at]metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Vaatetusalan koulutusohjelman nuorisokoulutukseen ei ole erityispääsyvaatimuksia. Vaatetusalan koulutusohjelmaan voivat hakea kaikki hakukelpoiset kolmevuotisen lukion oppimäärän tai ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneet henkilöt. Vaatetusalan koulutusohjelmassa opiskelijavalinnat tapahtuvat valintakokeiden kautta. Valintakokeissa korostetaan hakijan moniosaajuutta vaatetusalalla. Tähän liittyen arvioimme valintakokeessa hakijan mahdollista kykyä ja ominaisuuksia profiloitua myöhemmin opinnoissaan joko mallisto- ja konseptisuunnitteluun tai vaihtoehtoisesti muodon- ja laadunhallintaan vaatebisneksen näkökulmasta.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >> >>

Tutkinnon profiili

Metropolian vaatetusalan koulutusohjelma on työelämän kehittäjänä, kansainvälisenä oppimisen ympäristönä ja Pohjoismaisena yhteistyökumppanina alansa kärkikouluttaja, joka:
-tuottaa laaja-alaisia asiantuntijoita muotikaupan ja vaatetusteollisuuden palvelukseen,
-antaa kattavan vaatetuksen prosessien hallintaosaamisen,
-antaa mahdollisuuden profiloitua mallisto- ja konseptisuunnitteluun tai vaihtoehtoisesti, muodon- ja laadunhallintaan vaatebisneksen näkökulmasta.

Keskeiset oppimistulokset

Vestonomi (AMK) on vaatetusalan moniosaaja. Hänellä on vankka vaatetusalan tuntemus, joka kattaa koko vaatetusalan toimintaketjun. Koulutuksen lähtökohtana on työelämässä tarvittava vaatetusalan prosessien kokonaishallinta, joka omaksutaan monipuolisen työelämäyhteistyön ja oppimistehtävien kautta jo koulutuksen aikana. Vestonomi osaa hakea tietoa ja käyttää sitä ongelmanratkaisuun erilaisissa vaatetusalan käytännön tilanteissa.
Vestonomilla on hyvä mallisto- ja valikoimasuunnitteluosaaminen. Hän tuntee materiaalit ja hallitsee vaatteen muodon ja laadun sekä vaatteiden valmistuttamisen. Vestonomilla on myös hyvä markkinointi- ja liiketalousosaaminen sekä valmiudet ennakoida tulevia trendejä. Vestonomi ymmärtää alaansa liittyvän yhteiskuntavastuun ja palvelukonseptin merkityksen työssään. Hänellä on alan tietotekninen erikoisosaaminen ja hyvät tiimi- ja projektityötaidot.
Opiskelu Vaatetusalan koulutusohjelmassa on työelämälähtöistä ja kansainvälistä. Työelämälähtöiset ja poikkialaiset yhteistyö- ja kehittämisprojektit tuovat tunnetuksi työelämän käytänteitä ja mahdollisuuksia. Koulutusohjelman vuosittaiset hankkeet, projektit ja tapahtumat edistävät koulutuksen ajanmukaisuutta ja kehittävät vaatetusalan erityis- sekä poikkialaista osaamista.
Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa on huomioitu myös ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (ARENE 2010): oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen, kansainvälistymisosaaminen.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Vestonomilla on koulutuksen kautta hankkimansa erityisosaamisen alueella valmiudet toimia vaatetusalan kotimaisissa ja kansainvälisissä tehtävissä yhteistyökykyisenä, kommunikaatiotaitoisena ja aloitteellisena vaatetusalan ammattilaisena.
Vestonomin toimintaympäristönä voivat olla kansainväliset hankintatiimit, vaatetusteollisuus ja muut vaatetusalan yritykset, joissa hän voi toimia esimerkiksi, mallimestarina, mitoittajana, kaavakoordinaattorina, mallistosuunnittelijana, ostajana, tuotepäällikkönä, tuotantopäällikkönä, maahantuojana, edustajana, markkinointikoordinaattorina ja alihankinnan ohjeistajana oman profiloitumisensa mukaan. Usein ura aloitetaan assistentin tehtävissä jollakin edellä mainitulla ammatti- ja tehtäväalueella.

Jatko-opinnot

Vaatetusalan koulutusohjelmasta valmistuneilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakea alan jatkokoulutukseen ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintoihin tai yliopiston maisteriopintoihin, jokaisen oppilaitoksen hakukelpoisuuskriteerien mukaisesti.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.

Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset 240 op on suoritettu

Opintojen toteuttaminen

Opiskelu on kokopäiväistä. Vaatetusalan opintoja tarjotaan pääsääntöisesti päiväkoulutuksena.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto