OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Elokuvan ja television koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Elokuvan ja television koulutusohjelma
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Medianomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
osaamisaluepäällikkö
Liisa Seppänen
PL 4040
00079 METROPOLIA
Puh: 0400 864 061
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Soveltuvuutta opintoihin testaavat ennakkotehtävät ja valintakokeet.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili

Elokuvan ja television koulutusohjelmassa on mahdollisuus erikoistua kuvan ja leikkauksen, äänen, tuotannon, käsikirjoituksen tai tv- ja radiotuotannon opintoihin. Tavoitteena on antaa opiskelijalle perusammattitaito sisällöntuotannon eri alueilla ja luoda edellytykset kasvaa itsenäiseksi, yhteistyökykyiseksi, tutkivaan työotteeseen sekä vastuulliseen toimintaan kykeneväksi ammattilaiseksi. Tavoitteena on antaa myös alan jatko-opintokelpoisuus ja valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä.

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelija hallitsee oman erikoistumisalansa ilmaisun, muodon ja kerrontatavan sekä alan tuotantoprosessit, työmenetelmät ja ammattitekniikat. Hän osaa kehittää uudenlaisia sisältöjä ja mediakonsepteja, markkinoida osaamistaan sekä toimia yhteistoiminnallisen ja luovan tuotantotiimin jäsenenä. Hän tietää alan historian, tutkimusperinteen, etiikan, lainsäädännön ja toimintaympäristön perusteet. Hän omaa tarvittavat tiedonhankinta-, analysointi- ja viestintätaidot sekä vieraan kielen taidot. Hänellä on valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Hän tuntee alan yhteiskunnallistaloudelliset yhteydet ja liiketoimintamallit. Hän voi toimia myös yrittäjänä sekä kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Valmistuttuaan opiskelijat voivat työllistyä television, elokuvan, radion, äänitealan ja monimedian suunnittelu-, toteutus-, kehittämis-, asiantuntija- tai työnjohtotehtäviin sekä alan yrittäjiksi.

Jatko-opinnot

Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

Tutkintovaatimusten ja opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen hyväksytysti.

Opintojen toteuttaminen

Kokopäiväopiskelu

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijavaihto