OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Elokuvan ja television koulutusohjelma > Elokuvan ja television koulutusohjelma, Televisio- ja radiotuotanto
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Elokuvan ja television koulutusohjelma, Televisio- ja radiotuotanto

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Oppimistaidot
                                                       
Tietotekninen osaaminen 3
     
           
                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Kieli- ja viestintäopinnot
                                                       
Ammatillinen englanti 3
     
           
                       
Työelämän ruotsi 3  
       
               
               
Suomen kieli ja viestintä 3
     
           
                       
Median historia ja teoria
                                                       
Elokuvan ja median historia 5
     
           
                       
Media ja yhteiskunta 5
     
           
                       
Median teoriat ja analyysi 5  
       
               
               
Media-alan yritystoiminta ja sääntely
                                                       
Media-alan yrittäjyys 3    
         
                   
       
Media-alan lainsäädäntö ja etiikka 3  
       
               
               
Työelämän tutkimus ja kehittäminen
                                                       
Työelämän kehittämisviestintä 3  
       
               
               
Ammatillinen tutkielma 3  
       
               
               
Menetelmäopinnot 3      
           
                       
22173311118.58.51.51.51.51.55.55.55.55.54.34.34.34.30.80.80.80.80.80.80.80.8
Kaikille yhteiset ammattiopinnot
                                                       
Mediatuotannon ja tekniikan perusteet
                                                       
Kuvan ja leikkauksen perusteet 6
     
           
                       
Tuotannon perusteet 3
     
           
                       
Äänityön perusteet 3
     
           
                       
TV-studiotyön perusteet 3
     
           
                       
Ohjelmatyön perusteet ja työturvallisuus 4
     
           
                       
Dokumenttiprojekti
                                                       
Dokumentin ennakkosuunnittelu ja tuotanto 3
     
           
                       
Dokumentin tekniikka 3
     
           
                       
Dokumentin kuvausjakso 3
     
           
                       
Dokumentin jälkituotanto 3
     
           
                       
Kerronnan perusteet
                                                       
Elokuva- ja tv-kerronnan perusteet 3
     
           
                       
Lyhyt teosmuoto 3
     
           
                       
Journalistisen työn perusteet 3
     
           
                       
40000202000000010101010000000000000
Ammattialakohtaiset opinnot
                                                       
Television ammatilliset opinnot
                                                       
Uutis- ja ajankohtaistyö 6  
       
               
               
Toimittajan etiikka 3  
       
               
               
TV-käsikirjoittaminen ja konseptointi 3  
       
               
               
Television asiaohjelmatuotanto 3  
       
               
               
Radion ammatilliset opinnot
                                                       
Radiotyön perusteet 3  
       
               
               
Radion ajankohtaistyö 3  
       
               
               
Radiotuotanto 3  
       
               
               
Radioilmaisu 3  
       
               
               
Radion toimitustyö 5  
       
               
               
Verkkomedian opinnot
                                                       
Verkkomedian perusteet 5  
       
               
               
Ammatillinen kehittyminen (tv ja radio) 3  
       
               
               
Televisio- ja radiotyön syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Television syventävät ammattiopinnot 1 10    
         
                   
       
Television syventävät ammattiopinnot 2 10      
           
                       
Radion syventävät ammattiopinnot 1 10    
         
                   
       
Radion syventävät ammattiopinnot 2 10      
           
                       
Verkkomedian syventävät ammattiopinnot 10    
         
                   
       
0403020002020151510100000101010107.57.57.57.55555
Projektiopinnot
                                                       
Elokuvan ja television valinnaiset syventävät työpajat
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Itsenäinen projekti 1 5    
         
                   
       
Itsenäinen projekti 2 5      
           
                       
Innovaatioprojekti 10    
       
               
00101000005555000000002.52.52.52.52.52.52.52.5
Ammatillinen kehittyminen
                                                       
Työharjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
         
                   
       
Työharjoittelu 2 15      
           
                       
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
           
                       
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
00153000007.57.51515000000003.83.83.83.87.57.57.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 62575863313128.528.5292931.531.515.515.515.515.514.314.314.314.314.614.614.614.615.815.815.815.8

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Televisio- ja radiotuotanto

Televisio- ja radiotuotannon ammatillisen suuntautumisen opinnot antavat valmiuksia audiovisuaalisen sisällöntuotannon koko työprosessin hallintaan, erityisesti televisio- ja radiotuotannoissa sekä verkkojulkaisuissa. Opiskelija syventää osaamistaan tuotantoon, toimittamiseen tai tv-ohjaukseen. Opiskelija oppii toimitustyön sisällöllisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden. Opiskelija oppii ammattitekniikan perustaidot sekä toimimaan yhteistoiminnallisen ja luovan tuotantotiimin jäsenenä. Valmistuttuaan hän voi työskennellä sisällöntuotannon tehtävissä televisiossa, radiossa tai verkkojulkaisussa.

Elokuvan ja television koulutusohjelma

Elokuvan ja television koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, Medianomi (AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Soveltuvuutta opintoihin testaavat ennakkotehtävät ja valintakokeet.

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili
Elokuvan ja television koulutusohjelmassa on mahdollisuus erikoistua kuvan ja leikkauksen, äänen, tuotannon, käsikirjoituksen tai tv- ja radiotuotannon opintoihin. Tavoitteena on antaa opiskelijalle perusammattitaito sisällöntuotannon eri alueilla ja luoda edellytykset kasvaa itsenäiseksi, yhteistyökykyiseksi, tutkivaan työotteeseen sekä vastuulliseen toimintaan kykeneväksi ammattilaiseksi. Tavoitteena on antaa myös alan jatko-opintokelpoisuus ja valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä.
Keskeiset oppimistulokset

Opiskelija hallitsee oman erikoistumisalansa ilmaisun, muodon ja kerrontatavan sekä alan tuotantoprosessit, työmenetelmät ja ammattitekniikat. Hän osaa kehittää uudenlaisia sisältöjä ja mediakonsepteja, markkinoida osaamistaan sekä toimia yhteistoiminnallisen ja luovan tuotantotiimin jäsenenä. Hän tietää alan historian, tutkimusperinteen, etiikan, lainsäädännön ja toimintaympäristön perusteet. Hän omaa tarvittavat tiedonhankinta-, analysointi- ja viestintätaidot sekä vieraan kielen taidot. Hänellä on valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Hän tuntee alan yhteiskunnallistaloudelliset yhteydet ja liiketoimintamallit. Hän voi toimia myös yrittäjänä sekä kansainvälisissä toimintaympäristöissä.
Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Valmistuttuaan opiskelijat voivat työllistyä television, elokuvan, radion, äänitealan ja monimedian suunnittelu-, toteutus-, kehittämis-, asiantuntija- tai työnjohtotehtäviin sekä alan yrittäjiksi.

Pääsy jatko-opintoihin
Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistumisen vaatimukset
Tutkintovaatimusten ja opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen hyväksytysti.

Opintojen toteuttaminen
Kokopäiväopiskelu

Koulutusohjelman päällikkö
vs. koulutuspäällikkö
Robert Arpo
PL 4040
00079 METROPOLIA
Puh: +358 20 7835 435
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi