OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Elokuvan ja television koulutusohjelma > Elokuvan ja television koulutusohjelma, Televisio- ja radiotyö
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Elokuvan ja television koulutusohjelma, Televisio- ja radiotyö

Syksy 2009

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Oppimistaidot ja osaamisen tunnistaminen
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                             
Portfolio 3
     
             
 
                     
Tietotekninen osaaminen 6
     
             
                             
Kieli- ja viestintäopinnot
                                                       
Suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                             
Työelämäviestintä 3  
       
                 
                     
Ammatillinen englanti 3  
       
                 
                     
Työelämän ruotsi 3  
         
                   
                 
Viestintä ja mediakulttuuri
                                                       
Median ja taiteen historia 6
     
             
                           
Viestintä ja yhteiskunta 6
       
               
                       
Mediakulttuurin teoriat ja analyysi 6
       
               
                       
Media-alan yritystoiminta ja -juridiikka
                                                       
Yritystoiminta ja markkinointi 6  
         
                   
                 
Ammatti- ja oikeuskäytännöt 3  
       
                 
                     
Viestinnän tutkimus ja työelämän kehittäminen
                                                       
Menetelmäopinnot 3    
         
                     
             
Tutkimus- ja kehittämisviestintä 3  
       
               
 
                 
Harjoitusseminaari 3  
       
               
 
                 
40.525.5302119.513.512300018313.5613.5012030000000
Ammattiopinnot
                                                       
Tekniikan perusteet
                                                       
Kuvaustekniikan ja leikkauksen perusteet 5
     
             
                             
Tuotannon perusteet 3
       
               
                         
Äänityön perusteet 3
       
               
                         
Työturvallisuus 3
       
               
                         
Oppilaitoksen tuotantoympäristö 3
     
             
                             
TV-työn perusteet 3
     
             
                             
Uutisprojekti
                                                       
Mediakenttä 3
       
               
                         
Uutistyön perusteet 3
       
               
                         
Toimittajan etiikka 3
       
               
                         
Uutis- ja ajankohtaistoimittaminen 6
       
               
                         
TV-dokumentti
                                                       
TV-dokumentin käsikirjoitus 3  
       
                 
                     
TV-dokumentin esituotanto 3  
       
                 
                     
TV-dokumentin tuotanto 6  
       
                 
                     
TV-dokumentin jälkituotanto 3  
       
                 
                     
Radioprojekti
                                                       
Radiotyö 3  
         
                   
                 
Radion ennakkotuotanto 3  
         
                   
                 
Opiskelijaradiokanava 9  
         
                   
                 
Televisio- ja radiotyön syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 3 kappaletta)
                                                       
TV-makasiiniohjelma 15    
         
                     
             
Monikamerataltiointi 15    
           
                       
         
Toimittaja verkkomediassa 15      
           
                         
     
Radion asiaohjelmasarja 15      
             
                           
 
TV- ja radiotyön ammatilliset työpajat 15      
             
                           
 
Itsenäiset projektit
                                                       
Projekti 1 5    
           
                       
         
Projekti 2 / Innovaatioprojekti 10      
           
                       
 
 
353035551124151515202035110240150150150200200350
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
         
                     
             
Työharjoittelu 2 15    
           
                       
       
003000000151500000000001507.57.50000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
           
                       
 
 
000150000007.57.50000000000007.507.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 75.555.568703243.528.527333527.542.529337.5628.5027033027.57.527.5042.50

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Televisio- ja radiotyö

Televisio- ja radiotyön ammatillisen suuntautumisen opinnot antavat valmiuksia audiovisuaalisen sisällöntuotannon koko työprosessin hallintaan, erityisesti televisio- ja radiotuotannoissa sekä verkkojulkaisuissa. Opiskelija perehtyy audiovisuaalisen kerronnan muotoihin sekä eri ohjelmatyyppien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opiskelija oppii toimitustyön sisällöllisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden. Opiskelija oppii ammattitekniikan perustaidot sekä toimimaan yhteistoiminnallisen ja luovan tuotantotiimin jäsenenä. Valmistuttuaan hän voi työskennellä sisällöntuotannon tehtävissä televisiossa, radiossa tai verkkojulkaisussa.

Televisio- ja radiotyön osaamisalueet:
• sisältöosaaminen
• media-kentän tuntemus
• tv- ja radio-ohjelmien käsikirjoittaminen, suunnittelu ja toteutus erilaisissa ohjelmatyypeissä
• uutissähkeen kirjoittaminen ja versiointi
• toimitustyö televisiossa ja radiossa
• tuotantoprosessin hallinta
• toimittajan eettinen ja juridinen normisto
• ilmaisullinen osaaminen
• puheilmaisu
• kuvan ja äänen kerronnalliset keinot
• persoonallisen kerrontatyylin kehittäminen
• tekninen osaaminen
• kuvaus- ja äänitystekniikan perusteet
• kuvan ja äänen jälkikäsittelytekniikan perusteet
• tv-studiotekniikan perusteet
• radiotekniikan perusteet
• kommunikaatio-osaaminen
• ammattiterminologian tuntemus ja hallinta
• ammatti-identiteetin kehittäminen
• sosiaaliset taidot kuten palautteen antaminen ja vastaanottaminen, ryhmätyötaidot
• roolit erilaisissa tuotannoissa
• projektinhallinta
• ammatilliset verkostot

Elokuvan ja television koulutusohjelma

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Elokuvan ja television koulutusohjelma
Medianomi (AMK)

Tutkinnon tuottama pätevyys ja osaaminen
Elokuvan ja television koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle perusammattitaito sisällöntuotannon eri alueilla ja luoda edellytykset kasvaa itsenäiseksi ja yhteistyökykyiseksi ammattilaiseksi. Tavoitteena on antaa myös alan jatko-opintokelpoisuus ja valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä. Opiskelija oppii integroimaan toisiinsa eri alojen teoriaa ja käytäntöä ja saa valmiudet oman erityisalansa kehitystyöhön projekti- ja ongelmakeskeisessä oppimisessa.

Koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: elokuvailmaisu sekä televisio- ja radiotyö. Suuntautumisvaihtoehdot erikoistumisineen muodostavat kokonaisuuden, jossa opiskelijalla on mahdollisuus oppia sisällöntuottamista erilaisiin tarpeisiin ja välineisiin.

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot koostuvat kaikille yhteisistä perusopinnoista, suuntautumiskohtaisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Tutkintoon kuuluu lisäksi 30 opintopisteen laajuinen työharjoittelu.

Yhteiset perusopinnot antavat opiskelijalle riittävät teoreettiset perusteet oman alansa historian, tutkimusperinteen, toimintaympäristön ja käsitteiden hallintaan. Hän ymmärtää keskeisten omaa alaa ohjaavien eettisten, lainsäädännöllisten ja yhteiskunnallisten periaatteiden merkityksen omalle ammattitoiminnalleen. Tiedonhankinta- ja analysointitaidot, alan yleissivistys ja tarvittava vieraan kielen taito, yhteiskunnallistaloudellisten yhteyksien ja liiketoimintamallien sekä kotimaisen ja kansainvälisen toimintaympäristön tuntemus ovat edellytyksiä ammatilliseen kehittymiseen ja jatko-opintoihin.

Ammattiopinnoissa opiskelija suorittaa jo hakuvaiheessa valitsemansa ammatillisen suuntautumisen mukaiset opinnot. Hän oppii suuntautumisensa ilmaisun, muodon ja kerrontatavat ja oppii hallitsemaan alan tuotantoprosessit, työmenetelmät ja ammattitekniikat. Opetus toteutetaan osin projekteina, joissa harjaannutaan yhteistyöhön ja projektinhallintaan. Opintojen jälkeen opiskelija osaa kehittää uudenlaisia sisältöjä ja mediakonsepteja sekä markkinoida ja myydä omaa osaamistaan.

Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa kykyä itsenäiseen työskentelyyn, ongelmanratkaisuun ja tutkivaan työotteeseen. Opinnäytetyön tavoitteena on työelämälähtöisyys ja se voidaan toteuttaa monimuototyönä, jolloin yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Opinnäytetyö sisältää aina myös kirjallisen tutkielman. Työ voidaan toteuttaa itsenäisesti tai pienryhmässä.

Valmistuttuaan opiskelijat voivat työllistyä television, elokuvan, radion, äänitealan ja monimedian suunnittelu-, toteutus-, kehittämis-, asiantuntija- tai työnjohtotehtäviin sekä alan yrittäjiksi.

Elokuvailmaisu
Osa elokuvailmaisun ammattiopintojen opintokokonaisuuksista on yhteisiä kuvan ja leikkauksen, käsikirjoittamisen, tuottamisen ja ääni-ilmaisun erikoistumisille. Alkuvaiheessa nämä opiskelijat perehtyvät yhdessä elokuvakerrontaan, audiovisuaalisen tuotannon kokonaisuuteen, sen eri osa-alueisiin ja tekniikan perusteisiin. Oman erikoistumisen syventäviä opintoja toteutetaan yhteisissä fiktio- ja dokumenttituotannoissa.

Kuva- ja leikkausopinnot
Kuva- ja leikkausopinnot syventävät opiskelijan osaamista elokuvakerronnassa, kuvailmaisussa, kameratekniikassa, valaisussa, leikkauksessa ja kuvan jälkikäsittelyssä. Opiskelija saa valmiudet kuvasuunnitteluun, kuvausryhmässä työskentelyyn ja kuvan jälkityön eri vaiheisiin. Valmistuttuaan hän voi työskennellä mm. kuvaajana, valoryhmän jäsenenä, editoijana tai muissa kuvan jälkikäsittelytehtävissä, av-alan yrittäjänä sekä alan koulutus- ja asiantuntijatehtävissä.

Kuvauksen ja leikkauksen osaamisalueet:
* ammattialan teoreettinen osaaminen
* historia
* ammattialan tekninen osaaminen
* kuvaustekniikka
* kuvan jälkikäsittelytekniikka
* filmi- ja videojärjestelmät
* ammattialan ilmaisullinen osaaminen
* kuvan kerronnallisten keinojen hallitseminen
- tyylilajien hallinta
- dramaturginen ymmärrys
- rytmin ja dynamiikan käytön ymmärtäminen
* kuvan ja kerronnan emotionaalisten ominaisuuksien ja kulttuurisen kontekstin ymmärtäminen
* ammattialan tuotantoprosessien osaaminen
* kuvausryhmän koordinointiin liittyvä osaaminen
* tuotantoon, budjetointiin ja aikataulutukseen liittyvä osaaminen
* yleinen työryhmäosaaminen ja tuotannon kokonaisprosessin ymmärtäminen
* ammattimaisten työskentelymenetelmien hallinta


Käsikirjoitusopinnot
Käsikirjoittamisen opinnot kehittävät ja tukevat opiskelijan dramaturgista ja draamallista ajattelua sekä käsikirjoittamisen taitoa. Opinnot painottuvat fiktiokäsikirjoittamiseen, erityisesti lyhytelokuvamuotoon ja sarjamuotoon. Jokainen käsikirjoittamisen opiskelija kirjoittaa opintojensa aikana fiktio-, reality- ja dokumenttikäsikirjoituksia.

Käsikirjoittamisen osaamisalueet:
* Sisältöosaaminen
* tarinankerronnan taito
* draaman tuntemus
* draaman perusteiden hallinta
* oman havainnon ilmaisu
* Muoto-osaaminen
* tarinankerronnan eri muodot
* oman kirjoitustavan löytäminen
* käsikirjoitus ilmaisuvälineenä ja formaattina
* työtavat kuten prosessikirjoittaminen, parikirjoittaminen, porrastettu kirjoittaminen
* TV-ohjelmien käsikirjoittaminen eli dramaturgian/tarinankerronnan hallinta erilaisissa ohjelmatyypeissä
* research
* Kommunikaatio-osaaminen
* ammattiterminologian tuntemus ja hallinta
* sosiaaliset taidot kuten palautteen antaminen ja vastaanottaminen, ryhmätyötaidot
* käsikirjoittajan roolit erilaisissa tuotannoissa
* käsikirjoittajan ammatilliset verkostot
* Resurssiosaaminen
* Käsikirjoittajan välineen ja budjetin tuntemus

Tuotanto opinnot
Tuotanto-opinnot antavat valmiudet audiovisuaalisten tuotantojen projektinhallintaan. Opiskelija perehtyy tuotannon suunnitteluun, organisointiin, taloushallintoon, alan sääntely- ja sopimuskäytäntöihin, vuorovaikutus- ja johtamistaitoihin, markkinointiin sekä työskentelyyn kansainvälisissä ympäristöissä. Työelämäprojekteissa on mahdollista syventää osaamistaan tilauselokuvan tuottamisessa.

Ääniopinnot
Ääni-ilmaisun opiskelija harjaantuu audiovisuaalisen äänityön ilmaisullisissa sekä teknisissä taidoissa. Opiskelija perehtyy elokuvan kokonaisilmaisuun äänen lähtökohdista sekä oppii hallitsemaan äänityön teknisen, tuotannollisen ja suunnittelullisen kokonaisuuden niin ennakkosuunnittelun, kuvausten kuin jälkitöidenkin osalta. Opiskelija syventää äänityön osaamistaan mm. akustiikassa, musiikin äänityksessä, monikanavaformaateissa ja elokuvan äänen jälkitöissä. Itsenäiset projektit mahdollistavat henkilökohtaisen oppimispolun opintojen sisällä.

Ääniopintojen osaamisalueet:
* ammattialan teoreettinen osaaminen
* historia
* fysikaaliset, fysiologiset ja psykoakustiset ominaisuudet
* ammattialan tekninen osaaminen
* äänitystekniikka
* äänen jälkikäsittelytekniikka
* filmijärjestelmät
* ammattialan ilmaisullinen osaaminen
* äänen kerronnallisten keinojen hallitseminen
- tyylilajien hallinta
- dramaturginen ymmärrys
- rytmin ja dynamiikan käytön ymmärtäminen
* äänen emotionaalisten ominaisuuksien ja kulttuurisen kontekstin ymmärtäminen
* ammattialan prosessiosaaminen
* äänityöryhmän koordinointiin liittyvä osaaminen
* äänituotantoon, budjetointiin ja aikataulutukseen liittyvä osaaminen
* yleinen työryhmäosaaminen ja tuotannon kokonaisprosessin ymmärtäminen
* ammattimaisten työskentelymenetelmien hallinta

Televisio- ja radiotyö
Televisio- ja radiotyön ammatillisen suuntautumisen opinnot antavat valmiuksia audiovisuaalisen sisällöntuotannon koko työprosessin hallintaan, erityisesti televisio- ja radiotuotannoissa sekä verkkojulkaisuissa. Opiskelija perehtyy audiovisuaalisen kerronnan muotoihin sekä eri ohjelmatyyppien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opiskelija oppii toimitustyön sisällöllisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden. Opiskelija oppii ammattitekniikan perustaidot sekä toimimaan yhteistoiminnallisen ja luovan tuotantotiimin jäsenenä. Valmistuttuaan hän voi työskennellä sisällöntuotannon tehtävissä televisiossa, radiossa tai verkkojulkaisussa.

Televisio- ja radiotyön osaamisalueet:
• sisältöosaaminen
• media-kentän tuntemus
• tv- ja radio-ohjelmien käsikirjoittaminen, suunnittelu ja toteutus erilaisissa ohjelmatyypeissä
• uutissähkeen kirjoittaminen ja versiointi
• toimitustyö televisiossa ja radiossa
• tuotantoprosessin hallinta
• toimittajan eettinen ja juridinen normisto
• ilmaisullinen osaaminen
• puheilmaisu
• kuvan ja äänen kerronnalliset keinot
• persoonallisen kerrontatyylin kehittäminen
• tekninen osaaminen
• kuvaus- ja äänitystekniikan perusteet
• kuvan ja äänen jälkikäsittelytekniikan perusteet
• tv-studiotekniikan perusteet
• radiotekniikan perusteet
• kommunikaatio-osaaminen
• ammattiterminologian tuntemus ja hallinta
• ammatti-identiteetin kehittäminen
• sosiaaliset taidot kuten palautteen antaminen ja vastaanottaminen, ryhmätyötaidot
• roolit erilaisissa tuotannoissa
• projektinhallinta
• ammatilliset verkostot

Koulutusohjelman yhteystiedot
koulutuspäällikkö Anitta Pankkonen
Puhelin: +358(0)20 7835458
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi