OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Viestinnän koulutusohjelma > Viestintä, 3D-animointi ja -visualisointi
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Viestintä, 3D-animointi ja -visualisointi

Syksy 2011

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
 
                         
Työelämän ruotsi 3    
         
                   
 
         
Ammatillinen englanti 3  
       
               
 
                 
Suomen kieli ja viestintä 3
     
           
 
                         
Tietotekniset taidot 3
     
           
 
                         
Viestinnän perusteet 5  
       
               
 
                 
Portfolio 3
     
           
 
                         
Markkinoinnin perusteet 3    
         
                   
 
         
Media-alan yritystoiminta ja juridiikka 3    
         
                   
 
         
Valmiudet opinnäytetyöskentelyyn 6      
           
                       
 
 
1289666444.54.533606040404.504.503030
Visuaaliset perusopinnot
                                                       
Piirustus, maalaus ja sommittelu 5
     
           
 
                         
Valokuvauksen perusteet 5
     
           
 
                         
Kuvanveisto 3  
       
               
 
                 
Mallipiirustus ja anatomia 5    
         
                   
 
         
Taidehistoria 5
     
           
 
                         
153507.57.51.51.52.52.5007.507.501.501.502.502.500000
3D-animaation ja -visualisoinnin perusteet
                                                       
3D-grafiikan perusteet 15
     
           
 
                         
Reaaliaikaisen 3D-grafiikan perusteet 6
     
           
 
                         
3D-animaation perusteet 10
     
           
 
                         
Graafisen suunnittelun perusteet 3
     
           
 
                         
340001717000000170170000000000000
3D-animaation ja -visualisoinnin syventävät opinnot
                                                       
Esituotanto 3  
       
               
 
                 
3D-animaatiohahmojen valmistaminen 10  
       
               
 
                 
2D-animaatio 6  
       
               
 
                 
Jälkikäsittely 1 8  
       
               
 
                 
Jälkikäsittely 2 6    
         
                   
 
         
3D-showreel 6    
         
                   
 
         
Erikoistumisprojekti 9      
           
                       
 
 
0271290013.513.5664.54.5000013.5013.5060604.504.50
Projektiopinnot
                                                       
Syventävien ammattiopintojen projekti 1 15  
       
               
 
                 
Syventävien ammattiopintojen projekti 2 15    
         
                   
 
         
Innovaatioprojekti 15    
         
                   
 
         
015300007.57.515150000007.507.501501500000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
           
                       
 
 
Harjoittelu 2 15      
           
                       
 
 
000300000001515000000000000150150
Vapaavalintaiset opinnot
()
                                                       
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
           
                       
 
 
000150000007.57.50000000000007.507.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6153566030.530.526.526.52828303030.5030.5026.5026.50280280300300

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

3D-animointi ja -visualisointi

3D-animoinnin ja -visualisoinnin suuntautumisessa perehdytään kolmiulotteiseen visualisointiin, kamera- ja hahmoanimointiin sekä erilaisten virtuaaliympäristöjen mallintamiseen. Opiskelija oppii hallitsemaan 3D-sisältöjen suunnittelun, tuottamisen ja tuotekehityksen.

Valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet esimerkiksi television uutisgraafikoiksi, 2D- tai 3D-peligraafikoiksi, arkkitehtuurin visualisoijiksi, hahmoanimaattoreiksi, kompositoijiksi, 3D-mainosgraafikoiksi ja tuotevisualisoijiksi. Työpaikka voi löytyä vaikkapa peli- tai viihdeteollisuudesta, TV- ja elokuvatuotannoista, suunnittelutoimistoista, mainosalalta, opetusmateriaalin tuotannosta tai tieteen havainnollistamisesta ja tutkimuksesta.

Yhteystiedot
3D-animoinnin ja visualisoinnin suuntautumisvastaava
Pasi Kaarto, puh. 020 783 5443

Viestinnän koulutusohjelman koulutuspäällikkö
Liisa Seppänen, puh. 020 783 5432

Sähköposti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Viestintä

Viestinnän koulutusohjelmassa koulutetaan visuaalisen viestinnän ja digitaalisen median osaajia. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat omaksuvat oman ammattialansa vahvan perusosaamisen ja saavat edellytykset kasvaa itsenäisiksi ja yhteistyökykyisiksi asiantuntijoiksi. Tavoitteena on antaa myös alan jatko-opintokelpoisuus ja valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä. Opiskelija oppii integroimaan toisiinsa eri alojen teoriaa ja käytäntöä ja saa valmiudet oman erityisalansa kehitystyöhön projekti- ja ongelmakeskeisen oppimisen kautta. Opiskelija tuntee viestintäalan liiketoimintaa ja hänellä on valmiuksia toimia myös yrittäjänä.

Koulutusohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: 3D-animointi ja -visualisointi, graafinen suunnittelu ja digitaalinen viestintä.

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot koostuvat kaikille yhteisistä perusopinnoista, suuntautumiskohtaisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Tutkintoon kuuluu lisäksi 30 opintopisteen laajuinen työharjoittelu.

Yhteiset perusopinnot antavat opiskelijalle teoreettiset perusteet oman alansa tutkimusperinteen, toimintaympäristön ja käsitteiden hallintaan. Hän ymmärtää keskeisten omaa alaa ohjaavien eettisten, lainsäädännöllisten ja yhteiskunnallisten periaatteiden merkityksen omalle ammattitoiminnalleen. Tiedonhankinta- ja analysointitaidot, alan yleissivistys ja tarvittava vieraan kielen taito, yhteiskunnallistaloudellisten yhteyksien ja liiketoimintamallien sekä kotimaisen ja kansainvälisen toimintaympäristön tuntemus ovat edellytyksiä ammatilliseen kehittymiseen ja jatko-opintoihin.

Ammattiopinnoissa opiskelija suorittaa hakuvaiheessa valitsemansa ammatillisen suuntautumisen mukaiset opinnot. Hän oppii tuntemaan ammattialansa historian ja kehityslinjat. Hän oppii suuntautumisensa ilmaisun, muodon ja esitys- ja kerrontatavat ja oppii hallitsemaan alan tuotantoprosessit, työmenetelmät ja ammattitekniikat. Opetus toteutetaan osin projekteina, joissa harjaannutaan yhteistyöhön ja projektinhallintaan. Opintojen jälkeen opiskelija osaa kehittää uudenlaisia sisältöjä ja mediakonsepteja sekä markkinoida ja myydä omaa osaamistaan.

Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa kykyä itsenäiseen työskentelyyn, ongelmanratkaisuun ja tutkivaan työotteeseen. Opinnäytetyön tavoitteena on työelämälähtöisyys ja se voidaan toteuttaa monimuototyönä, jolloin yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Opinnäytetyö sisältää aina myös kirjallisen tutkielman. Työ voidaan toteuttaa itsenäisesti tai pienryhmässä.

Digitaalinen viestintä

Digitaalisen viestinnän opinnoissa syvennytään interaktiivisten verkkopalveluiden suunnitteluun ja tuotantoon monipuolisesti. Verkkoteknologiat, informaatioarkkitehtuuri, sosiaalisen median konseptit ja palvelut sekä vuorovaikutteiset toiminnallisuudet ovat keskeisiä koulutuksen sisältöalueita.

Valmistumisen jälkeen opiskelija voi työllistyä erilaisiin digitaalisen ympäristön asiantuntijatehtäviin, jotka liittyvät esimerkiksi verkkopalveluiden suunnitteluun, tuotantoon tai projektien johtamiseen. Työtehtävät voivat liittyä vaikkapa verkkopalveluiden teknisiin ratkaisuihin, sosiaalisen median palveluiden kehittämiseen, interaktiosuunnitteluun tai digitaalisen median konsepti- ja rakennesuunnitteluun esimerkiksi suunnittelu- tai viestintätoimistoissa, yritysten viestintäyksiköissä, it-yrityksissä tai mainosalalla.

3D-animointi ja visualisointi

3D-animoinnin ja -visualisoinnin suuntautumisessa perehdytään kolmiulotteiseen visualisointiin, kamera- ja hahmoanimointiin sekä erilaisten virtuaaliympäristöjen mallintamiseen. Opiskelija oppii hallitsemaan 3D-sisältöjen suunnittelun, tuottamisen ja tuotekehityksen.

Valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet esimerkiksi television uutisgraafikoiksi, 2D- tai 3D-peligraafikoiksi, arkkitehtuurin visualisoijiksi, hahmoanimaattoreiksi, kompositoijiksi, 3D-mainosgraafikoiksi ja tuotevisualisoijiksi. Työpaikka voi löytyä vaikkapa peli- tai viihdeteollisuudesta, TV- ja elokuvatuotannoista, suunnittelutoimistoista, mainosalalta, opetusmateriaalin tuotannosta tai tieteen havainnollistamisesta ja tutkimuksesta.

Graafinen suunnittelu

Graafisen suunnittelun opinnoissa opiskelija voi erikoistua visuaaliseen suunnitteluun joko perinteisessä painetussa tai digitaalisessa ympäristössä. Yhteiset ammattiopinnot opintojen alussa antavat laaja-alaiset perusvalmiudet graafiseen suunnitteluun ja tämän jälkeen opiskelijat suorittavat opintoja omassa syventymiskohteessan.

Painetun ympäristön graafisen suunnittelun osa-alueita ovat esimerkiksi
- julkaisujen ulkoasun suunnittelu ja kuvitus
- yritysilme ja brändinhallinta
- markkinointiviestintä ja mainonta
- informaation visualisointi
- pakkaussuunnittelu.

Digitaalisessa ympäristössä visuaalisen suunnittelun tehtävät liittyvät esimerkiksi
- www-julkaisemiseen
- käyttöliittymiin ja käytettävyyteen
- animaatiotuotantoon
- vuorovaikutteiseen multimediaan ja peleihin
- liikegrafiikkaan ja erikoisefekteihin.


Koulutusohjelman yhteystiedot
koulutuspäällikkö Liisa Seppänen
Puhelin: 020 783 5432
Sähköposti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi