OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Viestinnän koulutusohjelma > Viestinnän koulutusohjelma, 3D-animointi ja -visualisointi
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Viestinnän koulutusohjelma, 3D-animointi ja -visualisointi

Syksy 2009

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Oppimistaidot ja osaamisen tunnistaminen
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                             
Portfolio 3
     
             
                             
Tietotekninen osaaminen 6
     
             
                             
Kieli- ja viestintäopinnot
                                                       
Suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                             
Työelämäviestintä 3    
         
                     
             
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
             
Ammatillinen englanti 3  
       
                 
                     
Viestintä ja mediakulttuuri
                                                       
Median ja taiteen historia 6
     
             
                             
Viestintä ja yhteiskunta 6  
       
                 
                     
Mediakulttuurin teoriat ja analyysi 6    
         
                     
             
Media-alan yritystoiminta ja -juridiikka
                                                       
Yritystoiminta ja markkinointi 6  
       
                 
                     
Ammatti- ja oikeuskäytännöt 3  
       
                 
                     
Viestinnän tutkimus ja työelämän kehittäminen
                                                       
Menetelmäopinnot 3  
       
                 
                     
Tutkimus- ja kehittämisviestintä 3  
       
                 
                     
Harjoitusseminaari 3  
       
                 
                     
2127120210270120002100027000120000000
Ammattiopinnot
()
                                                       
Viestinnän visuaaliset perusopinnot
                                                       
Piirustus ja maalaus 1 3
     
             
                             
Värihavainnon ja sommittelun perusopintojakso 3
     
             
                             
Valokuvaus 1 3
     
             
                             
Piirustus ja maalaus 2 3  
       
                 
                     
Elävämallipiirrustus 3  
       
                 
                     
3D-animaation ja -visualisoinnin perusopinnot
                                                       
3D-grafiikan perusteet 14                                                        
3D-animaation perusteet 10                                                        
Graafisen suunnittelun perusteet 3                                                        
3D-animaation ja -visualisoinnin syventävät opinnot
                                                       
Esituotanto ja 3D-projektinhallinta 4                                                        
2D-animaatio 6                                                        
Jälkikäsittely 1 8                                                        
Jälkikäsittely 2 8                                                        
Erikoistumisprojekti 12                                                        
3D-animaation ja -visualisoinnin projektityöt
                                                       
3D-animaation ja -visualisoinnin projekti 1 15                                                        
3D-animaation ja -visualisoinnin projekti 2 15                                                        
Innovaatioprojekti 15                                                        
9600906000009000600000000000
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Vapaavalintaiset opinnot 1 3  
       
                 
                     
Vapaavalintaiset opinnot 2 3    
         
                     
             
Vapaavalintaiset opinnot 3 4      
           
                         
     
0334003030400000300030004000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15    
         
                     
             
Harjoittelu 2 15    
         
                     
             
0030000003000000000000300000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
           
                         
     
0001500000015000000000000015000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3036451930036045019030000360004500019000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

3D-animointi ja -visualisointi

3D-animointi ja visualisointi
3D-animoinnin ja visualisoinnin suuntautumisessa perehdytään kolmiulotteiseen visualisointiin, kamera- ja hahmoanimointiin sekä erilaisten virtuaaliympäristöjen mallintamiseen. Opiskelija oppii hallitsemaan uusmedioiden sisältöjen suunnittelun, tuottamisen ja tuotekehityksen.
Valmistuttuaan opiskelija voi työskennellä esimerkiksi mainos- ja viihdeteollisuudessa, TV- ja elokuvatuotannossa, erilaisissa suunnittelutoimistoissa, opetusmateriaalin tuotannossa tai tieteen popularisoinnissa ja tutkimuksessa. Työnimike voi olla esimerkiksi suunnittelija, visualisoija, tuottaja tai tutkimusassistentti.

Yhteystiedot
koulutuspäällikkö Liisa Seppänen
Puhelin: 0207835432
3D-animoinnin ja visualisoinnin suuntautumisvastaava Pasi Kaarto
Puhelin: 0207835443
Sähköposti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Viestinnän koulutusohjelma

Tutkinnon tuottama pätevyys ja osaaminen
Viestinnän koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle vahva perusosaaminen sisällöntuotannon eri alueilla ja luoda edellytykset kasvaa itsenäiseksi ja yhteistyökykyiseksi asiantuntevaksi ammattilaiseksi. Tavoitteena on antaa myös alan jatko-opintokelpoisuus ja valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä. Opiskelija oppii integroimaan toisiinsa eri alojen teoriaa ja käytäntöä ja saa valmiudet oman erityisalansa kehitystyöhön projekti- ja ongelmakeskeisen oppimisen kautta. Opiskelija tuntee viestintäalan liiketoimintaa ja hänellä on valmiuksia toimia myös yrittäjänä.

Koulutusohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: 3D-animointi ja -visualisointi, graafinen suunnittelu ja digitaalinen viestintä. Suuntautumisvaihtoehdot erikoistumisineen muodostavat kokonaisuuden, jossa opiskelijalla on mahdollisuus oppia sisällöntuottamista erilaisiin tarpeisiin ja välineisiin.

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot koostuvat kaikille yhteisistä perusopinnoista, suuntautumiskohtaisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Tutkintoon kuuluu lisäksi 30 opintopisteen laajuinen työharjoittelu.

Yhteiset perusopinnot antavat opiskelijalle riittävät teoreettiset perusteet oman alansa historian, tutkimusperinteen, toimintaympäristön ja käsitteiden hallintaan. Hän ymmärtää keskeisten omaa alaa ohjaavien eettisten, lainsäädännöllisten ja yhteiskunnallisten periaatteiden merkityksen omalle ammattitoiminnalleen. Tiedonhankinta- ja analysointitaidot, alan yleissivistys ja tarvittava vieraan kielen taito, yhteiskunnallistaloudellisten yhteyksien ja liiketoimintamallien sekä kotimaisen ja kansainvälisen toimintaympäristön tuntemus ovat edellytyksiä ammatilliseen kehittymiseen ja jatko-opintoihin.

Ammattiopinnoissa opiskelija suorittaa hakuvaiheessa valitsemansa ammatillisen suuntautumisen mukaiset opinnot. Hän oppii suuntautumisensa ilmaisun, muodon ja kerrontatavat ja oppii hallitsemaan alan tuotantoprosessit, työmenetelmät ja ammattitekniikat. Opetus toteutetaan osin projekteina, joissa harjaannutaan yhteistyöhön ja projektinhallintaan. Opintojen jälkeen opiskelija osaa kehittää uudenlaisia sisältöjä ja mediakonsepteja sekä markkinoida ja myydä omaa osaamistaan.

Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa kykyä itsenäiseen työskentelyyn, ongelmanratkaisuun ja tutkivaan työotteeseen. Opinnäytetyön tavoitteena on työelämälähtöisyys ja se voidaan toteuttaa monimuototyönä, jolloin yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Opinnäytetyö sisältää aina myös kirjallisen tutkielman. Työ voidaan toteuttaa itsenäisesti tai pienryhmässä.

Digitaalinen viestintä
Digitaalisen viestinnän suuntautumisessa syvennytään verkkoviestintään ja interaktiiviseen multimediaan. Painopistealueina ovat konseptisuunnittelu, www-teknologiat, interaktiosuunnittelu ja visuaalinen suunnittelu. Ammattiopinnot sisältävät monipuolisesti esimerkiksi www-sivustojen toteuttamisessa käytettäviä tekniikoita, visuaalista suunnittelua, käyttöliittymäsuunnittelua, käsikirjoittamista ja sisällöntuotantoa käsitteleviä opintojaksoja. Keskeisiä osa-alueita ovat myös digitaalisen mediatuotannon työskentelyprosessit, tuotannolliset taidot ja projektinjohtaminen.

Syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija voi painottaa osaamisprofiiliaan oman kiinnostuksensa mukaan. Valmistumisen jälkeen opiskelija voi työllistyä erilaisiin digitaalisen viestinnän asiantuntijatehtäviin, kuten verkkopalveluiden suunnitteluun ja tuotantoon, yritysviestintään ja projektinhallintaan.

3D-animointi ja visualisointi
3D-animoinnin ja -visualisoinnin suuntautumisessa perehdytään kolmiulotteiseen visualisointiin, kamera- ja hahmoanimointiin sekä erilaisten virtuaaliympäristöjen mallintamiseen. Opiskelija oppii hallitsemaan uusmedioiden sisältöjen suunnittelun, tuottamisen ja tuotekehityksen.
Valmistuttuaan opiskelija voi työskennellä esimerkiksi mainos- ja viihdeteollisuudessa, TV- ja elokuvatuotannossa, erilaisissa suunnittelutoimistoissa, opetusmateriaalin tuotannossa tai tieteen popularisoinnissa ja tutkimuksessa. Työnimike voi olla esimerkiksi suunnittelija, visualisoija, tuottaja tai tutkimusassistentti.

Graafinen suunnittelu
Graafisen suunnittelun opinnoissa perehdytään sekä painetun että sähköisen viestinnän suunnitteluun. Opiskelija oppii hallitsemaan kuvallisen ilmaisun ja ajattelun teorioita, ymmärtämään graafisen teollisuuden tuotantoprosesseja ja hallitsemaan niiden valmisteluun käytettävien tietokoneohjelmien käytön.

Valmistuttuaan opiskelija työskentelee esimerkiksi kustannusgrafiikan ja graafisen muotoilun alueella graafisena suunnittelijana, kuvittajana ja taittajana sanoma- ja aikakauslehdissä, kirjankustantamoissa tai mainos- ja suunnittelutoimistoissa. Hän voi työskennellä myös uusmediatuotannossa, jossa hän osallistuu sähköisen viestinnän ja vuorovaikutteisen median suunnitteluun.

Koulutusohjelman yhteystiedot
koulutuspäällikkö Liisa Ala-Luukko
Puhelin: 020 783 5432
Sähköposti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi