OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Esittävän taiteen koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)


  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Päivi Ketonen
Puh: 09-7424 5000
Osoite PL 4040, 00079 Metropolia
(käyntiosoite: Hämeentie 161, Helsinki)
paivi.ketonen@metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Ennakkotehtävät ja valintakokeet testaavat soveltuvuutta opintoihin.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
Teatteri-ilmaisun ohjaajat toimivat sekä perinteisen teatteritoiminnan alueella että eri alojen rajapinnoilla. He soveltavat teatterilähtöisiä toimintatapoja ja edistävät taiteen tulemista aktiiviseksi osaksi yhteiskuntaa. Alueellisen ja yhteisöllisen taidetoiminnan ja kehittämisen hankkeet ovat merkittävä osa teatteri-ilmaisun ohjaajan työkenttää. Niiden avulla vahvistetaan yhteiskunnallisen osallisuuden kokemusta. Draaman työvälineet ovat keskeisiä mm. osallistavan kaupunkisuunnittelun, sosiaalialan, taidekasvatuksen, syrjäytymisen ehkäisyn, teattereiden yleisötyön ja kulttuurien välisen yhteistyön hankkeissa.

Medianomi (AMK) (esitys- ja teatteritekniikka)
Esitys- ja teatteritekniikan ammatilliset rakenteet, osaamisympäristöt ja ammattikuvat ovat kehittyneet paljon viime vuosina ja niihin on myös lähivuosina odotettavissa muutoksia. Esitys- ja teatteritekniikan kentälle tarvitaan osaajia, jotka pystyvät toimimaan laaja-alaisesti paitsi perinteisissä teatteriteknisissä tehtävissä, myös ottamaan haltuun nopeasti kehittyvää teknologiaa ja uusien esitysmuotojen asettamia haasteita.

Voimakkaasti teknistyvät toimintaympäristöt vaativat myös turvallisuusosaamista. Kasvavan kulttuuriteollisuuden laadun ja kehityksen edellytyksenä on, että esitystapahtumille ja -organisaatioille turvataan ammattitaitoisen ja johtamiskykyisen henkilökunnan saatavuus riittävän koulutuksen avulla.

Keskeiset oppimistulokset

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
Opinnoissa perehdytään niin taiteeseen yhteisön palveluksessa kuin taiteen tekemiseen yhdessä yleisön kanssa tai erityisen kohdeyleisön puhuttelemiseen. Valmistuttuaan teatteri-ilmaisun ohjaaja osaa käyttää soveltavan teatterin eri tekniikoita (kuten tarinateatteri, forumteatteri, draamatyöpajat). Opinnoissa voi painottaa joko prosessin tai esityksen ohjaamista. Osaamisalueina ovat myös esittävän taiteen historiaa sekä perustaidot teatterityössä tarvittavasta tuotannollisesta ja teknisestä osaamisesta.

Teatteri-ilmaisun ohjaaja toimii erilaisten ihmisryhmien kanssa ohjaajana, opetustehtävissä sekä taiteellisessa työssä. Hän osaa myös kääntää osaamistaan muita palvelevaksi, kuten kohtaamiskeskeisiksi palveluiksi eri kohderyhmille, organisaatioiden kehittämisen välineeksi tai uusiksi muiden alojen toimintaa edistäviksi palveluiksi.

Medianomi (AMK) (esitys- ja teatteritekniikka)
Teatteri- ja esitystekniikan moniosaaja medianomi toimii esitysteknisissä suunnittelu- ja toteutustehtävissä niin teatterikentällä kuin muidenkin esitysmuotojen parissa.

Esitys- ja teatteritekniikan opinnot tarjoavat korkeaa teknistä osaamista, ydinosaamisalueet ovat valo- ja äänitekniikan sekä kuva- ja näyttämötekniikan järjestelmät, tekniset sovellukset, turvallisuus, erilaisten esitysrakenteiden tuntemus, teatteritietämys, kyky toimia erilaisissa taiteellisissa työryhmissä sekä esimies- ja vuorovaikutustaidot.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
Teatteri-ilmaisun ohjaaja on monipuolinen draaman ammattilainen jonka erityisosaamista ovat soveltavan teatterin eri työtavat, ryhmien ohjaaminen sekä työskentely monialaisissa yhteistyöprojekteissa. Työpaikkoja teatteri-ilmaisunohjaajille tarjoavat esimerkiksi kulttuuriorganisaatiot, ammatti- ja harrastajateatterit, yhteisöt ja yhdistykset, projektit ja julkisen sektorin laitokset (kuten museot, päiväkodit, koulut, sosiaali- ja nuorisotoimi), ilmaisukasvatusta antavat tahot, yritykset (kehitystehtävät) tai oma yritys.

Medianomi (AMK) (esitys- ja teatteritekniikka)
Esitys- ja teatteritekniikan suuntautumisvaihtoehdosta valmistuvat toimivat laaja-alaisesti ammatillisen esitystoiminnan eri kentillä: teatteri- ja oopperataloissa, teatteriryhmissä, kulttuuri- ja monitoimitaloissa, suunnittelutoimistojen esitys- ja ohjelmatoiminnassa, konsertti- ja festivaalitoiminnassa sekä kansainvälisessä esitystoiminnassa.

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.

Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

Tutkinnon edellyttämät opinnot suoritettuina tutkintosäännön määrittämässä määräajassa. (kts. tutkintösääntö)

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan kokopäiväopiskeluna (nuorisokoulutus) ja monimuotokoulutuksena (aikuiskoulutus).

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto