OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Esittävän taiteen koulutusohjelma > Esittävä taide, teatteritoiminnan ammatillinen suuntautuminen
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Esittävä taide, teatteritoiminnan ammatillinen suuntautuminen

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Metropolian yhteiset perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3                                                        
Työelämän ruotsi 3  
       
               
               
Ammatillinen englanti 3
     
           
                       
2200111100000.50.50.50.50.50.50.50.500000000
Muut perusopinnot
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Viestintä 5  
     
           
       
Ohjaajuuden näkökulmia 3  
     
           
       
Teatterihistoria 1 3
     
           
                       
Teatterihistoria 2 3  
       
               
               
Teatterihistoria 3, proseminaari ja menetelmäopinnot 5    
       
               
Tuotannollis-tekniset opinnot 3  
       
               
               
Tuottajuus ja yrittäjyys 3    
         
                   
       
46.06.72223.033.33.31111111.51.51.51.51.71.71.71.70.50.50.50.5
Teatterityö 1 - Esiintyjyys
                                                       
Minä, aistija ja kokija 3
     
           
                       
Läsnäolo ja vuorovaikutus 3
     
           
                       
Keho ja mieli 3
     
           
                       
Instrumentti ja ilmaisu 3
     
           
                       
8000440000002222000000000000
Teatterityö 2 - Draamaprosessit
                                                       
Osallisena draamaprosessissa 3
     
           
                       
Oman aiheen prosessointi 3
     
           
                       
Draamaprosessi ryhmässä 3
     
           
                       
Draamaprosessien sovellutuksia 3
     
           
                       
8000440000002222000000000000
Teatterityö 3 - Ohjaajuus
                                                       
Ohjaajantyön lähtökohtia 3
     
           
                       
Ohjaajantyön prosesseja 3
     
           
                       
Ohjaajantyön perinteitä ja käytäntöjä 3
     
           
                       
Ohjaajuuden soveltaminen eri yhteyksissä 3
     
           
                       
8000440000002222000000000000
Teatterityö 4 - Dramaturgia
                                                       
Dramaturgisen hahmottamisen vaihtoehtoja 3
     
           
                       
Dramaturgian rakenteita ja käytäntöjä 3
     
           
                       
Oma aihe ja sen dramaturginen prosessointi 3
     
           
                       
Luova kirjoittaminen draamassa 3
     
           
                       
8000440000002222000000000000
Teatterityön sovellukset 1 - Yhteisöteatteri
                                                       
Draama yhteisöissä ja ryhmissä 3  
       
               
               
Osallistavan draaman käytäntöjä 3  
       
               
               
Ohjaajuus yhteisöteatterissa 3  
       
               
               
Draama yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen välineenä 3  
       
               
               
0800004400000000222200000000
Teatterityön sovellukset 2 - Draama ja teatteri opetuksessa
                                                       
Teatteri-ilmaisun ohjaaminen 3  
       
               
               
Draama opetuksessa 3  
       
               
               
Ohjaajuus ryhmän opetuksessa 3  
       
               
               
Pedagogisia prosesseja ja käytäntöjä 3  
       
               
               
0800004400000000222200000000
Teatterityön sovellukset 3 - Teatterityön dramaturgiset prosessit
                                                       
Esittävän taiteen perinteitä ja lukutapoja 3  
       
               
               
Tarina ja muut kompositiot 3  
       
               
               
Analyyttinen ja toiminnallinen dramaturgia 3  
       
               
               
Esityksen dramaturginen prosessointi 3  
       
               
               
0800004400000000222200000000
Teatterityön sovellukset 4 - Teatterityö produktioissa
                                                       
Klassikko esitystaiteen perinteenä 3  
       
               
               
Esityksen tyylin ja kerronnan rakentuminen 3  
       
               
               
Ohjaajuus ja ilmaisu produktiossa 3  
       
               
               
Produktio tuotannollisena ja ryhmäprosessina 3  
       
               
               
0800004400000000222200000000
Vaihtoehtoiset suuntautumispolut
                                                       
Projektiopinnot 1 12    
         
                   
       
Projektiopinnot 2 12    
         
                   
       
Projektiopinnot 3 12    
         
                   
       
Työharjoittelu 1 15    
         
                   
       
Työharjoittelu 2 15      
           
                       
Työharjoitteluseminaari 3    
         
                   
       
Ohjaajantyön seminaari 1      
           
                       
00361200001818660000000099993333
Ammatillinen kehittyminen
                                                       
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3      
           
                       
Opinnäytetyön toteutus 9      
           
                       
Opinnäytetyön tulosten julkistaminen ja kypsyysnäyte 3      
           
                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Vapaasti valittavat opinnot 10    
         
                   
       
0013.31000006.66.755000000003.43.23.43.32.52.52.52.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 384056241919202027.92812129.59.59.59.51010101014.113.914.1146666

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Koulutusohjelman tavoite
Teatteriosaamiseen kohdistuu uusia odotuksia; teatterityön ohella tarvitaan ammattitaitoa draaman soveltavaan käyttöön elämän eri alueilla.

Lisäksi draama ja teatteri nähdään yleisesti merkityksellisenä työkaluna yhteiskunnan hahmottamiseen ja yksilöllisen kokemuksen ymmärtämiseen.

Teatteri-ilmaisun ohjaajan tutkintoon johtavat opinnot tarjoavat ammattikenttään tutkivan ja keskustelevan koulutusvaihtoehdon. Ammatillisen osaamisen keskiössä on teatterityö: käsikirjoittajuus, ohjaajuus ja esiintyjyys. Ohjaajapainotteisissa opinnoissa teatterin ja draaman prosessointimenetelmät esittäytyvät monipuolisesti ja valmentavat teatteri-ilmaisun ohjaajia niin taiteelliseen, yhteisölliseen, ilmaisupedagogiseen, tutkivaan kuin osallistavaankin teatteritoimintaan.

Koulutus harjaannuttaa ohjaajuuteen eri konteksteissa ja tarjoaa työvälineitä teatterityön perusteista ja perinteistä innovatiivisiin prosessointimenetelmiin.

Kahden ensimmäisen vuoden ydinopinnot jakautuvat teatterityön (60 op) ja draaman (36 op) opintoihin. Oppimisessa korostuvat yhteistoiminnalliset menetelmät ja tutkiva työote. Teatterityön osa-alueita käsitellään ohjaajuuden näkökulmasta ja opiskelija tutustuu niihin sekä kokijana että tekijänä.

Ydinopintojen jälkeen opiskelija rakentaa omaa suuntautumistaan tukevan polun opintojen kolmannen ja neljännen vuoden ajalle. Polun kautta hän syventää ammatillista osaamistaan yhteisölliseen, pedagogiseen, tai tutkimukselliseen suuntaan. Polut rakentuvat projektiopinnoista, jotka voidaan valita sekä vaihtoehtoisten työpajojen tarjonnasta että kenttätyö- tai työelämähankkeista. Vaihtoehtoisten opintojen keskiössä ovat ohjaajantyön eri muunnelmat, mutta täydentävää osaamista tarjotaan myös dramaturgiasta ja esiintyjyydestä. Soveltavan draaman ymmärrystä laajennetaan siten kuin suuntatumispolkujen tehtävät edellyttävät. Soveltuvin osin opiskelija voi valita polkuunsa kulttuurin monialaisia aineksia musiikin, median ja esittävän taiteen yhteisissä projekteissa.