OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Esittävän taiteen koulutusohjelma > Esittävä taide, esitys- ja teatteritekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Esittävä taide, esitys- ja teatteritekniikka

Syksy 2011

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Metropolian yhteiset perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Ammatillinen englanti 3
     
           
                       
Työelämän ruotsi 3  
       
               
               
63004.51.51.51.500002.32.30.80.80.80.80.80.800000000
Muut perusopinnot
                                                       
Tietotekniikan perusteet 1 3
     
           
                       
Tietotekniikan perusteet 2 3  
       
               
               
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
           
                       
Esitysdramaturgiset prosessit 1 3
 
   
       
Esittävän taiteen historia 1 3
     
           
                       
Esittävän taiteen historia 2 3  
       
               
               
Esittävän taiteen historia 3, proseminaari ja menetelmäopinnot 5    
         
                   
       
Tuotannolliset opinnot 3  
       
               
               
Esitysteknisen prosessin työroolit ja yrittäjyys 3  
       
               
               
101360556.56.533002.52.52.52.53.33.33.33.31.51.51.51.50000
Teatterityö 1 - Äänityö
                                                       
Äänitekniset järjestelmät 3  
       
               
               
Äänitehostetekniikka 3  
       
               
               
Äänimiksaus 3  
       
               
               
Äänidokumentointi 3  
       
               
               
01200006600000000333300000000
Teatterityö 2 - Valaisu
                                                       
Valotekniset järjestelmät 3
     
           
                       
Valolähteet 3
     
           
                       
Liikkuvat valot 3
     
           
                       
Valodokumentointi 3
     
           
                       
12000660000003333000000000000
Teatterityö 3 - AV-tekniikka
                                                       
Av-tekniset järjestelmät 3
     
           
                       
AV-ajolaitteet 3
     
           
                       
AV-palvelimet 3
     
           
                       
AV-dokumentointi 3
     
           
                       
12000660000003333000000000000
Teatterityö 4 - Näyttämötyö
                                                       
Näyttämötekniset järjestelmät 3  
       
               
               
Näyttämötekniikka: Rakenneoppi 3  
       
               
               
Näyttämötekniikka: Esitystoiminnan logistiikka 3  
       
               
               
Näyttämötekninen dokumentointi 3  
       
               
               
01200006600000000333300000000
Teatterityön tekniset sovellukset 1 - Työturvallisuus
                                                       
Ensiapu ja yleisöturvallisuus 3
     
           
                       
Paloturvallisuus ja työturvallisuus 3
     
           
                       
Rakenteet, ripustukset ja näyttämöturvallisuus 3
     
           
                       
Sähköturvallisuus 3
     
           
                       
12000660000003333000000000000
Teatterityön tekniset sovellukset 2 - Esitysmuodot ja dramaturgia
                                                       
Esitystoiminnan talotekniikka 3    
         
                   
       
Materiaalioppi 3  
       
               
               
Lujuuslaskenta 3
     
           
                       
Teatteri rakennushankkeena 3    
         
                   
       
33601.51.51.51.533000.80.80.80.80.80.80.80.81.51.51.51.50000
Teatterityön tekniset sovellukset 3 - Tietotekniset sovellukset
                                                       
Piirrosohjelmat 1 3  
       
               
               
Piirrosohjelmat 2 3    
         
                   
       
Kuvan rakentaminen 3  
       
               
               
Äänen rakentaminen 3      
           
                       
063300331.51.51.51.500001.51.51.51.50.80.80.80.80.80.80.80.8
Teatterityön tekniset sovellukset 4 - Esitys- ja näyttämöteknikkka
                                                       
Esitys- ja näyttämötekniikka 1 3    
         
                   
       
Esitys- ja näyttämötekniikka 2 3  
       
               
               
Esitys- ja näyttämötekniikka 3 3    
         
                   
       
Esitys ja näyttämötekniikka 4 3  
       
               
               
06600033330000001.51.51.51.51.51.51.51.50000
Projektiopinnot
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Projektiopinnot 1 12
   
       
               
Projektiopinnot 2 12    
         
                   
       
Projektiopinnot 3 12      
           
                       
66221233331111661.51.51.51.51.51.51.51.55.55.55.55.53333
Työharjoittelut
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
         
                   
       
Työharjoittelu 2 15      
           
                       
Työharjoitteluseminaarit 5    
       
               
0017.517.500008.88.88.88.8000000004.44.44.44.44.44.44.44.4
Ammatillinen kehittyminen ja opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
       
                 
   
Opinnäytetyön toteutus 9      
           
                       
Opinnäytetyön tulosten julkistaminen ja kypsyysnäyte 3      
           
                       
0021300001176000000000.50.50.50.53.53.533
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 616162.545.5322930.530.531.331.323.322.316.116.114.614.615.415.415.415.415.715.715.715.711.711.711.211.2

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Esitys- ja teatteritekniikan ammatilliset rakenteet, osaamisympäristöt ja ammattikuvat ovat kehittyneet paljon viime vuosina ja niihin on myös lähivuosina odotettavissa muutoksia. Esitys- ja teatteritekniikan kentälle tarvitaan osaajia, jotka pystyvät toimimaan laaja-alaisesti paitsi perinteisissä teatteriteknisissä tehtävissä, myös ottamaan haltuun nopeasti kehittyvää teknologiaa ja uusien esitysmuotojen asettamia haasteita.

Voimakkaasti teknistyvät toimintaympäristöt vaativat myös kasvavaa työturvallisuus- ja työsuojeluosaamista sekä kykyä kehittää työyhteisöä ja varmistaa jatkuva oppiminen. Kasvavan kulttuuriteollisuuden laadun ja kehityksen edellytyksenä on, että esitystapahtumille ja -organisaatioille turvataan ammattitaitoisen ja johtamiskykyisen henkilökunnan saatavuus riittävän koulutuksen avulla.

Esitys- ja teatteritekniikan opinnot tarjoavat korkeaa teknistä osaamista valo-, ääni-, näyttämö- ja av-tekniikan alueilla. Ammatillisen osaamisen ydinosaamisalueet ovat valo- ja äänitekniikan sekä AV-tekniikan ja näyttämötekniikan järjestelmät, tekniset sovellukset, turvallisuus, erilaisten esitysrakenteiden tuntemus, teatteritietämys, kyky toimia erilaisissa taiteellisissa työryhmissä sekä esimies- ja vuorovaikutustaidot. Yhteisten ammattiopintojen jälkeen opiskelija valitsee joko näyttämö-, ääni- tai valoteknisen suuntautumispolun, jota kautta hän syventää omaa ydinosaamistaan työelämähankkeissa ja projekteissa.

Metropolia monialaisena toimintaympäristönä tarjoaa opinnoille monipuolisen ja pätevän harjaannuttamiskentän. Medianomin (AMK) tutkintoon johtavat esitys- ja teatteritekniikan opinnot toteutetaan osana esittävän taiteen koulutusohjelmaa, jossa koulutetaan myös teatteri-ilmaisun ohjaajia. Erityisesti soveltavan draaman käyttöön profiloitunut koulutus tukee monipuolisesti eri esityskerronnan muotojen harjaannuttamista esitys- ja teatteritekniikan koulutuksessa. Työharjoittelujaksot toteutetaan yhteistyössä ammatillisten teatteritalojen ja muiden esitystoimintaa tuottavien tahojen kanssa.

Esittävän taiteen koulutusohjelmasta esitys- ja teatteritekniikan suuntautumisvaihtoehdosta valmistuvat toimivat laaja-alaisesti ammatillisen esitystoiminnan eri kentillä: teatteri- ja oopperataloissa, teatteriryhmissä, kulttuuri- ja monitoimitaloissa, suunnittelutoimistojen esitys- ja ohjelmatoiminnassa, konsertti- ja festivaalitoiminnassa sekä kansainvälisessä esitystoiminnassa.

Yhteystiedot
Yhteyshenkilö: koulutussuunnittelija Elina Ala-Nikkola
Osoite PL 4040, 00079 Metropolia
(käyntiosoite: Hämeentie 161, Helsinki)
Puhelinnumero 020 7835164 etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi