OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Esittävän taiteen koulutusohjelma > Esittävä taide, teatteritoiminta
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Esittävä taide, teatteritoiminta

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Metropolian yhteiset perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Ammatillinen englanti 3
     
           
                       
Työelämän ruotsi 3  
       
               
               
63004.51.51.51.500002.32.30.80.80.80.80.80.800000000
Esittävän taiteen perusopinnot
                                                       
Oman ammattiosaamisen sanoittaminen
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
E-kompetenssiportfolio 3
   
       
               
Viestintä 5  
       
               
               
Oman ammattialan historia ja tutkiva kirjoittaminen
                                                       
Teatterihistoria 3
   
       
               
Esittävän taiteen historia 3
   
       
               
Tutkiva kirjoittaminen ja menetelmäopinnot 5    
         
                   
       
Esitystuotanto ja -tekniikka
                                                       
Esitys- ja teatteritekniikka 3
     
           
                       
Tuotannollis-tekniset opinnot 3  
       
               
               
Tuottajuus, työelämä ja yrittäjyys 3    
         
                     
           
10.512.5806.83.86.36.35.52.5003.43.41.91.93.13.13.13.12.82.81.31.30000
Ammatilliset opinnot
                                                       
Soveltavan teatterin ja esittävän taiteen perusteet
                                                       
Soveltava teatteri ja draamakasvatus 12
     
           
                       
Keho, ääni ja vuorovaikutus 9
     
           
                       
Näyttämötyö I - Ideasta esitykseksi 15
     
           
                       
Näyttämötyö II - Näyttämöilmaisu 6
     
           
                       
Dramaturgia 6
     
           
                       
Draama eri oppimisympäristöissä 9  
       
               
               
Yhteisö ja taide 6  
       
               
               
Ammatilliset suuntaavat opinnot
(Valitaan yksi)
                                                       
Prosessin ohjaaminen soveltavassa draamassa ja yhteisötyössä
                                                       
Kehollisen ilmaisun ohjaaminen 6  
       
               
               
Näytelmä materiaalina 9  
       
               
               
Dramaturgiset prosessit 9  
       
               
               
Fasilitaattori yhteiskunnallisena toimijana 9  
       
               
               
Esityksen ohjaaminen
                                                       
Ohjaussuunnitelma 6  
       
               
               
Teksti, näyttämö ja henkilöohjaus 9  
       
               
               
Dramaturgiset prosessit 9  
       
               
               
Fasilitaattori yhteiskunnallisena toimijana 9  
       
               
               
488100242440.540.500001212121220.320.320.320.300000000
Projektiopinnot
                                                       
Projektiopinto 1 12    
       
               
Projektiopinto 2 12    
       
               
Projektiopinto 3 12    
       
               
Innovaatioprojekti 10    
       
               
002323000011.511.511.511.5000000005.85.85.85.85.85.85.85.8
Työharjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
       
               
Työharjoittelu 2 15    
       
               
Työharjoitteluseminaarit 1 & 2 3    
       
               
0016.516.500008.38.38.38.3000000004.14.14.14.14.14.14.14.1
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytteen aiheen jäsentäminen 3      
           
                       
Opinnäytteen toteutus 9      
           
                       
Opinnäytetyön julkistaminen ja kypsyysnäyte 3      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 64.596.547.554.535.329.348.348.325.322.327.327.317.717.714.714.724.224.224.224.212.712.711.211.213.713.713.713.7

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Esittävä taide, teatteritoiminta

Tutkintojen taso
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Ennakkotehtävät ja valintakokeet testaavat soveltuvuutta opintoihin.

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili
Teatteri-ilmaisun ohjaajat toimivat sekä perinteisen teatteritoiminnan alueella että eri alojen rajapinnoilla. He soveltavat teatterilähtöisiä toimintatapoja ja edistävät taiteen tulemista aktiiviseksi osaksi yhteiskuntaa. Alueellisen ja yhteisöllisen taidetoiminnan ja kehittämisen hankkeet ovat merkittävä osa teatteri-ilmaisun ohjaajan työkenttää. Niiden avulla vahvistetaan yhteiskunnallisen osallisuuden kokemusta. Draaman työvälineet ovat keskeisiä mm. osallistavan kaupunkisuunnittelun, sosiaalialan, taidekasvatuksen, syrjäytymisen ehkäisyn, teattereiden yleisötyön ja kulttuurien välisen yhteistyön hankkeissa.

Keskeiset oppimistulokset
Opinnoissa perehdytään niin taiteeseen yhteisön palveluksessa kuin taiteen tekemiseen yhdessä yleisön kanssa tai erityisen kohdeyleisön puhuttelemiseen. Valmistuttuaan teatteri-ilmaisun ohjaaja osaa käyttää soveltavan teatterin eri tekniikoita (kuten tarinateatteri, forumteatteri, draamatyöpajat). Opinnoissa voi painottaa joko prosessin tai esityksen ohjaamista. Osaamisalueina ovat myös esittävän taiteen historiaa sekä perustaidot teatterityössä tarvittavasta tuotannollisesta ja teknisestä osaamisesta.

Teatteri-ilmaisun ohjaaja toimii erilaisten ihmisryhmien kanssa ohjaajana, opetustehtävissä sekä taiteellisessa työssä. Hän osaa myös kääntää osaamistaan muita palvelevaksi, kuten kohtaamiskeskeisiksi palveluiksi eri kohderyhmille, organisaatioiden kehittämisen välineeksi tai uusiksi muiden alojen toimintaa edistäviksi palveluiksi.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Teatteri-ilmaisun ohjaaja on monipuolinen draaman ammattilainen jonka erityisosaamista ovat soveltavan teatterin eri työtavat, ryhmien ohjaaminen sekä työskentely monialaisissa yhteistyöprojekteissa. Työpaikkoja teatteri-ilmaisunohjaajille tarjoavat esimerkiksi kulttuuriorganisaatiot, ammatti- ja harrastajateatterit, yhteisöt ja yhdistykset, projektit ja julkisen sektorin laitokset (kuten museot, päiväkodit, koulut, sosiaali- ja nuorisotoimi), ilmaisukasvatusta antavat tahot, yritykset (kehitystehtävät) tai oma yritys.

Pääsy jatko-opintoihin
Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.

Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistumisen vaatimukset
Tutkinnon edellyttämät opinnot suoritettuina tutkintosäännön määrittämässä määräajassa. (kts. tutkintösääntö: >>)

Opintojen toteuttaminen
Opinnot toteutetaan kokopäiväopiskeluna (nuorisokoulutus) ja monimuotokoulutuksena (aikuiskoulutus).

Tutkintovastaava
Päivi Rahmel
+358 40 334 0615
Osoite PL 4040, 00079 Metropolia
(käyntiosoite: Hämeentie 161, Helsinki)
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi