OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Esittävän taiteen koulutusohjelma > Esittävä taide, teatteritoiminnan ammatillinen suuntautuminen
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Esittävä taide, teatteritoiminnan ammatillinen suuntautuminen

Syksy 2011

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Metropolian yhteiset perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Ammatillinen englanti 3
     
           
                       
Työelämän ruotsi 3  
       
               
               
63004.51.51.51.500002.32.30.80.80.80.80.80.800000000
Muut perusopinnot
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Viestintä 5  
       
               
               
Teatterihistoria 3
   
       
               
Esittävän taiteen historia 1 3
   
       
               
Esittävän taiteen historia 2, proseminaari ja menetelmäopinnot 5    
         
                   
       
68504.51.5442.52.5002.32.30.80.822221.31.31.31.30000
Esitystuotanto ja - tekniikka
                                                       
Tuottajuus, työelämä ja yrittäjyys 3  
       
               
               
Esitys- ja teatteritekniikka 3
     
           
                       
Tuotannollis-tekniset opinnot 3    
       
               
331.51.51.51.51.51.50.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.40.40.40.40.40.40.40.4
Teatterityö
                                                       
Teatterityö 1 - Esiintyjyyden perusteet 12
     
           
                       
Teatterityö 2 - Draamaprosessit 12
     
           
                       
Teatterityö 3 - Ohjaajuus 12
     
           
                       
Teatterityö 4 - Dramaturgia 12
     
           
                       
48000242400000012121212000000000000
Teatterityön sovellukset
                                                       
Teatterityön sovellukset 1 - Draama ja teatteri yhteisöissä 12  
       
               
               
Teatterityön sovellukset 2 - Draama ja teatteri opetuksessa 12  
       
               
               
Teatterityön sovellukset 3 - Teatterityön dramaturgiset prosessit 12  
       
               
               
Teatterityön sovellukset 4 - Ohjaajantyön prosessit 12  
       
               
               
04800002424000000001212121200000000
Projektiopinnot ja suuntautumispolkuopinnot
()
                                                       
Suuntautumispolkuopinnot 3    
       
               
Innovaatioprojekti 10    
       
               
Projektiopinnot 1 12    
       
               
Projektiopinnot 2 12    
       
               
Projektiopinnot 3 12    
       
               
0024.524.5000012.312.312.312.3000000006.16.16.16.16.16.16.16.1
Työharjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
       
               
Työharjoittelu 2 15    
       
               
Työharjoitteluseminaarit 1 ja 2 3  
   
       
011616000.50.5888800000.30.30.30.344444444
Ammatillinen kehittyminen ja opinnäytetyö
()
                                                       
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
       
                 
   
Opinnäytetyön toteutus 9    
       
               
Opinnäytetyön tulosten julkistaminen ja kypsyysnäyte 3    
         
                   
Vapaasti valittavat opinnot 10                                                        
007.57.500003.34.34.33.3000000001.61.62.12.12.12.11.61.6
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 636354.549.534.528.531.531.526.927.925.424.417.417.414.414.415.915.915.915.913.413.413.913.912.612.612.112.1

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Tutkinnon tavoite ja tutkinnon tuottama osaaminen
Teatteriosaamiseen kohdistuu uusia odotuksia: teatterityön ohella tarvitaan ammattitaitoa draaman soveltavaan käyttöön elämän eri alueilla. Draama ja teatteri nähdään yleisesti merkityksellisenä työkaluna yhteiskunnan hahmottamiseen ja yksilöllisen kokemuksen ymmärtämiseen. Teatteri-ilmaisun ohjaajan tutkintoon johtavat opinnot tarjoavat ammattikenttään tutkivan ja keskustelevan koulutusvaihtoehdon.

Tutkinnon tuottama osaaminen koostuu esittävän taiteen laaja-alaisesta tuntemuksesta ja osaamisesta, valmiudesta toimia monialaisissa hankkeissa ja yrityksissä, draaman ja teatterin pedagogisten käytäntöjen osaamisesta, draaman ja teatterin yhteisöllisten toimintamuotojen osaamisesta sekä ohjaamisen ja vetäjyyden osaamisesta. Keskeistä on myös läpi opintojen kulkeva tutkivan ja kehittävän työotteen tuottama osaaminen.

Valmistuttuaan teatteri-ilmaisun ohjaaja toimii ohjaus-, opetus- ja taiteellisissa tehtävissä. Hän työskentelee monen eri alan ammattilaisten kanssa yhteistyössä ja soveltaa draamallisia valmiuksiaan erilaisten ihmisryhmien tarpeisiin. Teatteri-ilmaisun ohjaajat työskentelevät mm. ammatti- ja harrastajateattereissa, kulttuuriorganisaatioissa, erilaisissa yhteisöissä ja yhdistyksissä, projekteissa, julkisen sektorin laitoksissa (kuten museo-, kasvatus- ja opetus- sekä sosiaali- ja nuorisotoimessa), ilmaisukasvatusta antavissa tahoissa tai voivat perustaa oman yrityksen.

Opintojen rakenne ja oppimisprosessi
Teatteri-ilmaisun ohjaaja on draaman moniosaaja, jolla on valmiuksia esiintyjyydestä, ohjaajuudesta, dramaturgiasta sekä niiden soveltamisesta eri toimintaympäristöissä. Ohjaajapainotteisissa opinnoissa teatterin ja draaman prosessointimenetelmät esittäytyvät monipuolisesti ja valmentavat teatteri-ilmaisun ohjaajia niin taiteelliseen, yhteisölliseen, ilmaisupedagogiseen, tutkivaan kuin osallistavaankin teatteritoimintaan.

Koulutus harjaannuttaa ohjaajuuteen eri konteksteissa ja tarjoaa työvälineitä teatterityön perusteista ja perinteistä innovatiivisiin prosessointimenetelmiin.

Kahden ensimmäisen vuoden ydinopinnot jakautuvat teatterityön (60 op) ja draaman (36 op) opintoihin. Oppimisessa korostuvat yhteistoiminnalliset menetelmät ja tutkiva työote. Teatterityön osa-alueita käsitellään ohjaajuuden näkökulmasta ja opiskelija tutustuu niihin sekä kokijana että tekijänä.

Ydinopintojen jälkeen opiskelija rakentaa omaa suuntautumistaan tukevan polun opintojen kolmannen ja neljännen vuoden ajalle. Polun kautta hän syventää ammatillista osaamistaan yhteisölliseen, pedagogiseen, tai tutkimukselliseen suuntaan. Polut rakentuvat projektiopinnoista, jotka voidaan valita sekä vaihtoehtoisten työpajojen tarjonnasta että kenttätyö- tai työelämähankkeista. Vaihtoehtoisten opintojen keskiössä ovat ohjaajantyön eri muunnelmat, mutta täydentävää osaamista tarjotaan myös dramaturgiasta ja esiintyjyydestä. Soveltavan draaman ymmärrystä laajennetaan siten kuin suuntautumispolkujen tehtävät edellyttävät. Soveltuvin osin opiskelija voi valita polkuunsa kulttuurin monialaisia aineksia musiikin, median ja esittävän taiteen yhteisissä projekteissa.

Yhteyshenkilö: koulutussuunnittelija Elina Ala-Nikkola
Osoite PL 4040, 00079 Metropolia
p. 050 401 3456
(käyntiosoite: Hämeentie 161, Helsinki)
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi