OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Esittävän taiteen koulutusohjelma > Esittävän taiteen koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Esittävän taiteen koulutusohjelma

Syksy 2006

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                               
Yhteiset perusopinnot
                                                               
Tietotekniikan perusteet 3
       
               
                                 
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
       
               
                                 
Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot 3                                                                
Muut perusopinnot
                                                               
Työelämän ruotsi 3  
         
                   
                         
Ammatillinen englanti 3
       
               
                                 
Teatterihistoria 1 3
       
               
                                 
Teatterihistoria 2 3  
         
                   
                         
Teatterihistoria 3, proseminaari 3    
           
                       
                 
Tuotannollis-tekniset opinnot 3  
         
                   
                         
Tuottajuus ja yrittäjyys 3    
           
                       
                 
12960012090600001200090006000000000
Ammattiopinnot
                                                               
Esiintyjyys
                                                               
Minä, aistija ja kokija 3
       
               
                                 
Läsnäolo ja vuorovaikutus 3
       
               
                                 
Keho ja mieli 3
       
               
                                 
Instrumentti ja ilmaisu 3
       
               
                                 
Draamaprosessit
                                                               
Osallisena draamaprosessissa 3
       
               
                                 
Oman aiheen prosessointi 3
       
               
                                 
Draamaprosessi ryhmässä 3
       
               
                                 
Draamaprosessien sovellutuksia 3
       
               
                                 
Ohjaajuus
                                                               
Ohjaajantyön lähtökohtia 3
       
               
                                 
Ohjaajantyön prosesseja 3
       
               
                                 
Ohjaajantyön perinteitä ja käytäntöjä 3
       
               
                                 
Ohjaajuuden soveltaminen eri yhteyksissä 3
       
               
                                 
Dramaturgia
                                                               
Dramaturgisen hahmottamisen vaihtoehtoja 3
       
               
                                 
Dramaturgian rakenteita ja käytäntöjä 3
       
               
                                 
Oma aihe ja sen dramaturginen prosessointi 3
       
               
                                 
Luova kirjoittaminen draamassa 3
       
               
                                 
Draama ja teatteri yhteisöissä
                                                               
Draama yhteisöissä ja ryhmissä 3  
         
                   
                         
Osallistavan draaman käytäntöjä 3  
         
                   
                         
Ohjaajuus yhteisöteatterissa 3  
         
                   
                         
Draama yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen välineenä 3  
         
                   
                         
Draama ja teatteri opetuksessa
                                                               
Teatteri-ilmaisun ohjaaminen 3  
         
                   
                         
Draama opetuksessa 3  
         
                   
                         
Ohjaajuus ryhmän opetuksessa 3  
         
                   
                         
Pedagogisia prosesseja ja käytäntöjä 3  
         
                   
                         
Teatterityön dramaturgiset prosessit
                                                               
Esittävän taiteen perinteitä ja lukutapoja 3  
         
                   
                         
Tarina ja muut kompositiot 3  
         
                   
                         
Analyyttinen ja toiminnallinen dramaturgia 3  
         
                   
                         
Esityksen dramaturginen prosessointi 3  
         
                   
                         
Teatterityö produktioissa
                                                               
Klassikko esitystaiteen perinteenä 3  
         
                 
                   
Esityksen tyylin ja kerronnan rakentuminen 3  
         
                   
                         
Ohjaajuus ja ilmaisu produktiossa 3  
         
                   
                         
Produktio tuotannollisena ja ryhmäprosessina 3  
         
                   
                         
Vaihtoehtoiset suuntautumispolut
                                                               
Projektiopinnot 1A 12    
           
                       
               
Projektiopinnot 1B 12    
             
                         
           
Projektiopinnot 2A 12      
             
                           
       
Projektiopinnot 2B 12      
               
                             
   
Työharjoittelu 1 15    
           
                       
                 
Työharjoittelu 2 15      
             
                           
         
Työharjoitteluseminaari 3      
             
                           
         
Ohjaajantyön seminaari 1      
             
                           
         
Ammatillinen kehittyminen
                                                               
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3      
             
                           
         
Opinnäytetyön toteutus 9      
             
                           
         
Opinnäytetyön tulosten julkistaminen ja kypsyysnäyte 3      
             
                           
         
Vapaasti valittavat opinnot 15  
       
             
           
4850.337.752048047.72.726.411.344804800046.31.31.31.320.75.75.75.64044400
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6059.343.752060056.72.732.411.344806000055.31.31.31.326.75.75.75.64044400

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Koulutusohjelman tavoite
Teatteriosaamiseen kohdistuu uusia odotuksia; teatterityön ohella tarvitaan ammattitaitoa draaman soveltavaan käyttöön elämän eri alueilla.

Lisäksi draama ja teatteri nähdään yleisesti merkityksellisenä työkaluna yhteiskunnan hahmottamiseen ja yksilöllisen kokemuksen ymmärtämiseen.

Teatteri-ilmaisun ohjaajan tutkintoon johtavat opinnot tarjoavat ammattikenttään tutkivan ja keskustelevan koulutusvaihtoehdon. Ammatillisen osaamisen keskiössä on teatterityö: käsikirjoittajuus, ohjaajuus ja esiintyjyys. Ohjaajapainotteisissa opinnoissa teatterin ja draaman prosessointimenetelmät esittäytyvät monipuolisesti ja valmentavat teatteri-ilmaisun ohjaajia niin taiteelliseen, yhteisölliseen, ilmaisupedagogiseen, tutkivaan kuin osallistavaankin teatteritoimintaan.

Koulutus harjaannuttaa ohjaajuuteen eri konteksteissa ja tarjoaa työvälineitä teatterityön perusteista ja perinteistä innovatiivisiin prosessointimenetelmiin.

Kahden ensimmäisen vuoden ydinopinnot jakautuvat teatterityön (60 op) ja draaman (36 op) opintoihin. Oppimisessa korostuvat yhteistoiminnalliset menetelmät ja tutkiva työote. Teatterityön osa-alueita käsitellään ohjaajuuden näkökulmasta ja opiskelija tutustuu niihin sekä kokijana että tekijänä.

Ydinopintojen jälkeen opiskelija rakentaa omaa suuntautumistaan tukevan hankepolun opintojen kolmannen ja neljännen vuoden ajalle. Polun kautta hän syventää ammatillista osaamistaan yhteisölliseen, pedagogiseen, esitykselliseen tai tutkimukselliseen suuntaan. Polut rakentuvat projektiopinnoista, jotka voidaan valita sekä vaihtoehtoisten työpajojen tarjonnasta että kenttätyö- tai työelämähankkeista. Vaihtoehtoisten opintojen keskiössä ovat ohjaajantyön eri muunnelmat, mutta täydentävää osaamista tarjotaan myös dramaturgiasta ja esiintyjyydestä. Soveltavan draaman ymmärrystä laajennetaan siten kuin hankepolkujen tehtävät edellyttävät. Soveltuvin osin opiskelija voi valita polkuunsa kulttuurin monialaisia aineksia musiikin, median ja esittävän taiteen yhteisissä projekteissa.

Yhteystiedot
Yhteyshenkilöt koulutusjohtaja Marja Louhija
Osoite Hämeentie 161
Puhelinnumero 09-31084208
Fax 09- 31084203
marja.louhija[at]stadia.fi
Koulutusohjelman kotisivu