OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Muotoilun koulutusohjelma > Muotoilun koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Muotoilun koulutusohjelma

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Oppimistaidot ja osaamisen tunnistaminen
                                                       
Orientoivat opinnot 3
 
 
 
 
     
     
     
     
Portfolio 3
 
 
 
 
   
     
     
     
 
Tietotekninen osaaminen 3
     
               
                           
Kieliopinnot
                                                       
Suomen kieli ja viestintä 3
     
               
                           
Työelämäviestintä 3    
         
                     
           
Ammatillinen englanti 3  
       
                 
                   
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
             
Muotoilun visuaaliset opinnot
                                                       
Piirustus ja maalaus 1 3
       
                 
                       
Piirustus ja maalaus 2 3    
         
                     
             
Elävän mallin piirustus ja maalaus 3  
       
                 
                   
Värihavainnon ja sommittelun perusopintojakso 3
     
             
                           
Valokuvauksen perusteet 3  
       
                 
                     
Historiaopinnot
                                                       
Taiteen ja kulttuurin historia 3
     
             
                           
Taideteollisuuden ja muotoilun historia 3  
       
                 
                   
Muotoilualan yritystoiminta ja -juridiikka
                                                       
Liiketoiminnan perusteet 3  
       
                 
                     
Markkinointi 3  
         
                   
                 
Ammatti- ja oikeuskäytäntö 3      
           
                         
     
Muotoilualan teoriaopinnot
                                                       
Tutkimukselliset opinnot 5      
             
                           
Muotoilun teoreettiset perusteet 3    
           
                       
       
Ekologinen muotoilu 4E 4  
       
                 
                   
16.523.513.59.512.83.819.83.89.83.83.85.83.890.8313.36.53.808.31.52.31.53.803.32.5
Ammattiopinnot
                                                       
Muotoilun ja teollisen muotoilun perusopinnot
                                                       
Muotoilun perusteet 4
     
             
                           
Muoto-opinnot 4
       
               
                       
Muotoiluprosessi 7
       
               
                       
Materiaali- ja valmistusteknologia 10
       
               
                       
Ergonomia ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10  
       
               
               
Muotoilu ja kulttuuri 3    
           
                       
         
Muotoilualan kommunikaatiotaidot ja digitaalinen mallintaminen
                                                       
Esitystekniikka 4
     
             
                           
CAD / 2D I 5
     
             
                           
CAD / 3D I 6
       
               
                       
CAD / 3D II 7  
       
                 
                   
Muotoilu ja liiketoiminta
                                                       
Trendit ja brändistrategiat 7  
         
                   
               
Asiakastutkimus 4    
           
                       
       
Strateginen design ja muotoilujohtaminen 8    
           
                       
       
Yrityksen perustaminen 3    
           
                       
       
Ammatilliset projektiopinnot
                                                       
Projekti I: Tuotemuotoilu 10  
         
                   
               
Projekti II: Tuotekehitys 10    
           
                       
       
Projekti III: Muotoilu ja liiketoiminta 10      
             
                           
Projekti IV: Innovaatioprojekti 10      
           
                         
   
403428201327122202810106.56.513.513.56611110015.512.55555
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot 10
   
       
 
 
 
 
         
2440022222000020202020200000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu
                                                       
Työharjoittelu I 15    
         
                     
           
Työharjoittelu II 15      
           
                         
   
0015150000150150000000007.57.5007.57.500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 58.561.560.559.525.832.833.827.826.833.828.830.810.315.516.316.521.312.516.81117.8919.81416.312.515.815

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Muotoilun koulutusohjelma johtaa muotoilualan ammattikorkeakoulututkintoon, jonka laajuus on nuorisoasteella 240 opintopistettä (4 vuotta). Aikuiskoulutuksena suoritetaan 180 opintopistettä (3,5, vuotta) ja tutkinnon laajuus, aiemmat opinnot hyväksi luettuina ovat 240 opintopistettä. Tutkintonimikkeet ovat artenomi AMK ja muotoilija AMK. Muotoilun koulutusohjelman tavoitteena on yhtenäistää tutkintonimikkeet vuonna 2009 siten, että kaikista suuntautumisvaihtoehdoista valmistutaan tutkintonimikkeellä muotoilija.

Muotoilun koulutusohjelma antaa laajat valmiudet toimia muotoilijana, suunnittelijana ja alan monipuolisena erikoisosaajana muotoilualan eri työtehtävissä. Koulutuksen tavoitteet perustuvat suunnittelu-, tuotanto-, muotoiluprosessin- ja visuaalisen osaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen. Yhteistyöllä liiketalouden klusterin kanssa tavoitellaan asiantuntevaa liiketalousosaamista muotoilun eri suuntautumisvaihtoehtojen tarpeisiin.

Opiskelu Muotoilun koulutusohjelmassa on työelämälähtöistä ja kansainvälistä. Työelämälähtöiset ja poikkialaiset yhteistyöprojektit opiskelun projektiopinnoissa tuovat tunnetuksi työelämän käytänteet ja mahdollisuudet

Teollinen muotoilu (muotoiluteollisuuden suuntautumisvaihtoehto/nuoret) Teollisen muotoilun koulutus antaa opiskelijalle valmiudet toimia tuotesuunnittelijana monialaisissa tuotekehitysryhmissä teollisuuden ja elinkeinoelämän palveluksessa. Koulutuksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään muotoilun merkitys osana yritysten liiketoimintaa. Opinnoissa keskitytään ammatin kannalta välttämättömiin tieto- ja taitosisältöihin, kuten ongelmanratkaisuun, ideointiin, materiaalintuntemukseen ja kolmiulotteiseen muodonantoon.

Teollinen muotoilu (muotoiluteollisuuden suuntautumisvaihtoehto/aikuiskoulutus insinööreille) Teollisen muotoilun koulutus antaa opiskelijalle valmiudet toimia monialaisissa tuotekehitysryhmissä. Opintojen tavoitteena on tarjota teknologiaosaamisen rinnalle muotoilun näkökulma ja auttaa opiskelijaa ymmärtämään muotoilun merkitys osana yritysten liiketoimintaan. Opinnot sisältävät käyttäjäkeskeistä tuotesuunnittelua, muotoilun kommunikaatiotaitoja, kolme laajaa yritysyhteistyöprojektia sekä itsenäisen opinnäytetyön.

Opintojen rakenne ja tavoitteet
Yleisaineiden tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleistieto muotoilualasta, kulttuuri- ja taidealan asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, harjaannuttaa ja perehdyttää muotoilualan yleisiin taiteellisiin ja teoreettisiin perusteisiin sekä antaa ammattikorkeakouluasetuksessa tarkoitettu kielitaito.

Ammatillisten aineiden tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot, menetelmien hallinta sekä teorian- ja historian tuntemus muotoilun suuntautumisalalta. Ammatillisten aineiden tavoitteena on myös saavuttaa muotoilualan erityistaidot ja ammatti-identiteetin kasvu sekä hallita muotoilualan suunnittelumetodit, projektin- ja prosessinhallinta.

Työharjoittelu, projektiopinnot ja hankkeistetut opinnäytetyöt tukevat ammatillista suuntautumista opiskelualalle. Samalla teorian ja käytännön yhdistäminen projektiopinnoissa ja muotoilualan tukiverkostoissa edistää osallistuvaa oppimista ja oppijan sosiaalistumista ammattialan asiantuntijayhteisöihin. Opinnäytetyö tehdään ensisijaisesti yhteistyössä työelämän kanssa ja siihen liittyy käytännön suunnittelu-, tuotekehitys- tai tutkimusprojekti ja sen raportointina kirjallinen ja tutkimuksellinen osuus.

Kansainvälinen opiskelijavaihto, työharjoittelu ja alan kansainväliset tapahtumat ja messut tukevat verkostoitumisosaamisen tavoitteita muotoilualalla

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on integroitua oppimisprojekteihin ja edistää projektioppimista, yhteistyötä erityisesti pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän, Metropolia Ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien ja pääkaupunkiseudun korkeakoulujen välillä. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on soveltaa ja tuottaa uutta tietoa muotoilualan ja lähitieteiden kehittämistarpeisiin sekä koulutusohjelman kehittämiseen.

Oppimis- ja tiedonkäsitykset
Oppimis- ja tiedonkäsityksiä ohjaavat muotoilualan perinteet ja kehittämistarpeet. Muotoilun koulutusohjelman oppimisnäkemykset tukeutuvat erityisesti ongelmakeskeiseen - ja projektioppimiseen, joissa opiskelijoilla on aktiivinen tiedonrakentamisen ja -luomisen rooli. Lisäksi harjaantumiseen liittyvä taidollinen oppiminen liittyy kaikkeen oppimiseen muotoilun alalla. Oppimistavoitteet eri opintokokonaisuuksissa vaikuttavat toteutettaviin opetusmenetelmiin oppimistilanteissa. Oppimisen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää oppimiensa taitojen merkityksen osana ammatillista kasvua.

Vuositeemat
Vuositeemat kertovat opiskelijan kasvusta noviisista oman alansa asiantuntijaksi. Työharjoittelun-, opiskeluprojektien- ja opinnäytetyön avulla opiskelija voi syventää tietämystään ja samalla erikoistua muotoilun alueen eri tehtäviin.

Opetussuunnitelman vuositeemat muotoilun koulutusohjelmassa ovat seuraavat:
- orientointi ja perusosaaminen
- projektioppimisen perusteet ja ammattispesifiset taidot ja tiedot
- projektin hallinta ja alan ammattiosaamisen syventäminen
- soveltaminen, reflektointi ja ammattiin kasvaminen.

Yhteystiedot
koulutuspäällikkö Päivi Fredriksson
puh. 020 7553 436
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@metropolia.fi