OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Muotoilun koulutusohjelma > Muotoilun koulutusohjelma, Teollinen muotoilu
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Muotoilun koulutusohjelma, Teollinen muotoilu

Syksy 2010

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Oppimistaidot ja osaamisen tunnistaminen
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Portfolio 3
 
   
       
Tietotekninen osaaminen 3
     
           
                       
Kieliopinnot
                                                       
Suomen kieli ja viestintä 3
     
           
                       
Työelämäviestintä 3    
         
                   
       
Ammatillinen englanti 3  
       
               
               
Työelämän ruotsi 3    
         
                   
       
Muotoilun visuaaliset opinnot
                                                       
Piirustus ja maalaus 1 3
     
           
                       
Piirustus ja maalaus 2 3    
         
                   
       
Elävän mallin piirustus ja maalaus 3  
       
               
               
Värihavainnon ja sommittelun perusopintojakso 3
     
           
                       
Valokuvauksen perusteet 3
     
           
                       
Muotoilualan yritystoiminta ja -juridiikka
                                                       
Liiketoiminnan perusteet 3  
       
               
               
Markkinointi 3  
       
               
               
Ammatti- ja oikeuskäytäntö 3    
         
                   
       
Muotoilualan teoriaopinnot
                                                       
Tutkimukselliset opinnot 5      
           
                       
Muotoilun teoreettiset perusteet 3    
         
                   
       
Ekologinen muotoilu 4E 4
     
           
                       
Historiaopinnot
                                                       
Taiteen ja kulttuurin historia 3
     
           
                       
Taideteollisuuden ja muotoilun historia 3  
       
               
               
2616165131388882.52.56.56.56.56.5444444441.31.31.31.3
Ammattiopinnot
                                                       
Muotoilun ja teollisen muotoilun perusopinnot
                                                       
Muotoilun perusteet 4
     
           
                       
Muoto-opinnot 4  
       
               
               
Materiaali- ja valmistusteknologia 10
     
           
                       
Muotoiluprosessi 7
     
           
                       
Ergonomia ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10  
       
               
               
Muotoilu ja kulttuuri 3    
         
                   
       
Muotoilualan komminikaatiotaidot ja digitaalinen mallintaminen
                                                       
Esitystekniikka 4
     
           
                       
CAD / 2D I 5
     
           
                       
CAD / 3D I 6
     
           
                       
CAD / 3D II 7  
       
               
               
Muotoilu ja liiketoiminta
                                                       
Trendit ja brändistrategiat 7  
       
               
               
Asiakastutkimus 4  
       
               
               
Strateginen design ja muotoilujohtaminen 8    
         
                   
       
Yrityksen perustaminen 3    
         
                   
       
Ammatilliset projektiopinnot
                                                       
Projekti I: Tuotemuotoilu 10  
       
               
               
Projekti II: Tuotekehitys 10      
           
                       
Projekti III: Muotoilu ja liiketoiminta 10      
           
                       
Projekti IV: Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
364224201818212112121010999910.510.510.510.566665555
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu
                                                       
Työharjoittelu I 15    
         
                   
       
Työharjoittelu II 15      
           
                       
00151500007.57.57.57.5000000003.83.83.83.83.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 625855553131292927.527.527.527.515.515.515.515.514.514.514.514.513.813.813.813.813.913.913.913.9

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Teollinen muotoilu

Muotoilun koulutusohjelma johtaa muotoilualan ammattikorkeakoulututkintoon, jonka laajuus on nuorisoasteella 240 opintopistettä (4 vuotta). Aikuiskoulutuksena suoritetaan 210 opintopistettä (3,5, vuotta) ja tutkinnon laajuus, aiemmat opinnot hyväksi luettuina ovat 240 opintopistettä. Tutkintonimike on muotoilija AMK.

Muotoilun koulutusohjelma antaa laajat valmiudet toimia muotoilijana, suunnittelijana ja alan monipuolisena erikoisosaajana muotoilualan eri työtehtävissä. Koulutuksen tavoitteet perustuvat suunnittelu-, tuotanto-, muotoiluprosessin- ja visuaalisen osaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen. Yhteistyöllä liiketalouden klusterin kanssa tavoitellaan asiantuntevaa liiketalousosaamista muotoilun eri suuntautumisvaihtoehtojen tarpeisiin.

Opiskelu Muotoilun koulutusohjelmassa on työelämälähtöistä ja kansainvälistä. Työelämälähtöiset ja poikkialaiset yhteistyöprojektit opiskelun projektiopinnoissa tuovat tunnetuksi työelämän käytänteet ja mahdollisuudet

Teollinen muotoilu (nuoret ja aikuiset ) Teollisen muotoilijan tehtävänä on kehittää teollisesti valmistettavien sarjatuotteiden toiminnallisia ja esteettisiä ominaisuuksia suunnitteluprosessin ideointi- ja konseptointivaiheissa sekä tuotantoon saattamisessa. Muotoilijan tavoitteena on luoda tuotteita, joissa yhdistyvät käyttäjälähtöiset, tuotannolliset ja taloudelliset arvot. Teollisen muotoilun opiskelijat saavat kokonaisvaltaisen näkemyksen muotoilutoiminnasta osana tuotekehitystä.

Opintojen rakenne ja tavoitteet
Yleisaineiden tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleistieto muotoilualasta, kulttuuri- ja taidealan asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, harjaannuttaa ja perehdyttää muotoilualan yleisiin taiteellisiin ja teoreettisiin perusteisiin sekä antaa ammattikorkeakouluasetuksessa tarkoitettu kielitaito.

Ammatillisten aineiden tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot, menetelmien hallinta sekä teorian- ja historian tuntemus muotoilun suuntautumisalalta. Ammatillisten aineiden tavoitteena on myös saavuttaa muotoilualan erityistaidot ja ammatti-identiteetin kasvu sekä hallita muotoilualan suunnittelumetodit, projektin- ja prosessinhallinta.

Työharjoittelu, projektiopinnot ja hankkeistetut opinnäytetyöt tukevat ammatillista suuntautumista opiskelualalle. Samalla teorian ja käytännön yhdistäminen projektiopinnoissa ja muotoilualan tukiverkostoissa edistää osallistuvaa oppimista ja oppijan sosiaalistumista ammattialan asiantuntijayhteisöihin. Opinnäytetyö tehdään ensisijaisesti yhteistyössä työelämän kanssa ja siihen liittyy käytännön suunnittelu-, tuotekehitys- tai tutkimusprojekti ja sen raportointina kirjallinen ja tutkimuksellinen osuus.

Kansainvälinen opiskelijavaihto, työharjoittelu ja alan kansainväliset tapahtumat ja messut tukevat verkostoitumisosaamisen tavoitteita muotoilualalla

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on integroitua oppimisprojekteihin ja edistää projektioppimista, yhteistyötä erityisesti pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän, Metropolia Ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien ja pääkaupunkiseudun korkeakoulujen välillä. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on soveltaa ja tuottaa uutta tietoa muotoilualan ja lähitieteiden kehittämistarpeisiin sekä koulutusohjelman kehittämiseen.

Oppimis- ja tiedonkäsitykset
Oppimis- ja tiedonkäsityksiä ohjaavat muotoilualan perinteet ja kehittämistarpeet. Muotoilun koulutusohjelman oppimisnäkemykset tukeutuvat erityisesti ongelmakeskeiseen - ja projektioppimiseen, joissa opiskelijoilla on aktiivinen tiedonrakentamisen ja -luomisen rooli. Lisäksi harjaantumiseen liittyvä taidollinen oppiminen liittyy kaikkeen oppimiseen muotoilun alalla. Oppimistavoitteet eri opintokokonaisuuksissa vaikuttavat toteutettaviin opetusmenetelmiin oppimistilanteissa. Oppimisen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää oppimiensa taitojen merkityksen osana ammatillista kasvua.

Vuositeemat
Vuositeemat kertovat opiskelijan kasvusta noviisista oman alansa asiantuntijaksi. Työharjoittelun-, opiskeluprojektien- ja opinnäytetyön avulla opiskelija voi syventää tietämystään ja samalla erikoistua muotoilun alueen eri tehtäviin.

Opetussuunnitelman vuositeemat muotoilun koulutusohjelmassa ovat seuraavat:
- orientointi ja perusosaaminen
- projektioppimisen perusteet ja ammattispesifiset taidot ja tiedot
- projektin hallinta ja alan ammattiosaamisen syventäminen
- soveltaminen, reflektointi ja ammattiin kasvaminen.

Yhteystiedot
koulutuspäällikkö Päivi Fredriksson
puh. 020 7553 436
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun koulutusohjelma johtaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintoon, jonka laajuus on 240 opintopistettä (4 vuotta).

Tutkintonimike on muotoilija AMK.

Muotoilun koulutusohjelma antaa laajat valmiudet toimia muotoilijana, suunnittelijana ja alan monipuolisena erikoisosaajana muotoilualan eri työtehtävissä. Koulutuksen tavoitteet perustuvat suunnittelu-, tuotanto-, muotoiluprosessin- ja visuaalisen osaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen. Yhteistyöllä liiketalouden klusterin kanssa tavoitellaan asiantuntevaa liiketalousosaamista muotoilun eri suuntautumisvaihtoehtojen tarpeisiin.

Muotoilun koulutusohjelmassa on neljä eri suuntautumisvaihtioehtoa:
Sisustussuunnittelu
Tekstiilisuunnittelu
Teollinen muotoilu
Vaatetussuunnittelu

Opiskelu Muotoilun koulutusohjelmassa on työelämälähtöistä ja kansainvälistä. Työelämälähtöiset ja poikkialaiset yhteistyöprojektit tuovat tunnetuksi työelämän käytänteet ja mahdollisuudet.