OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Muotoilun koulutusohjelma > Muotoilun koulutusohjelma, Sisustuspainotteinen tekstiilisuunnittelu
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Muotoilun koulutusohjelma, Sisustuspainotteinen tekstiilisuunnittelu

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Oppimistaidot ja osaamisen tunnistaminen
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
 
                         
Portfolio 3
     
           
                       
Tietotekninen osaaminen 3
     
           
                       
Kieliopinnot
                                                       
Suomen kieli ja viestintä 3  
       
               
               
Työelämäviestintä 3    
         
                   
       
Ammatillinen englanti 3    
         
                   
       
Työelämän ruotsi 3
   
       
               
Muotoilun visuaaliset opinnot
                                                       
Piirustus ja maalaus 1 3
     
           
                       
Piirustus ja maalaus 2 3  
       
               
               
Elävän mallin piirustus ja maalaus 3
     
           
                       
Värihavainnon ja sommittelun perusopintojakso 3
     
           
                       
Valokuvauksen perusteet 3
     
           
                       
Historiaopinnot
                                                       
Taiteen ja kulttuurin historia 3
     
           
                       
Taideteollisuuden ja muotoilun historia 3  
       
               
               
Muotoilualan yritystoiminta ja -juridiikka
                                                       
Liiketoiminnan perusteet 3  
     
           
       
Markkinointi 3    
         
                   
       
Ammatti- ja oikeuskäytäntö 3    
       
               
Muotoilualan teoriaopinnot
                                                       
Tutkimukselliset opinnot 5    
         
                   
       
Muotoilun teoreettiset perusteet 3    
         
                   
       
Ekologinen muotoilu 4E 4  
       
               
               
1912.715.329.59.56.36.37.77.7115.545.543.23.23.23.23.83.83.83.80.50.50.50.5
Ammattiopinnot
                                                       
Suunnittelutekniikat
                                                       
Kuvankäsittelyn perusteet 4
     
           
                       
Teva-alan CAD I 4
     
           
                       
Esitystekniikka 3
     
           
                       
Grafiikkaohjelmat ja graafinen suunnittelu 4  
       
               
               
Teva-alan CAD II 4  
       
               
               
Tekstiilialan teoriaopinnot
                                                       
Tuotesuunnittelun perusteet 3
     
           
                       
Tekstiilimateriaalioppi 4
     
           
                       
Trendit ja ennakointityö 3  
       
               
               
Tuotannonsuunnittelu 3  
       
               
               
Tekstiilin ammattitekniikat
                                                       
Painokangas I 6
     
           
                       
Painokangas II 5  
       
               
               
Kemiallinen värjäys 3
     
           
                       
Tekstiilitekniikat ja neule 6
     
           
                       
Erikoismateriaalisuunnittelu ja digitaaliset tekniikat 7  
       
               
               
Kudonta I 9
     
           
                       
Kudonta II 6  
       
               
               
Sisustussuunnittelun opinnot
                                                       
Sisustussuunnittelun perusteet 5  
       
               
               
Sisustuksen historia 3  
       
               
               
Sisustusmateriaalit 3  
       
               
               
Ammatilliset projektiopinnot
                                                       
Projektinhallinta 3    
         
                   
       
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Ammattialan projekti 6    
         
                   
       
Työelämälähtöinen projekti 8    
         
                   
       
Opinnäyteprojekti 10      
           
                       
2828.7186.714.014.014.414.3993.43.37.077.07.07.27.27.27.14.54.54.54.51.71.71.71.6
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot 10      
           
                       
0006.80000003.43.40000000000001.71.71.71.7
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
00010000000550000000000002.52.52.52.5
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu
                                                       
Työharjoittelu I 15  
     
           
       
Työharjoittelu II 15      
           
                       
01010100055555500002.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 4751.443.335.523.523.525.725.621.721.717.817.712.51112.51112.912.912.912.810.810.810.810.88.98.98.98.8

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sisustuspainotteinen tekstiilisuunnittelu

Muotoilun koulutusohjelma johtaa muotoilualan ammattikorkeakoulututkintoon, jonka laajuus on nuorisoasteella 240 opintopistettä (4 vuotta). Aikuiskoulutuksena suoritetaan 180 opintopistettä (3,5, vuotta) ja tutkinnon laajuus, aiemmat opinnot hyväksi luettuina ovat 240 opintopistettä. Tutkintonimikkeet ovat artenomi AMK ja muotoilija AMK. Muotoilun koulutusohjelman tavoitteena on yhtenäistää tutkintonimikkeet vuonna 2009 siten, että kaikista suuntautumisvaihtoehdoista valmistutaan tutkintonimikkeellä muotoilija.

Muotoilun koulutusohjelma antaa laajat valmiudet toimia muotoilijana, suunnittelijana ja alan monipuolisena erikoisosaajana muotoilualan eri työtehtävissä. Koulutuksen tavoitteet perustuvat suunnittelu-, tuotanto-, muotoiluprosessin- ja visuaalisen osaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen. Yhteistyöllä liiketalouden klusterin kanssa tavoitellaan asiantuntevaa liiketalousosaamista muotoilun eri suuntautumisvaihtoehtojen tarpeisiin.

Opiskelu Muotoilun koulutusohjelmassa on työelämälähtöistä ja kansainvälistä. Työelämälähtöiset ja poikkialaiset yhteistyöprojektit opiskelun projektiopinnoissa tuovat tunnetuksi työelämän käytänteet ja mahdollisuudet

Sisustuspainotteinen tekstiilisuunnittelu (nuoret) Sisustuspainotteisen tekstiilisuunnittelun opinnot antavat laajat valmiudet toimia tekstiilisuunnittelun kentällä. Koulutus painottuu sisustustekstiileihin ja antaa perustiedot pintojen ja tilojen visuaalisesta suunnittelusta, eri tekstiilimateriaaleista, sommittelusta, väriopista, luovasta ilmaisusta, tuotesuunnittelusta, sisustussuunnittelusta, tuotannonsuunnittelusta ja markkinoinnista.

Opintojen rakenne ja tavoitteet
Yleisaineiden tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleistieto muotoilualasta, kulttuuri- ja taidealan asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, harjaannuttaa ja perehdyttää muotoilualan yleisiin taiteellisiin ja teoreettisiin perusteisiin sekä antaa ammattikorkeakouluasetuksessa tarkoitettu kielitaito.

Ammatillisten aineiden tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot, menetelmien hallinta sekä teorian- ja historian tuntemus muotoilun suuntautumisalalta. Ammatillisten aineiden tavoitteena on myös saavuttaa muotoilualan erityistaidot ja ammatti-identiteetin kasvu sekä hallita muotoilualan suunnittelumetodit, projektin- ja prosessinhallinta.

Työharjoittelu, projektiopinnot ja hankkeistetut opinnäytetyöt tukevat ammatillista suuntautumista opiskelualalle. Samalla teorian ja käytännön yhdistäminen projektiopinnoissa ja muotoilualan tukiverkostoissa edistää osallistuvaa oppimista ja oppijan sosiaalistumista ammattialan asiantuntijayhteisöihin. Opinnäytetyö tehdään ensisijaisesti yhteistyössä työelämän kanssa ja siihen liittyy käytännön suunnittelu-, tuotekehitys- tai tutkimusprojekti ja sen raportointina kirjallinen ja tutkimuksellinen osuus.

Kansainvälinen opiskelijavaihto, työharjoittelu ja alan kansainväliset tapahtumat ja messut tukevat verkostoitumisosaamisen tavoitteita muotoilualalla

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on integroitua oppimisprojekteihin ja edistää projektioppimista, yhteistyötä erityisesti pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän, Metropolia Ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien ja pääkaupunkiseudun korkeakoulujen välillä. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on soveltaa ja tuottaa uutta tietoa muotoilualan ja lähitieteiden kehittämistarpeisiin sekä koulutusohjelman kehittämiseen.

Oppimis- ja tiedonkäsitykset
Oppimis- ja tiedonkäsityksiä ohjaavat muotoilualan perinteet ja kehittämistarpeet. Muotoilun koulutusohjelman oppimisnäkemykset tukeutuvat erityisesti ongelmakeskeiseen - ja projektioppimiseen, joissa opiskelijoilla on aktiivinen tiedonrakentamisen ja -luomisen rooli. Lisäksi harjaantumiseen liittyvä taidollinen oppiminen liittyy kaikkeen oppimiseen muotoilun alalla. Oppimistavoitteet eri opintokokonaisuuksissa vaikuttavat toteutettaviin opetusmenetelmiin oppimistilanteissa. Oppimisen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää oppimiensa taitojen merkityksen osana ammatillista kasvua.

Vuositeemat
Vuositeemat kertovat opiskelijan kasvusta noviisista oman alansa asiantuntijaksi. Työharjoittelun-, opiskeluprojektien- ja opinnäytetyön avulla opiskelija voi syventää tietämystään ja samalla erikoistua muotoilun alueen eri tehtäviin.

Opetussuunnitelman vuositeemat muotoilun koulutusohjelmassa ovat seuraavat:
- orientointi ja perusosaaminen
- projektioppimisen perusteet ja ammattispesifiset taidot ja tiedot
- projektin hallinta ja alan ammattiosaamisen syventäminen
- soveltaminen, reflektointi ja ammattiin kasvaminen.

Yhteystiedot
koulutuspäällikkö Päivi Fredriksson
puh. 020 7553 436
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun koulutusohjelma johtaa muotoilualan ammattikorkeakoulututkintoon, jonka laajuus on nuorisoasteella 240 opintopistettä (4 vuotta). Aikuiskoulutuksena suoritetaan 180 opintopistettä (3,5, vuotta) ja tutkinnon laajuus, aiemmat opinnot hyväksi luettuina ovat 240 opintopistettä. Tutkintonimikkeet ovat artenomi AMK ja muotoilija AMK. Muotoilun koulutusohjelman tavoitteena on yhtenäistää tutkintonimikkeet vuonna 2009 siten, että kaikista suuntautumisvaihtoehdoista valmistutaan tutkintonimikkeellä muotoilija.

Muotoilun koulutusohjelma antaa laajat valmiudet toimia muotoilijana, suunnittelijana ja alan monipuolisena erikoisosaajana muotoilualan eri työtehtävissä. Koulutuksen tavoitteet perustuvat suunnittelu-, tuotanto-, muotoiluprosessin- ja visuaalisen osaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen. Yhteistyöllä liiketalouden klusterin kanssa tavoitellaan asiantuntevaa liiketalousosaamista muotoilun eri suuntautumisvaihtoehtojen tarpeisiin.

Opiskelu Muotoilun koulutusohjelmassa on työelämälähtöistä ja kansainvälistä. Työelämälähtöiset ja poikkialaiset yhteistyöprojektit opiskelun projektiopinnoissa tuovat tunnetuksi työelämän käytänteet ja mahdollisuudet

Yhteystiedot
koulutuspäällikkö Päivi Fredriksson
puh. 020 7553 436
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@metropolia.fi