OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Vanhustyön koulutusohjelma > Vanhustyön koulututusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Vanhustyön koulututusohjelma

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Osaamisalue 1: Geronomin ammatillisuus
                                                 
Ammatillisen ja gerontologisen osaamisen perusteet
                                                 
Ammattietiikka ja oman ammatillisuuden perusteet 6
   
 
       
   
               
Ammatillisen vanhustyön perusteet 5
     
           
                       
Vanhenemisen biologia ja fyysinen vanheneminen 3
     
           
                       
Geriatrisen osaamisen perusteet 5
     
         
                   
Vanhuspalvelut ja lainsäädäntö 4
       
             
                   
Vanheneminen 5
     
           
                       
Farmakologian ja lääkehoidon perusteet 4
       
             
                   
Ammattikorkeakouluopintojen yhteiset opinnot
()
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Asiantuntija- ja tutkimusviestintä 3
     
           
                       
Työelämän ruotsi 3  
         
                 
           
Ammatillinen englanti 3
       
             
                   
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3                                                  
4160027.513.53300013.813.86.86.81.51.51.51.5000000
Osaamisalue 2: Vanheneminen yhteiskunnassa
                                                 
Vanheneminen ja yhteiskunta 3
     
           
                       
Vanhuspolitiikka ja hyvinvointi 3
       
             
                   
Vanhan ihmisen toimintaympäristöt 3  
         
                 
           
Monikulttuurisuus vanhustyössä 3  
         
                 
           
Geronomi yhteiskunnallisena vaikuttajana 3    
           
                     
   
663033060301.51.51.51.50033001.51.500
Osaamisalue 3: Vanhan ihmisen osallisuuden ja terveyden edistäminen
                                                 
Hyvä vanheneminen
                                                 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vanhustyössä 8
     
           
               
Vanhan ihmisen hoiva- ja hoitotyö 5  
       
               
               
Vanhan ihmisen kuntoutumisen edistäminen ja geroteknologia 5  
         
                 
           
Vanha ihminen asiakkaana -harjoittelu 1 8
       
             
                   
Toimintakykyä ja voimavaroja edistävä toiminta
                                                 
Terveysliikunta vanhan ihmisen toimintakykyä vahvistamassa 3
       
             
                   
Yhteisöt voimavarana ja niiden tukeminen 3  
         
                 
           
Osallistava ryhmätoiminta ja sen ohjaus 3  
       
               
               
Sosiokulttuuriset luovan ja aktivoivan toiminnan menetelmät 4  
       
               
               
Vahvistava ja dialoginen palveluohjaus vanhustyössä 3    
         
                   
       
152430015168300007.57.588441.51.50000
Osaaamisalue 4: Vanha ihminen erilaisissa elämäntilanteissa
                                                 
Vanhan ihmisen elämänhallinta
                                                 
Omaishoivan ja -hoidon tukeminen 3  
         
                 
           
Muistisairaan ihmisen kuntoutuminen ja hoito 5  
       
               
               
Vammaisuus ja vanhuus 3    
         
                   
       
Mielenterveys- ja päihdetyö vanhustyössä 3    
           
                     
   
Toimiminen vanhustyön työympäristöissä
                                                 
Vanha ihminen ympärivuorokautisessa hoidossa -harjoittelu 2 7  
       
               
               
Vanha ihminen kotiympäristössä -harjoittelu 3 7  
         
                 
           
Vahvistava asiakastyö ja palveluohjaus -harjoittelu 4 7    
           
                     
   
0221300012103100000066551.51.55500
Osaamisalue 5: Johtaminen ja verkostoituminen vanhustyössä
                                                 
Vanhustyön johtaminen
                                                 
Johtamisen perusteet 8    
           
                     
   
Yrittäjyys, verkostotoiminta ja kansainvälisyys vanhustyössä 4      
           
                       
Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen erilaisissa toimintaympäristöissä
                                                 
Harjoittelu 5:Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen erilaisissa toimintaympäristöissä 15      
           
                       
00819000008190000000000449.59.5
Osaamisalue 6: Vanhustyön tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
                                                 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
                                                 
Ammatillisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 3  
         
                 
           
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmäosaamisen perusteet 3    
         
                   
       
Vanhustyön tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmäosaamisen soveltaminen 3    
         
                   
       
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
         
                   
       
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 3    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteuttaminen 6    
           
                     
   
Kypsyysnäyte ja julkistaminen 3      
           
                       
03283000322630000001.51.51111331.51.5
Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot 10    
       
               
006.73.300003.33.33.3000000001.71.71.71.71.71.7
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 626161.725.330.531.5313031.330.325.315.315.315.815.815.515.5151515.715.715.215.212.712.7

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Vanhustyön koulututusohjelma

Tutkintojen taso
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Geronomi (AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset.

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö>>

Tutkinnon profiili
Katso tutkinnon yleinen kuvaus.

Keskeiset oppimistulokset
Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Geronomi työskentelee yksilö- ja ryhmäkohtaisessa asiakastyössä vanhustyön moniammatillisissa työryhmissä. Geronomi toimii vanhuspalvelujen tuottajana, koordinoijana, suunnittelijana ja kehittäjänä julkisella sektorilla, järjestöissä, säätiöissä ja yrityksissä.

Pääsy jatko-opintoihin
Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot). Myös erikoistumisopinnot.

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät kurssisuunnitelmien kohdalta. Kurssin opettaja on vastuussa arvioinnista. Arviointikriteerit ja suoritustavat kerrotaan jokaisen kurssin alussa.

Valmistumisen vaatimukset
Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen
Kurssit toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Koulutusohjelman päällikkö
Helena Launiainen
Koulutusohjelman yhteyshenkilö:
Panu Karhinen
Koulutusvastaava
puh. +358207835961