OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Vanhustyön koulutusohjelma > Vanhustyön koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Vanhustyön koulutusohjelma

Syksy 2009

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Yhteiset opinnot
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                         
Työelämän ruotsi 3  
       
               
                 
Ammatillinen englanti 3
       
             
                     
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                         
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
           
                         
Oppimisen ohjaus ja ammatillinen kasvu 3
 
 
 
 
     
 
 
1340.50.59.53.53.50.500.50.59.503.503.500.50000.500.50
Gerontologinen osaaminen
                                                 
Sosiaalialan työn perusteet 3
     
           
                         
Kuntoutustoiminnan perusteet 3
     
           
                         
Hoitotyön perusteet 3
     
           
                         
Gerontologian perusteet 3
     
           
                         
Anatomia, fysiologia ja mikrobiologia 3
     
           
                         
Fyysinen vanheneminen 3
     
           
                         
Elämänkulku, sukupolvet ja perhe 4
     
           
                         
Vanhus asiakkaana - harjoittelu 1 8
       
             
                     
Sisätaudit, geriatria ja lääkehoito 5
       
             
                     
Ikääntyneiden terveyden edistäminen 3  
       
               
                 
Vanhusten keskeiset terveysongelmat ja niiden hoito 5  
       
               
                 
Geropsykologia 3  
       
               
                 
Vanhus kotiympäristössä - harjoittelu 2 7  
       
               
                 
Muistihäiriöisten ja dementoituvien vanhusten hoito ja kuntoutus 3  
         
                 
             
Vanhus hoitokodissa - harjoittelu 3 7  
         
                 
             
Geronteknologia ja apuvälineet 3    
         
                   
         
35283022131810300220130180100300000
Eettinen ja yhteiskunnallinen osaaminen
                                                 
Vanhustyön ammattietiikka 4  
       
               
                 
Hyvinvointi ja vanhuspolitiikka 4
     
 
         
     
             
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 3    
           
                     
     
2630024203000204020003000
Vahvistava asiakastyöosaaminen
                                                 
Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutusalan palvelut 3
       
             
                     
Vahvistava asiakastyö ja palveluohjaus 4
     
 
         
     
             
Dialoginen vuorovaikutus asiakastyössä 3    
         
                   
         
Luovat ja aktivoivat menetelmät vanhustyössä 6
     
 
         
     
             
Vanhuksen kuntoutumisen edistäminen 3  
         
                 
             
Vahvistava asiakastyö - harjoittelu 4 7    
         
                   
         
8810008081000008000801000000
Kulttuurinen ja yhteisöllinen osaaminen
                                                 
Yhteisöt ja niiden tukeminen 3  
       
               
                 
Ryhmätoiminta ja -ohjauksen perusteet 3  
       
               
                 
Monikulttuurinen vanhustyö 3    
           
                     
     
0630006003000006000003000
Työyhteisöosaaminen
                                                 
Vanhustyön laadun kehittäminen ja toimintastrategiat 3    
           
                     
     
Moniammatillinen vanhustyö 3  
         
                 
             
Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen 3    
           
                     
     
Yrittäjyys ja yritystoiminta 3    
           
                     
     
Työyhteisön kehittäminen 4      
           
                       
 
Vanhustyö eri toimintaympäristöissä - harjoittelu 5 18      
           
                       
 
0392200030922000000300090220
Kehittämis- ja tutkimusosaaminen
                                                 
Innovaatioprojekti 10  
       
               
 
         
Ammatillinen tutkimus- ja kehittämistoiminta 3  
         
                 
             
Laadullisen tutkimuksen menetelmät 5    
         
                   
         
Määrällisen tutkimuksen perusteet 3    
           
                     
     
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
         
                   
         
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4    
           
                     
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                     
     
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3      
           
                       
 
082530008131230000008013012030
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot 10
 
   
   
     
         
 
     
3.306.7003.3003.33.30003.3000003.303.3000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 61.36360.225.531.529.831.531.529.330.825.531.5029.8031.5031.5029.3030.8025.50

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Koulutusohjelman tavoite
Geronomi (AMK) on sosiaali- ja terveysalan vanhustyön asiantuntija, jonka tehtävänä on edistää ikääntyvien ihmisten voimavaroja, hyvinvointia, terveyttä, kuntoutumista ja sosiaalista osallisuutta.

Geronomin antama asiantuntijuus perustuu sellaiseen monialaiseen tietoon ja osaamiseen ikääntymisestä, jossa vanhuus ymmärretään ainutkertaisena ja yksilöllisenä elämänvaiheena. Asiantuntijuus muodostuu seuraavista osaamisen alueista

1. Gerontologinen osaaminen
2. Eettinen osaaminen
3. Vahvistava asiakastyön osaaminen
4. Yhteiskunnallinen osaaminen
5. Kulttuurinen ja yhteisöllinen osaaminen
6. Työyhteisöosaaminen
7. Kehittämis- ja tutkimusosaaminen

Koulutuksen lähtökohtana on näkemys ikääntyvästä aktiivisena ihmisenä omassa elämässään ja yhteisössään. Opiskelussa integroituu teoreettinen tieto ja työelämän tarjoamat oppimisympäristöt. Tutkiva ja kehittävä oppiminen sekä moniammatillinen yhteistyö muiden koulutusalojen kanssa antavat mahdollisuuden uusiin näkökulmiin vanhustyössä ja ikäihmisten palvelujen kehittämisessä.

Geronomi työskentelee vanhustyön toimijana ja asiantuntijana iäkkäiden asiakkaiden arjessa. Hän soveltaa monipuolisesti erilaisia asiakastyön menetelmiä, osaa tukea ikäihmisen ja hänen perheensä voimavaroja ja ohjaa häntä yksilöllisten tarpeiden mukaisiin palveluihin.

Geronomi toimii vanhuspalvelujen tuottajana, koordinoijana, suunnittelijana ja kehittäjänä. Hän työskentelee kuntien palveluissa, vanhusalan järjestöissä, säätiöissä ja yrityksissä esim. palvelukeskuksissa, kotihoidossa, hoitokodeissa, kuntoutuksessa, omaishoidossa ja erilaisissa vanhustyön kehittämisprojekteissa

Opiskelu koulutusohjelmassa
Geronomi (AMK) - tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. Vanhustyön koulutusohjelman ammattikorkeakouluopinnot muodostuvat teoriaopinnoista, työelämäharjoittelusta, opinnäytetyöstä ja vapaasti valittavista opinnoista. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä ja vapaasti valittavien opintojen osuus on 10 opintopistettä. Vanhustyön koulutusohjelmaan sisältyy 75 opintopistettä eri pituisia harjoittelujaksoja monimuotoisissa vanhustyön toimintaympäristöissä. Osa harjoittelusta toteutetaan teoriaopintojen yhteydessä.

Opiskelussa korostuu tutkiva ja kehittävä oppiminen sekä moniammatillinen yhteistyö. Teoreettisen tiedon ja työelämän tarjoamien oppimisympäristöjen yhdistämisellä koulutetaan yhteistoimintaan kykeneviä, omaa toimintaansa ja tunteitaan reflektoivia työelämän toimijoita, jotka kykenevät kehittämään vanhustyötä ja kehittymään ammatillisuudessaan.

Kansainvälisyys
Opiskelijalla on mahdollisuus opiskeluaikanaan osallistua eri tavoin kansainväliseen toimintaan. Vaihto-ohjelmien puitteissa on mahdollista opiskella ulkomaisessa oppilaitoksessa sekä suorittaa siellä työelämäharjoittelu. Koulutusohjelmassa vierailee vuosittain luennoitsijoita ulkomaisista yhteistyökorkeakouluista ja opiskelijat voivat myös osallistua kansainvälisiin hankkeisiin. Teoriaopintojen ja harjoittelun yhteydessä opiskelija perehtyy kotikansainvälistymiseen.