OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Vanhustyön koulutusohjelma > Vanhustyön koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Vanhustyön koulutusohjelma

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Yhteiset opinnot
                                                 
Orientoivat opinnot 3                                                  
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
           
                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Ammatillinen englanti 3
       
             
                   
Työelämän ruotsi 3  
       
               
               
Oppimisen ohjaus ja ammatillinen kasvu 3      
           
                       
10404644000442311300000031
Gerontologinen osaaminen
                                                 
Sosiaalialan työn perusteet 3
     
           
                       
Kuntoutustoiminnan perusteet 3
     
           
                       
Hoitotyön perusteet 3
     
           
                       
Gerontologian perusteet 3
     
           
                       
Anatomia, fysiologia ja mikrobiologia 3
     
           
                       
Fyysinen vanheneminen 3
       
             
                   
Elämänkulku, sukupolvet ja perhe 4
     
           
                       
Vanhus asiakkaana - harjoittelu 1 8
       
             
                   
Sisätaudit, geriatria ja lääkehoito 5
       
             
                   
Ikääntyneiden terveyden edistäminen 3  
       
               
               
Vanhusten keskeiset terveysongelmat ja niiden hoito 5  
       
               
               
Geropsykologia 3    
         
                   
       
Vanhus kotiympäristössä - harjoittelu 2 7  
       
               
               
Muistihäiriöisten ja dementoituvien vanhusten hoito ja kuntoutus 3  
         
                 
           
Vanhus hoitokodissa - harjoittelu 3 7  
         
                 
           
Geronteknologia ja apuvälineet 3    
           
                     
   
42.728.76021.421.320.18.6240156.410.710.6137.15.33.3113100
Eettinen ja yhteiskunnallinen osaaminen
                                                 
Vanhustyön ammattietiikka 4  
       
               
               
Hyvinvointi ja vanhuspolitiikka 4
       
             
                   
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 3    
           
                     
   
5.42.64005.42.600400041.41.31.300001300
Vahvistava asiakastyöosaaminen
                                                 
Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutusalan palvelut 3
       
             
                   
Vahvistava asiakastyö ja palveluohjaus 4
       
             
                   
Dialoginen vuorovaikutus asiakastyössä 3  
       
               
               
Luovat ja aktivoivat menetelmät vanhustyössä 6  
         
                 
           
Vanhuksen kuntoutumisen edistäminen 3  
         
                 
           
Vahvistava asiakastyö - harjoittelu 4 7    
         
                   
       
9.4169.4009.44129.4000072.4317572.40000
Kulttuurinen ja yhteisöllinen osaaminen
                                                 
Yhteisöt ja niiden tukeminen 3  
       
               
               
Ryhmätoiminta ja -ohjauksen perusteet 3  
       
               
               
Monikulttuurinen vanhustyö 3    
           
                     
   
0620006002000004200001100
Työyhteisöosaaminen
                                                 
Vanhustyön laadun kehittäminen ja toimintastrategiat 3    
         
                   
       
Moniammatillinen vanhustyö 3  
         
                 
           
Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen 3    
           
                     
   
Yrittäjyys ja yritystoiminta 3    
           
                     
   
Työyhteisön kehittäminen 4      
           
                       
Vanhustyö eri toimintaympäristöissä - harjoittelu 5 18      
           
                       
041029.300044629.300000031314219.310
Kehittämis- ja tutkimusosaaminen
                                                 
Innovaatioprojekti 10  
       
               
       
Ammatillinen tutkimus- ja kehittämistoiminta 3  
         
                 
           
Laadullisen tutkimuksen menetelmät 5    
         
                   
       
Määrällisen tutkimuksen perusteet 3    
           
                     
   
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
         
                   
       
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4    
           
                     
   
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3      
           
                       
07.327.940007.315.212.740000004.72.6114.28.7431
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot 10    
       
               
006.74.3000024.74.300000000113.31.43.31
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 67.568.66641.627.440.136.731.932.633.441.6198.424.715.422.314.42011.9239.62112.428.613

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Koulutusohjelman tavoite
Väestön ikääntyessä korostuu kansalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen. Geronomi (AMK) -koulutuksen tavoitteena on tuottaa vanhustyön asiantuntijoita sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalalle. Geronomilla on erityisosaamista vanhustyön palveluiden tuottajana, kehittäjänä, suunnittelijana ja koordinoijana. Geronomilla on valmiudet vahvistaa iäkkäiden asiakkaidensa hyvinvointia ja toimintakykyä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla.

Geronomi työskentelee vanhustyön toimijana ja asiantuntijana iäkkäiden asiakkaiden arjessa. Geronomi työskentelee erilaisissa sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan avo- ja laitoshuollon tehtävissä, omaishoidon alueella, vanhustyön projekteissa, vanhusalan järjestöissä ja yrityksissä.

Geronomin asiantuntijuuden ytimen muodostavat gerontologinen osaaminen, eettinen ja yhteiskunnallinen osaaminen, kulttuurinen ja yhteisöllinen osaaminen, vahvistava asiakastyöosaaminen, työyhteisöosaaminen ja kehittämis- ja tutkimusosaaminenKuvio 1. Vanhustyön koulutusohjelman osaamisalueet

Opiskelu koulutusohjelmassa
Geronomi (AMK) - tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. Vanhustyön koulutusohjelman ammattikorkeakouluopinnot muodostuvat teoriaopinnoista, työelämäharjoittelusta, opinnäytetyöstä ja vapaasti valittavista opinnoista. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä ja vapaasti valittavien opintojen osuus on 10 opintopistettä. Vanhustyön koulutusohjelmaan sisältyy 75 opintopistettä eri pituisia harjoittelujaksoja monimuotoisissa vanhustyön toimintaympäristöissä. Osa harjoittelusta toteutetaan teoriaopintojen yhteydessä. Opinnoissa teoria ja käytäntö kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa erilaisten opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen kautta. Teorian ja käytännön yhdistämisellä koulutetaan prosessiorientoituneita, yhteistoimintaan kykeneviä, omaa toimintaansa ja tunteitaan reflektoivia työelämän toimijoita, jotka kykenevät kehittämään vanhustyötä ja kehittymään ammatillisuudessaan.

Kansainvälisyys
Opiskelijalla on mahdollisuus opiskeluaikanaan osallistua eri tavoin kansainväliseen toimintaan. Vaihto-ohjelmien puitteissa on mahdollista opiskella ulkomaisessa oppilaitoksessa sekä suorittaa siellä työelämäharjoittelu. Koulutusohjelmassa vierailee vuosittain luennoitsijoita ulkomaisista yhteistyökorkeakouluista ja opiskelijat voivat myös osallistua kansainvälisiin hankkeisiin. Teoriaopintojen ja harjoittelun yhteydessä opiskelija perehtyy kotikansainvälistymiseen.

Yhteystiedot
Koulutuspäällikkö: Anne Rahikka
Puhelinnumero:09 - 310 80258, 040-3341241
Sähköpostiosoite: anne.rahikka[at]stadia.fi

Koulutuspäällikkö: Soile Bergström
Puhelinnumero: 09 - 310 81872, 040 -334 5397
Sähköpostiosoite: soile.bergstrom[at]stadia.fi

Postiosoite: PL 4030, 00099 Helsingin kaupunki,
Käyntiosoite: Tukholmankatu 10, 00290 Helsinki