OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Sosiaalialan koulutusohjelma > Sosiaalialan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Sosiaalialan koulutusohjelma

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Sosiaalipedagoginen orientaatio
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Asiantuntija- ja tutkimusviestintä 3
     
           
                       
Johdanto sosiaalipedagogiikkaan 5
     
           
                       
140001400000077000000000000
Sosionomin työ ja toimintaympäristö
                                                 
Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys 5
     
           
                       
Sosiaalialan työ ja työorientaatiot 5
     
           
                       
Elämäntavat ja kulttuuri 3
       
             
                   
Työyhteisössä toimiminen 3
     
           
                       
16000133000006.56.51.51.50000000000
Ihminen yhteiskunnassa
                                                 
Ihminen yhteiskunnassa - valinnainen
(Valitaan yksi)
                                                 
Elämänkulun tukeminen - liikuntakasvatus 3
       
             
                   
Elämänkulun tukeminen - musiikkikasvatus 3                                                  
Elämänkulun tukeminen - kuvataidekasvatus 3                                                  
Elämänkulun tukeminen - sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus 3                                                  
Elämänkulun tukeminen varhaislapsuudessa 3                                                  
Sosiaalinen osallisuus ja syrjäytyminen 4
       
             
                   
Ihmisen kasvu ja kehitys 4
       
             
                   
1100001100000005.55.50000000000
Sosiaalipedagoginen ohjaus
                                                 
Yksilö- ja yhteisöohjaus 6
       
             
                   
Kohtaaminen ja ohjaus verkossa 3    
           
                     
   
Ammatillinen englanti 3
       
             
                   
Harjoittelu 1 - Orientoituminen sosiaalipedagogiseen työhön 7
       
             
                   
160300160003000880000001.51.500
Sosiaalipedagoginen työ
()
                                                 
Vahvistaminen sosiaalipedagogisessa työssä 5  
       
               
               
Eettisyys sosiaalipedagogisessa työssä 3  
       
               
               
Uhkaavat asiakastilanteet 3  
         
                 
           
Ammatillisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 3  
       
               
               
Työelämän ruotsi 3  
       
               
               
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3                                                  
01700001430000000771.51.5000000
Sosiaalialan palvelujärjestelmä
                                                 
Hyvinvointipalveluiden tuottaminen 3  
       
               
               
Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä 3  
       
               
               
Palveluohjaus 3  
         
                 
           
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmäosaamisen perusteet 3  
         
                 
           
01200006600000003333000000
Erilaiset elämät
                                                 
Mielenterveys 3  
       
               
               
Päihteet 3  
         
                 
           
Vammaisuus ja pitkäaikaissairaus 3  
         
                 
           
Lastensuojelu 3  
       
               
               
Harjoittelu 2 - Sosiaalipedagoginen asiakastyö 12  
         
                 
           
024000061800000003399000000
Sosiaalipedagogiset valinnaiset ammatilliset opinnot
()
                                                 
Moninainen sosiaaliohjaus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Sosiaaliturva arjen käytännöissä 5    
         
                   
       
Aikuissosiaaliohjaus 5                                                  
Yhteisötyö
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Sosiokulttuurinen innostaminen 5    
           
                     
   
Yhteisö ja yksilö 5                                                  
Luovat menetelmät 5                                                  
Varhaiskasvatus
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Varhaiskasvatustyön perusteet 5                                                  
Lapsen yksilöllinen kasvu, kehitys ja oppiminen 5                                                  
Varhaiskasvatuksen sisällölliset orientaatiot 5                                                  
Sosiaalipedagoginen ammatillinen toiminta
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Nuoruus elämänvaiheena 5    
         
                   
       
Erityiskasvatus elämän eri vaiheissa 5                                                  
Perheiden kanssa tehtävä työ 5                                                  
Kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta 5                                                  
Lääkehoito sosiaalialalla 5                                                  
Sosionomin ammatillisuuden vahvistuminen
                                                 
Harjoittelu 3 - Sosionomin ammatillisuuden vahvistuminen 18      
           
                       
00151800001051800000000552.52.599
Sosionomi työelämässä
                                                 
Työyhteisön johtaminen 4    
           
                     
   
Sosiaalialan yrittäjyys 3    
         
                   
       
Sosiaalialan englanti 3    
           
                     
   
Ammatillinen kasvu 5
Harjoittelu 4 - Moninainen sosionomin työ 8  
     
         
   
1.45.415.40.70.70.72.72.75.79.70.70.40.40.40.41.41.41.41.42.92.94.94.90.40.4
Sosiaalipedagogisen työn kehittäminen
                                                 
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
           
                     
   
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 3    
           
                     
   
Opinnäytetyön toteuttaminen 6      
           
                       
Kypsyysnäyte ja julkistaminen 3      
           
                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3    
           
                     
   
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 3    
           
                     
   
002290000101290000000055664.54.5
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                 
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 58.458.455.427.727.730.728.729.725.729.727.713.913.915.415.414.414.414.914.912.912.914.914.913.913.9

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Sosiaalialan koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Sosionomi (AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset. Hakijoilta edellytetään pääsyvaatimuksissa mainitun englannintaitovaatimusten lisäksi riittävä suomen kielitaitotaso.

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili
Katso tutkinnon yleinen kuvaus intenet-sivuilta: http://www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/hyvinvointi-ja-toimintakyky/sosiaaliala/
Koulutamme laaja-alaisia ja vastuullisia sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntijoita toimimaan rohkeasti ihmisoikeuksien ja kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Keskeiset oppimistulokset
Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu sosionomin osaamisalueisiin, jotka ovat:
1. Sosiaalialan eettinen osaaminen
2. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
3. Ohjauksellinen osaaminen
4. Osallistava ja kriittinen yhteiskuntaosaaminen
5. Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
6. Työyhteisö- ja johtamisosaaminen
Katso lisätietoja opetussuunnitelmasta.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Sosionomin (AMK) ammattitaidon perusta on sosiaalipedagoginen työote. Sosionomi osaa analysoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden vaikutukset ihmisten elämään ja hyvinvointiin. Sosiaalipedagogiikassa korostuu pedagogisen (kasvatuksellinen, oppimiseen liittyvä) ja sosiaalisen (yhteiskunnallinen) näkökulman yhdistäminen työssä. Työtä tehdään eri-ikäisten ihmisten arjessa ja omissa elinympäristöissä. Sosionomi osaa toimia kehittämisen ja johtamisen tehtävissä sekä edistää sosiaalista näkökulmaa verkostoituvissa ja moniasiantuntijuutta edellyttävissä hyvinvointipalveluissa myös sosiaalihuollon rajapinnoilla.
Sosionomi toimii sosiaalialan asiantuntijana sosiaalipalvelujen suunnittelu-, ohjaus- ja kehittämistehtävissä. Sosionomi työskentelee varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, perhetyön sekä nuorisotyön ohjaus- ja kasvatustehtävissä sekä vanhus-, vammais-, päihde- tai mielenterveystyössä. Sosionomi voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana ja palvelujen tuottajana. Sosionomi-tutkinto voi antaa pätevyyden lastentarhanopettajan tehtäviin.

Pääsy jatko-opintoihin
Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot). Myös erikoistumisopinnot.

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät kurssisuunnitelmien kohdalta. Kurssin opettaja on vastuussa arvioinnista. Arviointikriteerit ja suoritustavat kerrotaan jokaisen kurssin alussa.

Valmistumisen vaatimukset
Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa (210 op).

Opintojen toteuttaminen
Kurssit toteutetaan pääasiassa kokopäiväisenä lähiopetuksena.

Koulutusohjelman päällikkö
Jaana Manssila
Puh. 020 7835867, 040 0578274
email: jaana.manssila(at)metropolia.fi