OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Sosiaalialan koulutusohjelma > Sosiaalialan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Sosiaalialan koulutusohjelma

Syksy 2011

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Sosiaalipedagoginen orientaatio
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Asiantuntija- ja tutkimusviestintä 3
     
           
                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Johdanto sosiaalipedagogiikkaan 5
     
           
                       
140001400000077000000000000
Sosionomin työ ja toimintaympäristö
                                                 
Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys 5
     
           
                       
Sosiaalialan työ ja työorientaatiot 5
     
           
                       
Elämäntavat ja kulttuuri 3
       
             
                   
Työyhteisössä toimiminen 3
     
           
                       
16000133000006.56.51.51.50000000000
Ihminen yhteiskunnassa
                                                 
Ihminen yhteiskunnassa - valinnainen
(Valitaan yksi)
                                                 
Elämänkulun tukeminen - liikuntakasvatus 3
       
             
                   
Elämänkulun tukeminen - musiikkikasvatus 3                                                  
Elämänkulun tukeminen - kuvataidekasvatus 3                                                  
Elämänkulun tukeminen - sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus 3                                                  
Elämänkulun tukeminen varhaislapsuudessa 3                                                  
Sosiaalinen osallisuus ja syrjäytyminen 4
       
             
                   
Ihmisen kasvu ja kehitys 4
       
             
                   
1100001100000005.55.50000000000
Sosiaalipedagoginen ohjaus
                                                 
Yksilö- ja yhteisöohjaus 6
       
             
                   
Kohtaaminen ja ohjaus verkossa 3    
           
                     
   
Ammatillinen englanti 3
       
             
                   
Harjoittelu 1 - Orientoituminen sosiaalipedagogiseen työhön 7
       
             
                   
160300160003000880000001.51.500
Sosiaalipedagoginen työ
()
                                                 
Vahvistaminen sosiaalipedagogisessa työssä 5  
       
               
               
Eettisyys sosiaalipedagogisessa työssä 3  
       
               
               
Uhkaavat asiakastilanteet 3    
           
                     
   
Ammatillisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 3  
       
               
               
Työelämän ruotsi 3  
       
               
               
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3                                                  
014300014003000007700001.51.500
Sosiaalialan palvelujärjestelmä
                                                 
Hyvinvointipalveluiden tuottaminen 3  
       
               
               
Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä 3  
       
               
               
Palveluohjaus 3  
         
                 
           
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmäosaamisen perusteet 3  
         
                 
           
01200006600000003333000000
Erilaiset elämät
                                                 
Mielenterveys 3  
       
               
               
Päihteet 3  
         
                 
           
Vammaisuus ja pitkäaikaissairaus 3  
         
                 
           
Lastensuojelu 3  
       
               
               
Harjoittelu 2 - Sosiaalipedagoginen asiakastyö 12  
         
                 
           
024000061800000003399000000
Sosiaalipedagogiset valinnaiset ammatilliset opinnot
()
                                                 
Moninainen sosiaaliohjaus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Sosiaaliturva arjen käytännöissä 5    
         
                   
       
Aikuissosiaaliohjaus 5                                                  
Yhteisötyö
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Sosiokulttuurinen innostaminen 5    
         
                   
       
Yhteisö ja yksilö 5                                                  
Luovat menetelmät 5                                                  
Varhaiskasvatus
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Varhaiskasvatustyön perusteet 5                                                  
Lapsen yksilöllinen kasvu, kehitys ja oppiminen 5                                                  
Varhaiskasvatuksen sisällölliset orientaatiot 5                                                  
Sosiaalipedagoginen ammatillinen toiminta
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Nuoruus elämänvaiheena 5    
         
                   
       
Erityiskasvatus elämän eri vaiheissa 5                                                  
Perheiden kanssa tehtävä työ 5                                                  
Kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta 5                                                  
Lääkehoito sosiaalialalla 5                                                  
Sosionomin ammatillisuuden vahvistuminen
                                                 
Harjoittelu 3 - Sosionomin ammatillisuuden vahvistuminen 18      
           
                       
001518000015018000000007.57.50099
Sosionomi työelämässä
                                                 
Työyhteisön johtaminen 4    
           
                     
   
Sosiaalialan yrittäjyys 3    
         
                   
       
Sosiaalialan englanti 3    
           
                     
   
Ammatillinen kasvu 5
Harjoittelu 4 - Moninainen sosionomin työ 8  
     
         
   
1.45.415.40.70.70.72.72.75.79.70.70.40.40.40.41.41.41.41.42.92.94.94.90.40.4
Sosiaalipedagogisen työn kehittäminen
                                                 
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
           
                     
   
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 3    
           
                     
   
Opinnäytetyön toteuttaminen 6      
           
                       
Kypsyysnäyte ja julkistaminen 3      
           
                       
Innovaatioprojektiopinnot 10    
         
                   
       
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3    
           
                     
   
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 3    
           
                     
   
002290000101290000000055664.54.5
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                 
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 58.455.458.427.727.730.728.726.730.727.727.713.913.915.415.414.414.413.413.415.415.413.913.913.913.9

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

SOSIONOMI (AMK) KOULUTUKSEN PERUSTEHTÄVÄ

Sosionomi (AMK) koulutus tuottaa sosiaalipedagogista osaamista ja kekseliästä sosiaalisen asiantuntijuutta, joka vastaa kasvavan metropolialueen muuttuviin vaatimuksiin. Sosionomi toimii rohkeasti yhteiskunnallisena vaikuttajana sosiaalisen osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Sosionomi työskentelee huono-osaisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi yhdessä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa. Sosionomilla on taito soveltaa osaamistaan ammatissaan ja kehittää ammattialaansa.

KOULUTUSOHJELMASSA TAVOITELTU SOSIONOMIN (AMK) ASIANTUNTIJUUS

Sosionomin (AMK) ammattitaidon perusta on sosiaalipedagoginen työote. Sosionomi osaa analysoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden vaikutukset ihmisten elämään ja hyvinvointiin. Sosiaalipedagogiikassa korostuu pedagogisen (kasvatuksellinen, oppimiseen liittyvä) ja sosiaalisen (yhteiskunnallinen) näkökulman yhdistäminen työssä. Työtä tehdään eri-ikäisten ihmisten arjessa ja omissa elinympäristöissä. Sosionomilla on taitoa dialogiin erilaisten ihmisten kanssa, mikä edellyttää arkielämän moninaisuuksien arvostamista. Sosiaalipedagogisen osaamisen avulla vaikutetaan ihmisten toimintaedellytyksiin ja edistetään heidän voimaantumistaan. Asiantuntijuus konkretisoituu mm. sosiokulttuurisina taitoina sekä asiakaslähtöisenä ja osallistavana toimintana. Sosionomi osaa toimia kehittämisen ja johtamisen tehtävissä sekä edistää sosiaalista näkökulmaa verkostoituvissa ja moniasiantuntijuutta edellyttävissä hyvinvointipalveluissa myös sosiaalihuollon rajapinnoilla.

KOULUTUSOHJELMAN SOSIONOMI (AMK) -TUTKINNON KOMPETENSSIT

Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu sosionomin osaamisalueisiin, jotka ovat:

1. Sosiaalialan eettinen osaaminen
2. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
3. Ohjauksellinen osaaminen
4. Osallistava ja kriittinen yhteiskuntaosaaminen
5. Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
6. Työyhteisö- ja johtamisosaaminen

1. Sosiaalialan eettinen osaaminen
Sosionomi (AMK) sitoutuu sosiaalialan arvoihin ja ammattieettisiin periaatteisiin ja toimii niiden mukaisesti. Hän kykenee sosiaalialan ammattien edellyttämään työnsä ja oman toimintansa reflektioon. Sosionomi osaa käsitellä tunteitaan ja tiedostaa omat rajansa. Hän tunnistaa oman ihmiskäsityksensä ja arvomaailmansa merkityksen asiakkaiden ja asiakasryhmien kanssa tehtävässä työssä. Sosionomi ottaa huomioon jokaisen yksilön ainutkertaisuuden ja kykenee toimimaan eettisesti arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa. Hän ymmärtää vallankäytön merkityksen toiminnassaan. Sosionomi edistää ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä pyrkii hyvinvointierojen tasaamiseen, huono-osaisuuden ehkäisemiseen yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön näkökulmasta.

2. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Sosionomi (AMK) osaa luoda dialogisen, yksilöitä ja yhteisöjä osallistavan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen. Hänellä on taito kohdata ihminen kulttuurisensitiivisesti, moninaisuutta kunnioittaen. Hän tukee ja vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen voimavaroja. Hän osaa soveltaa yksilöiden ja yhteisöjen kanssa työskennellessään erilaisia viestinnän ja vuorovaikutuksen menetelmiä tarkoituksenmukaisesti. Sosionomi osaa käyttää erilaisia dokumentointi- ja raportointitapoja työssään, työyhteisössään ja moniammatillisissa verkostoissa. Hän kykenee osallistumaan yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun ja hänellä on taito toimia moniammatillisissa verkostoissa oman alansa asiantuntijana.

3. Ohjauksellinen osaaminen
Sosionomin (AMK) ohjauksellinen ja pedagoginen osaaminen on yksilön ja yhteisön tavoitteellista tukemista, ohjausta ja kasvatusta. Sosionomi pyrkii yksilön, yhteisön sekä eri toimijoiden kanssa edistämään voimaantumista ja vahvistamaan osallisuutta. Hän osaa ohjata yksilöitä tarkastelemaan kriittisesti elämäntilanteitaan ja elinympäristöjään sekä innostaa heitä vaikuttamaan niihin. Sosionomi osaa havainnoida yksilön, ryhmän ja yhteisön kehittymistä, toimintaa ja ympäristöä sekä tarpeita ja analysoida niitä erilaisista teoreettisista näkökulmista. Hänellä on taitoa tukea ja ohjata tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan, kasvun ja kehityksen eri vaiheissa ja eri elämäntilanteissa. Sosionomi osaa käyttää erilaisia pedagogisia menetelmiä tarkoituksenmukaisesti. Hän ymmärtää asiakasprosessin ja osaa suunnitella, dokumentoida, arvioida ja kehittää toimintaansa.

4. Osallistava ja kriittinen yhteiskuntaosaaminen
Sosionomi (AMK) ymmärtää yksilön ja yhteiskunnan välisen suhteen ja osaa jäsentää sitä erilaisista näkökulmista. Hän ymmärtää ihmisten sosiaalisten toimintaedellytysten ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välisen yhteyden. Sosionomi ymmärtää sosiaalisia ongelmia yhteiskunnallisesta ja globaalista viitekehyksestä. Hän osaa analysoida syrjäyttäviä rakenteita ja prosesseja. Hän osaa käyttää ennaltaehkäisevän ja rakenteellisen työn sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja. Sosionomi ymmärtää yhteisöjen toimintaperiaatteita sekä osaa yhteisötyön keinoin vahvistaa ja luoda kansalaisuutta tukevaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Sosionomi tuntee hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevat viralliset ja epäviralliset rakenteet. Hän tuntee työtä ohjaavat säädökset, muut normit ja keskeiset ohjeet sekä niiden soveltamiskäytännöt. Sosionomi osaa ennakoida ja jäsentää yhteiskuntapolitiikan ja hyvinvointipalveluiden muutoksia sekä pystyy osallistumaan palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Hän osaa toimia sosiaalisen asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa sekä edistää asiakkaan turvaverkostojen toimintaa.

5. Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
Sosionomilla (AMK) on käytäntöpainotteista tutkimuksellista osaamista. Hänellä on kyky kerätä kehittämisen tueksi systemaattisesti ja kriittisesti arvioiden tietoa sekä käytännöstä että teoriasta. Hänellä on taito ratkaista käytännöstä nousseita ongelmia ja uudistaa työelämän käytänteitä. Sosionomi osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja raportoida työhönsä liittyviä kehittämishankkeita.

6. Työyhteisö- ja johtamisosaaminen
Sosionomi (AMK) osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja lähiesimiehenä sekä kykenee itsenäiseen työnsä suunnitteluun ja päätöksentekoon. Hän kykenee osaamisen ja suorituksen johtamiseen muutostilanteissa. Sosionomi ymmärtää taloudellisten tekijöiden vaikutuksen työssään. Sosionomi osaa ylläpitää omaa sekä työyhteisönsä työhyvinvointia. Hän osaa kehittää innovatiivisesti ja kriittisesti sosiaalialan osaamista, työyhteisöjä ja palveluita moniammatillisena yhteistyönä. Sosionomi kehittää sosiaalialan koulutuksen ja työelämän välistä kumppanuutta.


OPISKELU KOULUTUSOHJELMASSA

Opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman oman osaamisen kehittämiseksi. Kaikille yhteisten opintojen lisäksi opiskelija valitsee sosiaalipedagogisia valinnaisia ammatillisia opintoja, jotka vahvistavat hänen ammatillisuuttaan. Sosiaalipedagogisia valinnaisia opintoja ovat aikuissosiaaliohjaus, yhteisötyö ja sosiokulttuurinen innostaminen, varhaiskasvatus, perhetyö, nuoruus, erityiskasvatus tai oma valinta osaamisen vahvistamiseksi. Tämä valinnaisuus luo mahdollisuuden sosionomin työn uudenlaisen osaamisen yhdistelemiseen, joka vastaa paremmin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Yksilöllinen valinnanmahdollisuus on tärkeä myös sosiaalialan työn kehittämisen kannalta. Opintoihin sisältyy 45 op (n. 30 viikkoa) ohjattua harjoittelua. Opintoja on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa ja englanninkielisessä koulutusohjelmassa. Opetuksellisissa ratkaisuissa painottuvat teorian ja käytännön vuorovaikutus, kokemuksellisuus, toiminnallisuus sekä tutkimus- ja kehittämissuuntautuneisuus.