OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Sosiaalialan koulutusohjelma > Sosiaalialan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Sosiaalialan koulutusohjelma

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Yhteiset perusopinnot
                                                 
Orientoivat opinnot 3                                                  
Tietotekniikan perusteet 3
     
         
                   
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
         
                   
Työelämän ruotsi 3
     
         
                   
Ammatillinen englanti 3
     
         
                   
8000440000022220000000000
Sosiaalipedagogiikan perusteet
                                                 
Sosiaalipedagogiikan teoreettiset lähtökohdat ja eettinen perusta 5
     
         
                   
Ihmisen kehitys 6
     
         
                   
Luovuus ja ryhmätoiminnan perusteet 4
     
         
                   
Työelämäharjoittelu 1 9
     
         
                   
16.000088.0000004444.00000000000
Sosiaalialan työn monitieteinen perusta
                                                 
Sosiaalipolitiikan ja sosiologian perusteet 3
     
         
                   
Talous- ja terveystieteiden perusteet 3
     
         
                   
Kasvatustieteen ja psykologian perusteet 3
     
         
                   
Kuvataide- ja liikuntakasvatuksen perusteet 3
     
         
                   
8000440000022220000000000
Sosiaalipedagogisen toiminnan ympäristö
                                                 
Hyvinvointiyhteiskunta ja elämänpolitiikka 6
     
         
                   
Sosiaalinen osallisuus ja marginalisaatio 3
     
         
                   
Palveluohjaus 4    
         
                 
   
602.7033001.31.301.51.51.51.500000.70.70.70.700
Vahvistaminen
                                                 
Vahvistaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5  
       
             
           
Viestintä ja mediakasvatus 4  
       
             
           
Dialogi 3  
       
             
           
Monikulttuurisuus ja yhdenvertaisuus 6  
       
             
           
Ammatillinen kasvu 3      
           
                       
Sosiaalialan englanti 3    
         
                 
   
Työelämäharjoittelu 2 12  
       
             
           
020.022001010.011200005555.00.50.50.50.511
Sosiaalipedagogiikkaa soveltavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Mielenterveys- ja päihdetyö 5  
       
             
           
Varhaiskasvatustyö 5  
       
             
           
Lastensuojelu- ja nuorisotyö 5  
       
             
           
Erityiskasvatus- ja vammaistyö 5  
       
             
           
Seniorityö 5  
       
             
           
016.700008.38.300000004.24.24.24.2000000
Sosiaalialan työ
                                                 
Sosiaalialan työ ja ammattietiikka 4  
       
             
           
Sosiaalialan yrittäjyys hyvinvointiyhteiskunnassa 3    
         
                 
   
Sosiaalialan työn johtaminen ja kehittäminen 4      
           
                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                 
   
Työelämäharjoittelu 3 24    
         
                 
   
02.724.71.3001.31.312.312.41.300000.70.70.70.76.26.16.26.20.70.7
Sosiaalipedagogisen työn menetelmäopinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Ryhmän käyttö ja toiminnalliset menetelmät 5    
         
                 
   
Yhteisö- ja aluetyö 5    
         
                 
   
Perhetyö 5    
         
                 
   
Varhais- ja erityiskasvatuksen menetelmät 5      
           
                       
Ilmaisulliset menetelmät 5      
           
                       
Ohjaus- ja neuvontatyö 5    
         
                 
   
0013.43.300006.76.73.3000000003.33.43.33.41.71.7
Tutkimus- ja kehittämistyö
                                                 
Ammatillinen tutkimus- ja kehittämistoiminta 3  
       
             
           
Tilastollisen kuvauksen perusteet 3  
       
             
           
Tilastolliset menetelmät 3    
         
                 
   
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 3  
       
             
           
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 2 3    
         
                 
   
0640003322000001.51.51.51.5111100
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot 10  
   
       
02.721001.31.311100000.70.70.70.70.50.50.50.50.50.5
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
                                                 
Suunnittelu- ja työskentelyseminaari 4    
       
               
Opinnäytetyön toteutus 8      
           
                       
Päättöseminaari ja kypsyysnäyte 3      
           
                       
001.35.300000.70.75.3000000000.30.30.30.32.62.6
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3848.150.112.9191923.923.92525.112.99.59.59.59.512.112.112.112.112.512.512.512.66.56.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Sosionomi (AMK)

Koulutusohjelman tavoitteet ja sisällöt

Metropolia Ammattikorkeakoulun tarjoaman sosionomi (AMK) koulutuksen tarkoituksena on kouluttaa sosiaalialan ammattilaisia sekä yhdessä muiden pääkaupunkiseudun toimijoiden kanssa kehittää sosiaalialan palveluita, osaamista ja työmenetelmiä vastaamaan alueen asukkaiden tuen tarpeisiin.

Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu sosiaalipedagogiseen viitekehykseen, joka heijastuu koulutusohjelman opetussuunnitelmaan. Sosiaalialan työn ydin on yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen hyvän elämän tukeminen ja kehittäminen. Menetelmällisenä lähtökohtana ovat arjessa tapahtuva yksilöiden ja yhteisöjen identiteetin vahvistaminen sekä yhteiskunnalliseen osallisuuteen aktivoivan toimintakulttuurin rakentaminen.

Sosionomin (AMK) on hallittava alansa eettiset normit, asiakastyö ja sosiaalialan palvelujärjestelmät. Hänen on pystyttävä ratkaisemaan ongelmatilanteita, kehittämään ja johtamaan reflektoivasti sekä vaikuttamaan yhteiskunnallisesti (Sosiaalialan AMK-verkosto). Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa osaamisalueet on jäsennetty tanskalaisen sosiaalipedagogi Bent Madsenin (1993, 2005) sosiaalipedagogisen toiminnan mallia soveltaen.


KUVIO 1. Sosiaalipedagoginen toiminta Madsenin mallia soveltaen (Madsen, 1993).

Sosionomin (AMK) ammatillisuus kehittyy eri pätevyysalueita integroivassa kasvuprosessissa, jossa opiskelija omaksuu teoriassa ja käytännössä tuottavan, ilmaisullisen, kommunikatiivisen sekä tieteellisen pätevyysalueen taitoja. Koulutusohjelman läpäiseviä oppimisprosesseja ovat sosiaalipedagogiseen ajatteluun kasvaminen, eettinen ammattikäytäntö, harjoittelu, työelämäyhteistyö ja sosiaalialan tutkiva kehittäminen.

Sosiaalialan koulutusohjelmasta valmistuvat sosionomit (AMK) sijoittuvat laaja-alaisesti sosiaalialan eri asiakasryhmien kanssa tehtävään työhön kuntien, yksityisen yritysten sekä järjestöjen avo- ja laitospalveluihin. Laajenevia työalueita ovat vanhustyö ja monikulttuurinen työ sekä erilaiset projektityöt. Sosionomit (AMK) toimivat myös esimiestehtävissä sekä erilaisissa asiantuntijatehtävissä työn suunnittelijana ja kehittäjänä.

Sosionomi (AMK) tutkinnon suorittanut voi saada myös lastentarhanopettajan pätevyyden (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005) mikäli hän valitsee opintojensa osaksi vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.

Yhteystiedot
Koulutuspäällikkö: Elsa Keskitalo
Puh./Tel. +358 (0) 20-7835867, +358 (0)40-0578274
sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

PL 4030
(Tukholmankatu 10)
00079 Metropolia
Helsinki, FINLAND