OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Sosiaalialan koulutusohjelma > Sosiaalialan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Sosiaalialan koulutusohjelma

Syksy 2007

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Yhteiset perusopinnot
                                                 
Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot 3                                                  
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                         
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
           
                         
Työelämän ruotsi 3
     
           
                         
Ammatillinen englanti 3
     
           
                         
1200012000000120000000000000
Sosiaalipedagogiikan perusteet
                                                 
Sosiaalipedagogiikan teoreettiset lähtökohdat ja eettinen perusta 5
     
         
                   
Ihmisen kehitys 6
     
         
                   
Luovuus ja ryhmätoiminnan perusteet 4
     
         
                   
Työelämäharjoittelu 1 9
     
         
                   
16.000088.0000004444.00000000000
Sosiaalialan työn monitieteinen perusta
                                                 
Sosiaalipolitiikan ja sosiologian perusteet 3
     
           
                         
Talous- ja terveystieteiden perusteet 3
     
           
                         
Kasvatustieteen ja psykologian perusteet 3
     
           
                         
Kuvataide- ja liikuntakasvatuksen perusteet 3
     
           
                         
1200012000000120000000000000
Sosiaalipedagogisen toiminnan ympäristö
                                                 
Hyvinvointiyhteiskunta ja elämänpolitiikka 6
     
           
                         
Sosiaalinen osallisuus ja marginalisaatio 3
     
           
                         
Palveluohjaus 4    
         
                 
   
9040900022090000000111100
Vahvistaminen
                                                 
Vahvistaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5  
       
               
                 
Viestintä ja mediakasvatus 4  
       
               
                 
Projektityö 5  
       
               
                 
Dialogi 3  
       
               
                 
Interkulttuurisuus, antirasismi ja monikulttuurinen työ 6  
       
               
                 
Sosiaalialan englanti 3    
         
                   
         
Oppimisen ohjaus 3      
           
                       
 
Työelämäharjoittelu 2 12  
       
               
                 
0353300350303000035000300030
Sosiaalipedagogiikkaa soveltavat opinnot
()
                                                 
Mielenterveys- ja päihdetyö 5  
       
             
           
Varhaiskasvatustyö 5  
       
             
           
Lastensuojelu- ja nuorisotyö 5  
       
             
           
Erityiskasvatus- ja vammaistyö 5    
         
                 
   
Seniorityö 5    
         
                 
   
015100007.57.555000003.93.63.93.62.62.42.62.400
Sosiaalialan työ
                                                 
Sosiaalialan työ ja ammattietiikka 4  
       
               
                 
Sosiaalialan yrittäjyys hyvinvointiyhteiskunnassa 3    
         
                   
         
Sosiaalialan työn johtaminen ja kehittäminen 4      
           
                       
 
Työelämäharjoittelu 3 24    
         
                   
         
0427400402704000040002700040
Sosiaalipedagogisen työn menetelmäopinnot
()
                                                 
Ryhmän käyttö ja toiminnalliset menetelmät 5    
         
                 
   
Yhteisö- ja aluetyö 5      
           
                       
Perhetyö 5    
         
                 
   
Varhais- ja erityiskasvatuksen menetelmät 5      
           
                       
Ohjaus- ja neuvontatyö verkossa 5    
         
                 
   
Ilmaisulliset menetelmät 5      
           
                       
00157.500007.57.57.5000000003.93.63.93.63.93.6
Tutkimus- ja kehittämistyö
                                                 
Ammatillinen tutkimus- ja kehittämistoiminta 3  
       
               
                 
Tilastollisen kuvauksen perusteet 3  
       
               
                 
Tilastolliset menetelmät 3    
         
                   
         
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 3    
         
                   
         
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 2 3    
         
                   
         
0690006090000006000900000
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot 15  
   
       
0571.5002.52.53.53.51.500001.31.21.31.21.81.71.81.70.80.8
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
                                                 
Suunnittelu- ja työskentelyseminaari 4      
           
                       
Opinnäytetyön toteutus 8      
           
                       
Päättöseminaari ja kypsyysnäyte 3      
           
                       
0007.50000007.50000000000003.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 49657523.54185510571823.53744450.24.85.24.848.38.79.38.715.58.2

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Sosionomi (AMK) tutkinnon lähtökohdat
Sosionomi (AMK) -tutkinto on ammattikorkeakoulututkinto, joka on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten ja kansainvälisten tutkintojen kanssa. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian tarjoaman sosionomi (AMK) koulutuksen tarkoituksena on kehittää yhdessä muiden pääkaupunkiseudun toimijoiden kanssa alueen sosiaalialan työn toimintajärjestelmää ja toiminnan menetelmiä. Tavoitteena on myös luoda sellaisia sosiaalipedagogisen työn menetelmiä, joilla arjessa yhdessä toimien ylläpidetään ja tuotetaan yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen hyvän elämän mahdollisuutta.

Sosiaalipedagogisen työn tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja yhteiskunnallisen moniarvoisuuden edistäminen. Työn ytimenä ovat kansalaisten aktiivisuuden, oma-aloitteisuuden ja itseavun vahvistaminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Menetelmällisenä lähtökohtana on arjessa tapahtuva vahvistava työ: yksilöiden ja yhteisöjen identiteetin ja omanarvon tunteen vahvistaminen sekä osallisuuteen aktivoiva toimintakulttuuri. Työ edellyttää poikkitieteellistä osaamista, yhteistyötaitoja sekä kykyä tutkia ja kehittää niin itseään kuin sosiaalialaakin.

Sosionomin ammatin kuvaus
Sosionomi (AMK) työskentelee erilaisissa sosiaali- ja kasvatusalan ohjaus-, neuvonta-, projekti- ja kehittämistehtävissä julkisissa avo- ja laitospalveluissa, järjestöissä tai yritystoiminnassa. Sosionomi työskentelee myös vanhus-, vammais-, päihde, mielenterveys- ja maahanmuuttajatyön sekä päivähoidon ja kotihoidon koordinointi- ja neuvonta- sekä johtamistehtävissä. Sosionomin työaloja ovat myös työvoimahallinto ja eläkevakuutustoiminta.

Sosionomin (AMK) ammatillisen työn pätevyysalueet on kuvattu tanskalaisen Bent Madsenin (1993) mallissa, joka on Stadian sosiaalialan koulutusohjelman opetussuunnitelman pohjana.

Tuottavaan pätevyyteen kuuluu toisaalta käytännön taitoja, esimerkiksi käden taidot, toisaalta siihen sisältyy uusien ideoiden esille tuomista sekä niiden toteuttamista. Tällä pätevyysalueella painottuu kehittävä suhtautuminen omaan työhön. Tärkeää on myös kyky etsiä uusia tapoja tehdä arkipäivän työtä.

Ilmaisullinen pätevyysalue liittyy esteettisiin arvoihin ja ilmaisutaitojen kehittämiseen. Työntekijän tulisi kyetä käyttämään ilmaisussaan sanallisen ja sanattoman viestinnän lisäksi myös muita keinoja kuten musiikkia, kuvallista ilmaisua, luovaa liikuntaa ja draamaa. Ilmaisullinen pätevyys on herkkyyttä ymmärtää asiakkaan ja hänen ympäristönsä merkitysmaailmaa sekä kykyä asettua toisen ihmisen asemaan.

Kommunikatiivinen pätevyys kuvaa ryhmässä työskentelytaitoa, yhteistyökykyä sekä yhteisistä sopimuksista kiinnipitämistä, kykyä tasa-arvoiseen dialogiin ja vuorovaikutukseen.

Tieteellisen pätevyyden alueella työntekijä tarkastelee työtään tutkijan ja kehittäjän näkökulmasta kyseenalaistaen vallitsevia työkäytäntöjä. Työn pohtiminen ja kehittäminen edellyttää myös maailmankuvan ja ihmiskuvan tarkistamista. Tämän työotteen avulla yhdistetään kokemuksellinen ja teoreettinen tieto.

Sosiaalialan koulutuksessa opiskelija kehittää omaa persoonallista toimintapätevyyttään opiskelemalla tuottavan, ilmaisullisen, kommunikatiivisen sekä tieteellisen alueen taitoja. Toimintapätevyyden ytimenä on persoonallinen, ammatillinen ja tutkiva työote sekä ammattietiikka.

Sosiaalialan koulutusohjelman opintokokonaisuudet
Opinnot jäsentyvät sosiaalipedagogisen osaamisen ja sosiaalialan työn keskeisten elementtien varaan. Opetussuunnitelman opintokokonaisuuksiin (=moduuleihin), jotka on jaettu opintojaksoihin, sisältyy tieteellisiä ja toiminnallisia osuuksia. Koulutusohjelman läpäiseviä oppimisprosesseja ovat sosiaalipedagogiseen viitekehykseen kasvaminen, eettinen ammattikäytäntö, työelämäyhteistyö ja sosiaalialan tutkiva kehittäminen. Näiden prosessien kautta kehittyy sosiaalialan työn erityispiirre, oman persoonan käyttö työvälineenä ja itsensä tiedostamisen vaatimukset vuorovaikutustyössä. Koulutuksessa käytetyt opetusmenetelmät tukevat ryhmissä työskentelyä, työelämäyhteistyötä ja kriittisyyttä. Tavoitteena on opetuksen ja työn kehittäminen tutkivan työotteen avulla. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa virtuaaliopintojaksoina.

Koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä. Tavoitteiltaan ja sisällöltään kaikille yhteisiä opintoja on 115 op ja vaihtoehtoisia opintoja 95 op (sisältää myös työelämäharjoittelun ja opinnäytetyön). Vaihtoehtoisten opintojen avulla opiskelija voi tukea omaa suuntautumistaan valitsemallaan työalueella.

Kansainvälisyys
Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua eri tavoin kansainväliseen toimintaan opiskeluaikanaan. Vaihto-ohjelmien puitteissa on mahdollista opiskella ulkomaisessa oppilaitoksessa sekä suorittaa siellä työelämäharjoittelu. Koulutusohjelmassa vierailee vuosittain luennoitsijoita ulkomaisista yhteistyökorkeakouluista ja opiskelijat voivat myös osallistua kansainvälisiin hankkeisiin.

Yhteystiedot
Koulutuspäällikkö: Elsa Keskitalo
Puh./Tel. +358 (0) 20-7835867, +358 (0)40-0578274
sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

PL 4030
(Tukholmankatu 10)
00079 Metropolia
Helsinki, FINLAND