OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Ensihoidon koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Ensihoidon koulutusohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Ensihoitaja (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Nea Lehtimäki (o.s. Schohin)
puh. +358 40 1678228
email: nea.schohin[at]metropolia.fi
Osoite: PL 4030 (Tukholmankatu 10), 00079 Metropolia

Tutkintopäällikkö
Heidi Stenberg
Puh. 040 5353388
Osoite: PL 4030 (Tukholmankatu 10), 00079 Metropolia

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus koulutusohjelman internet-sivuilta: http://www.metropolia.fi

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Ensihoitaja on kiireellisen hoidon asiantuntija. Valmistumisen jälkeen he työskentelevät sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa tai päivystys, leikkaus ja -teho-osastoilla.

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot). Myös erikoistumisopinnot.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät opintojaksojen toteutussuunnitelmista ks. http://opinto-opas-ops.metropolia.fi/ Opintojakson opettaja on vastuussa arvioinnista. Opiskelijoille kerrotaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opiskelija on saavuttanut koulutusohjelman pakollisessa vieraassa kielessä sellaisen suullisen ja kirjallisen taidon, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (Asetus 352/2003, §8). Hän on osoittanut sellaista ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka vastaa lain (424/2003, 6§) julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa ruotsin kielen taitoa kaksikielisessä viranomaisessa arvosanalla tyydyttävä /hyvä, julkishallinnossa käytössä olevalla arviointiasteikolla hyvä/tyydyttävä.

Opiskelija on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä, suorittanut opinnäytetyöhön sisältyvän kypsyysnäytteen suomen kielellä.

Koulutus täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994 ja 1200/2007) ja asetuksen (564/1994) sekä neuvoston direktiivien 89/594/ETY, 89/595/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2005/36/EY, artikla 31 (sisältäen neuvoston direktiivit 89/48/ETY, 77/452/ETY, 77/453/ETY) ja 2001/19/EY koulutukselle asettamat vaatimukset.

Koulutus on noudattanut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2013/55/EU.

Opetussuunnitelmaan on kuulunut harjoittelua 100 opintopistettä.

Opintojen toteuttaminen

Nuorisokoulutuksen opinnot 240 op: toteutuu kokopäiväopintoina.
Aikuiskoulutuksen opinnot 240 op: toteutuvat monimuoto-opintoina.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto