OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Ensihoidon koulutusohjelma > Ensihoidon koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Ensihoidon koulutusohjelma

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Kliininen osaaminen
                                                       
Kliinisen hoitotyön perusta 4
     
             
                           
Lääkehoidon perusteet 3
     
             
                           
Lääkehoito 3
       
               
                       
Lääkehoito ja kivunhoito 3  
       
                 
                   
Ensiapu, ensihoidon turvallisuus ja riskien hallinta 4
     
           
                       
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 5
     
           
                       
Perioperatiivisen potilaan hoitotyö 3      
           
                         
   
Päivystyspotilaan hoitotyö 3    
         
                     
           
Tehohoitopotilaan hoitotyö 3      
             
                           
Päivystyspotilaan hoitotyö - harjoittelu 9    
           
                       
       
Perioperatiivisen potilaan hoitotyö - harjoittelu 8      
           
                         
   
Tehohoitopotilaan hoitotyö - harjoittelu 8      
             
                           
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 3
     
             
                           
Anatomia ja fysiologia 3
       
               
                       
253122214.510.5303911117.37.35.35.31.51.5001.51.54.54.55.55.55.55.5
Päätöksenteko-osaaminen
                                                       
Hoitotyön päätöksenteko ja raportointi 3
     
             
                           
Sisätautipotilaan hoitotyö 3
       
               
                       
Sisätautipotilaan hoitotyö -harjoittelu 9
       
               
                       
Perustason ensihoito 6  
       
               
               
Perustason harjoittelu 15  
       
               
               
Hoitotason ensihoito 6    
         
                   
       
Hoitotason harjoittelu 16    
         
 
                   
   
Kliininen mikrobiologia ja kliiniset laboratoriotutkimukset 3  
       
                 
                   
152414831213.510.5311081.51.5666.86.85.35.31.51.55.55.50044
Vuorovaikutusosaaminen
                                                       
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö ja vuorovaikutus 4    
         
                     
           
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö - harjoittelu 6    
         
                     
           
Psykologia 3  
       
                 
                   
0310000301000000001.51.50055000000
Ohjausosaaminen
                                                       
Ohjaus hoitotyössä 3  
         
                   
               
Lapsen ja nuoren hoitotyö 3  
         
                   
               
Lapsen ja nuoren hoitotyö - harjoittelu 9    
         
                     
           
069000069000000000334.54.5000000
Eettinen osaaminen
                                                       
Gerontologinen hoitotyö ja etiikka 4
     
             
                           
4000400000002200000000000000
Terveyden edistämisen osaaminen
                                                       
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3  
       
                 
                   
Naisen, miehen ja perheen terveys 3  
       
                 
                   
Ravitsemustiede 3
       
               
                       
360003600000001.51.5330000000000
Johtamis- ja yhteistyöosaaminen
                                                       
Johtaminen, yhteiskunta ja yrittäjyys 5      
             
                           
Johtaminen ensihoidossa 3      
             
                           
0008000000080000000000000044
Kehittämisosaaminen
                                                       
Tutkimus- ja kehitystyön perusteet 4  
       
                 
                   
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 4    
         
                     
           
Innovaatioprojekti 10  
       
                 
           
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
           
                       
       
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4    
           
                       
       
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                         
   
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3      
           
                         
   
09168004597800000222.52.54.54.53.53.54400
Hoitotyötä tukeva osaaminen
(Valitaan opintoja 6 op)
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Tietotekniikka ja viestintä 3
     
             
                           
Ammatillinen englanti 3  
         
                   
               
Työelämän ruotsi 3  
       
                 
                   
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3                                                        
Farmakologia 1 1
       
               
                       
Farmakologia 2 1  
       
                 
                   
Gerontologia ja geriatria 1
     
             
                           
Kirurgia 1  
       
                 
                   
Lastentaudit 1  
         
                   
               
Psykiatria 1  
         
                   
               
Sisätaudit 1
       
               
                       
Synnytysoppi ja naistentaudit 1  
       
                 
                   
Kardiologia 2  
         
                   
               
Neurologia 1    
           
                       
       
Traumatologia 2      
           
                         
   
Anestesiologia ja tehohoito 3      
           
                         
   
Lasten ensihoito 1      
           
                         
   
91316726701603.53.511333.53.5000.50.53300
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5664625228.527.535.528.53428252714.314.313.813.817.817.814.314.31717141412.512.513.513.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Metropolia ammattikorkeakoulun Terveys- ja hoitoalalta ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneen osaamista kuvataan kansallisen viitekehyksen (NQF, National Qualifications Framework) mukaisesti sekä huomioiden Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston, Arene ry:n, valtakunnalliset kompetenssisuositukset.

Terveys- ja hoitoalalta valmistuneen osaamista kuvaavat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, yhteistyöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen.

Terveys- ja hoitoalan tutkinnon suorittanut osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan. Hän osaa hankkia, käsitellä ja arvioida terveys- ja hoitoalan tietoa kriittisesti sekä kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.
Tutkinnon suorittanut kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista. Hän osaa toimia terveys- ja hoitoalan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti huomioiden erilaiset toimijat. Hän osaa soveltaa tasa-arvoisuuden sekä kestävän kehityksen periaatteita. Hän kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää sen hyvinvointia. Lisäksi hän osaa toimia viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa. Hänellä on kyky ennakoimattomien tilanteiden päätöksentekoon, työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn terveys- ja hoitoalan asiantuntijatehtävissä. Hän omaa valmiuksia myös yrittäjyyteen.

Tutkinnon suorittanut kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen. Hän osaa työskennellä terveys- ja hoitoalan projekteissa ja hankkeissa. Hän osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja.

Tutkinnon suorittanut omaa terveys- ja hoitoalan työtehtävissä tarvittavan kielitaidon ja kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön. Lisäksi hän osaa ottaa työssään huomioon kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia.
Metropolia ammattikorkeakoulun Terveys- ja hoitoalalta valmistuu opiskelijoita bioanalyytikon, ensihoitajan, kätilön, röntgenhoitajan, sairaanhoitajan (suomen- ja englanninkielinen koulutus), suuhygienistin ja terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkintoon.