OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Ensihoidon koulutusohjelma > Ensihoito
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Ensihoito

Syksy 2010

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Kliininen osaaminen
                                                       
Kliinisen hoitotyön perusteet 3
     
             
                             
Lääkehoidon perusteet 3
     
             
                             
Lääkehoito 3
       
               
                         
Lääkehoito ja kivunhoito 3    
           
                       
         
Ensiapu, ensihoitopalvelu ja yleinen turvallisuus 3
     
             
                             
Kliinisen hoitotyön perusteet -harjoittelu 1 3
     
             
                             
Kliinisen hoitotyön perusteet -harjoittelu 2 3
       
               
                         
Kirurgisen potilaan hoitotyö 3  
       
                 
                     
Kirurgisen potilaan hoitotyö -harjoittelu 9  
       
                 
                     
Päivystyspotilaan, perioperatiivisen ja tehohoitopotilaan hoitotyö 3    
         
                     
 
     
Päivystyspotilaan hoitotyö -harjoittelu 9    
           
                       
         
Perioperatiivisen potilaan hoitotyö -harjoittelu 9      
             
                           
 
Tehohoitopotilaan hoitotyö -harjoittelu 8      
             
                           
 
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
           
 
                         
231213.518.514.58.5120013.51.51714.508.50120000013.501.50170
Päätöksenteko-osaaminen
                                                       
Hoitotyön päätöksenteko ja raportointi 3
   
   
       
         
                 
Sisätautipotilaan hoitotyö 3
       
               
                         
Sisätautipotilaan hoitotyö -harjoittelu 9
       
               
                         
Perustason ensihoito 3  
         
                   
                 
Perustason harjoittelu 9  
         
                   
                 
Hoitotason ensihoito 3    
           
                       
         
Hoitotason harjoittelu 9      
           
                         
     
Kliininen mikrobiologia ja kliiniset laboratoriotutkimukset 3  
       
                 
                     
Ravitsemustiede 3  
       
                 
                     
13.519.5391.512613.503901.501206013.5000309000
Vuorovaikutusosaaminen
                                                       
Ammatillinen vuorovaikutus hoitotyössä 3  
       
               
 
                 
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö 3    
         
                     
             
Sosiaalinen integraatio ja syrjäytyminen 3    
         
                     
             
Ensihoitaja pääkaupunkiseudulla -harjoittelu 6    
         
                     
             
Psykologia 3    
         
                     
             
03150001.51.51500000001.501.50150000000
Eettinen osaaminen
                                                       
Etiikka ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 3
     
             
                             
Iäkkäiden hoitotyö 3
     
             
                             
6000600000006000000000000000
Ohjausosaaminen
                                                       
Ohjaus hoitotyössä 3  
         
                   
                 
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 3  
         
                   
                 
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö -harjoittelu 9    
         
                     
             
0690000690000000006090000000
Terveyden edistämisen osaaminen
                                                       
Terveyden edistäminen 3
       
               
                         
Äitiyshuolto ja seksuaaliterveys 3  
         
                   
                 
3300030300000030003000000000
Johtamis- ja yhteistyöosaaminen
                                                       
Johtaminen ja moniammatillinen yhteistyö 3      
             
                           
 
Johtaminen ensihoidossa 3    
           
                       
         
Urakehitys ja yrittäjyys 3      
             
                           
 
0036000003060000000000300060
Kehittämisosaaminen
                                                       
Tutkimus- ja kehitystyön perusta ja menetelmät 5  
       
                 
                     
Innovaatioprojekti 10  
       
                 
 
             
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
           
                       
         
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4    
           
                       
         
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                         
     
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3      
           
                         
     
Hoitotieteen perusteet 3      
           
                         
     
010121100555711000005050507011000
Hoitotyötä tukeva osaaminen
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                             
Tietotekniikka ja viestintä 3
     
             
                             
Työelämän ruotsi 3  
       
                 
                     
Ammatillinen englanti 3
       
               
                         
Lääketieteelliset opinnot 11
   
       
 
 
 
                 
Anestesiologia 3      
           
                         
     
Kardiologia 3    
           
                       
         
Patofysiologia ja farmakologia 3  
     
   
           
         
         
Traumatologia 3      
           
                         
     
Vapaasti valittavat opinnot 6      
           
                       
 
 
14.5104.5128.85.87.32.804.5938.805.807.302.80004.509030
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6063.56056.530.829.331.831.8293130.52630.8029.3031.8031.8029031030.50260

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Koulutusohjelman tavoite

Ensihoidon koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa ensihoitajia, jotka vastaavat äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan hoitamisesta yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Lisäksi ensihoitajat tukevat ja ohjaavat yksilöitä ja yhteisöjä erilaisissa akuuteissa, terveyteen liittyvissä tilanteissa elämän eri vaiheissa. Ensihoitajan työssä korostuvat asiakaslähtöisyys, tilanneherkkyys sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Ensihoitajalta edellytetään stressin sietokykyä ja kykyä tehdä päätöksiä äkillisesti muuttuvissa tilanteissa.

Ensihoidon koulutusohjelma on profiloitunut kouluttamaan ensihoitajia, joilla on vahva kliininen osaaminen ja hyvät kehittämisosaamisen valmiudet. Oppiminen rakentuu opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien väliselle yhteistyölle, jossa kehitetään olemassa olevia käytäntöjä ja tuotetaan uusia työmenetelmiä ja toimintatapoja.

Ensihoidon koulutusohjelmassa suoritetaan ensihoitajan ja sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinnot. Opiskelijat saavat valmistuttuaan kaksi tutkintonimikettä, ensihoitaja (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK). Ensihoitajat laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöiksi sairaanhoitajina.

Opetussuunnitelma muodostuu yhdeksästä eri lukuvuosille hajautetusta juonteesta, joiden sisältö rakentuu ammatin keskeisten osaamisalueiden mukaan (kliininen osaaminen, päätöksenteko-osaaminen, vuorovaikutusosaaminen, eettinen osaaminen, ohjausosaaminen, terveyden edistämisen osaaminen, johtamis- ja yhteistyöosaaminen, kehittämisosaaminen, hoitotyötä tukeva osaaminen). Juonteissa olevia opintojaksoja toteutettaessa huomioidaan sekä ensihoitajan että sairaanhoitajan ammatin edellyttämä osaaminen. Ammattitaitoa edistävissä harjoitteluissa osaamista vahvistetaan erilaisissa ensihoidon ja hoitotyön oppimisympäristöissä. Jokaiseen harjoitteluun liittyy teoriaopintoja, jotka tulee suorittaa ennen ko. harjoittelua. Harjoittelut suoritetaan siinä järjestyksessä kuin ne on lukusuunnitelmaan ajallisesti kirjattu.