OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Ensihoidon koulutusohjelma > Ensihoidon koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Ensihoidon koulutusohjelma

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Kliininen osaaminen
                                                       
Kliinisen hoitotyön perusteet 3
     
             
                             
Lääkehoidon perusteet 3
     
             
                           
Lääkehoito 3
       
               
                       
Lääkehoito ja kivunhoito 3    
         
                     
           
Kliinisen hoitotyön perusteet -harjoittelu 1 3
     
             
                           
Kliinisen hoitotyön perusteet -harjoittelu 2 6
       
               
                       
Ensiapu ja yleinen turvallisuus 3
     
             
                             
Kirurgisen potilaan hoitotyö 3  
         
                   
               
Kirurgisen potilaan hoitotyö -harjoittelu 9  
         
                   
               
Perioperatiivisen ja tehohoitopotilaan hoitotyö 3      
           
                         
   
Perioperatiivisen potilaan hoitotyö -harjoittelu 9      
           
                       
Tehohoitopotilaan hoitotyö -harjoittelu 8      
           
                       
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
           
                       
19.38213.3127.308203.310933.73.7004411001.71.755
Päätöksenteko-osaaminen
                                                       
Hoitotyön päätöksenteko ja raportointi 3
   
   
       
       
               
Sisätautipotilaan hoitotyö 3
       
               
                       
Sisätautipotilaan hoitotyö -harjoittelu 9
       
               
                       
Ensihoitotyön perusta 3    
         
                     
           
Ensihoitopotilaan hoitotyö 3    
           
                       
       
Perustason harjoittelu 9    
         
                     
           
Hoitotason harjoittelu 9    
         
                     
   
Päivystyspotilaan hoitotyö -harjoittelu 9    
           
                       
       
Kliininen mikrobiologia ja kliiniset laboratoriotutkimukset 3  
       
                 
                   
Ravitsemustiede 3
       
               
                       
1131751102189500.50.555110.50.5444.54.52.52.500
Vuorovaikutusosaaminen
                                                       
Ammatillinen vuorovaikutus hoitotyössä 3
   
 
         
   
                   
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö 3  
       
                 
                   
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö -harjoittelu 6  
       
                 
                   
Psykologia 3  
       
                 
                   
1900109000000.50.5004.54.50000000000
Eettinen osaaminen
                                                       
Etiikka ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 3  
       
                 
                   
Sosiaalinen integraatio ja syrjäytyminen 3      
             
                           
Iäkkäiden hoitotyö 3  
       
                 
                   
0402004000020000220000000011
Ohjausosaaminen
()
                                                       
Ohjaus hoitotyössä 3  
         
                   
               
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 3  
         
                   
               
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö -harjoittelu 9  
       
                 
           
0550000550000000002.52.52.52.5000000
Terveyden edistämisen osaaminen
                                                       
Terveyden edistäminen 3
       
               
                       
Äitiyshuolto ja seksuaaliterveys 3
       
               
                       
4000040000000022000000000000
Johtamis- ja yhteistyöosaaminen
                                                       
Johtaminen ja moniammatillinen yhteistyö 3      
             
                           
Urakehitys ja yrittäjyys 3      
             
                           
0004000000040000000000000022
Kehittämisosaaminen
                                                       
Tutkimus- ja kehitystyön perusta ja menetelmät 5  
       
               
               
Innovaatioprojekti 10  
     
           
       
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
           
                       
       
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4    
           
                       
       
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                         
     
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3      
           
                         
     
Hoitotieteen perusteet 3    
         
                     
           
06.710.08003.33.33.76.48000001.71.71.71.71.81.83.13.28000
Hoitotyötä tukeva osaaminen
                                                       
Orientoivat opinnot 3                                                        
Tietotekniikka ja viestintä 3
     
             
                           
Työelämän ruotsi 3      
             
                           
Ammatillinen englanti 3
     
             
                           
Lääketieteelliset opinnot 11
 
   
       
Anestesiologia 3      
           
                         
   
Kardiologia 3      
           
                         
   
Patofysiologia ja farmakologia 3    
         
                   
       
Traumatologia 3    
           
                       
       
Vapaasti valittavat opinnot 6  
     
           
       
6.75.37.365.31.32.332.35422.72.70.70.71.21.21.51.51.21.22.52.52211
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 424141.338.319.322.620.620.32120.420.31812.76.711.411.410.410.410.210.210.510.510.110.214.26.299

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Koulutusohjelman tavoite
Ensihoitajakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa ensihoitajia, joiden osaaminen sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin sairaanhoitajatutkinnolle asettamat vaatimukset. Ensihoitajakoulutuksen aikana opiskelija saa valmiudet sairaalan ulkopuoliseen ensihoitotyöhön. Osaaminen sisältää ensihoitotyössä tarvittavan hoitoteknologian ja lääkehoidon käytön osaamisen, ensihoitopalvelujärjestelmään ja viranomaisyhteistyöhön liittyvän osaamisen sekä ensihoitotyöhön liittyvän johtamisosaamisen. Oleellista on saavuttaa näyttöön perustuva ensihoitotyön osaaminen.

Ensihoitajakoulutus on profiloitunut kouluttamaan ensihoitajia, joilla on vahva kliininen osaaminen ja hyvät kehittämisosaamisen valmiudet. Oppiminen rakentuu opiskelijan, työelämän edustajien ja opettajien väliselle yhteistyölle, jossa kehitetään olemassa olevia käytäntöjä ja tuotetaan uusia työmenetelmiä ja toimintatapoja.

Opiskelu etenee juonneopetussuunnitelman mukaisesti. Opetussuunnitelma muodostuu yhdeksästä eri lukuvuosille hajautetusta juonteesta, joiden sisältö rakentuu ammatin keskeisten osaamisalueiden mukaan. Jokaisella juonteella on teoreettinen viitekehys, joka määrittää keskeiset opittavat ydinsisällöt. Kuhunkin juonteeseen kuuluvat ydinsisällöt integroituvat, syvenevät ja kehittyvät opintojen edetessä. Ammattitaitoa edistävissä harjoitteluissa vahvistetaan kuhunkin juonteeseen liittyvää ammatillista osaamista. Teoreettisten opintojen suorittamien on edellytys harjoittelun suorittamiselle. Harjoittelut suoritetaan siinä järjestyksessä kuin ne on lukusuunnitelmaan ajallisesti kirjattu.


Yhteystiedot
Koulutuspäällikkö
Carita Kokkala
PL 4030 (Tukholmankatu 10)
00099 Helsingin kaupunki
09-310 81743 tai 040-3340922
carita.kokkala[at]stadia.fi
Fax 09-31081790
Koulutusohjelman kotisivu