OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Ensihoidon koulutusohjelma > Ensihoidon koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Ensihoidon koulutusohjelma

Syksy 2007

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Kliininen osaaminen
                                                       
Kliinisen hoitotyön perusteet 3
     
             
                             
Lääkehoidon perusteet 3
     
             
                           
Lääkehoito 3
       
               
                       
Lääkehoito ja kivunhoito 3    
         
                     
           
Kliinisen hoitotyön perusteet -harjoittelu 1 3
     
             
                           
Kliinisen hoitotyön perusteet -harjoittelu 2 6
       
               
                       
Ensiapu ja yleinen turvallisuus 3
     
             
                             
Kirurgisen potilaan hoitotyö 3  
         
                   
               
Kirurgisen potilaan hoitotyö -harjoittelu 9  
         
                   
               
Perioperatiivisen ja tehohoitopotilaan hoitotyö 3      
           
                         
     
Perioperatiivisen potilaan hoitotyö -harjoittelu 9      
           
                       
Tehohoitopotilaan hoitotyö -harjoittelu 8      
             
                           
168214.31060820410.38233004411003.50.55.25.1
Päätöksenteko-osaaminen
                                                       
Hoitotyön päätöksenteko ja raportointi 3
   
   
       
       
               
Sisätautipotilaan hoitotyö 3
       
               
                       
Sisätautipotilaan hoitotyö -harjoittelu 9
       
               
                       
Ensihoitopotilaan hoitotyö 5    
         
 
                   
   
Ensihoitopotilaan hoitotyö -harjoittelu 15    
         
                     
   
Päivystyspotilaan hoitotyö -harjoittelu 10    
         
                     
   
9112.37.71801012.36.710.50.544000.50.5006.26.13.33.30.50.5
Vuorovaikutusosaaminen
()
                                                       
Ammatillinen vuorovaikutus hoitotyössä 3
     
             
                   
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö 3  
       
                 
                     
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö -harjoittelu 6  
       
                 
                   
180001800000000.50.55.52.50000000000
Eettinen osaaminen
                                                       
Etiikka ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 3  
         
                   
               
Sosiaalinen integraatio ja syrjäytyminen 3    
           
                       
       
Iäkkäiden hoitotyö 3    
         
                     
             
0250000232000000001130110000
Ohjausosaaminen
()
                                                       
Ohjaus hoitotyössä 3  
         
                   
               
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 3  
         
                   
               
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö -harjoittelu 9  
       
                 
           
0550000550000000002.52.52.52.5000000
Terveyden edistämisen osaaminen
                                                       
Terveyden edistäminen 3
       
               
                       
Äitiyshuolto ja seksuaaliterveys 3  
       
                 
                   
2200022000000011110000000000
Johtamis- ja yhteistyöosaaminen
                                                       
Johtaminen ja moniammatillinen yhteistyö 3      
           
                         
     
Ammatillinen kehittyminen 3      
             
                           
Ensihoitotyön perusta 3    
         
                     
           
0025000020320000000011003011
Kehittämisosaaminen
                                                       
Tutkimus- ja kehitystyön perusta 3  
       
                 
                     
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 3  
         
                   
               
Tutkimus- ja kehitystyön hyödyntäminen 3    
         
                     
             
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
           
                       
       
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4    
           
                       
       
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                         
     
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3      
           
                         
     
Hoitotieteen perusteet 3    
         
                     
           
059.78003254.78000003011412.32.48000
Hoitotyötä tukeva osaaminen
                                                       
Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot 3                                                        
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                             
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
           
                       
Työelämän ruotsi 3  
       
                 
                     
Ammatillinen englanti 3  
       
                 
                   
Anatomia ja fysiologia 4
     
           
                       
Psykologia 3  
       
                 
                     
Ravitsemustiede 3  
         
                   
               
Yhteiskunta ja yrittäjyys 3      
             
                           
Kliininen mikrobiologia ja kliiniset laboratoriotutkimukset 3
     
           
                       
Lääketieteelliset opinnot 24
Vapaasti valittavat opinnot 6                                                        
12.313.35.07.08.04.3103.33.31.73.33.75.52.52.22.2821.71.71.71.60.80.81.71.61.81.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 40.344.341421921.32321.320.320.7251714510.710.717.55.510.710.713.27.110.310.319.55.48.58.4

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Koulutusohjelman tavoite
Ensihoitaja (AMK) - tutkinto (240 op) sisältää sairaanhoitajan tutkinnon.
Koulutusohjelmasta valmistunut täyttää Euroopan neuvoston asettamien direktiivien asettamat vaatimukset sairaanhoitajakoulutukselle. Koulutusohjelmasta valmistunut laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana ja hän saa sekä ensihoitajan että sairaanhoitajan tutkintotodistukset.

Ensihoitajalta edellytetään sairaanhoitajan ammatillisen ydinosaamisen lisäksi ensihoitotyössä tarvittavaa erityisosaamista, jotta hän kykenee toimimaan sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa ja sairaalan päivystysalueen hoitotyössä. Ensihoitotyön tieteellinen ja teoreettinen perusta on terveystieteissä ja sitä täydentävät muut tieteen alat. Ensihoitaja kehittää ammatillista osaamistaan ja ensihoitotyötä siten, että äkillisesti sairastuneelle ja apua tarvitsevalle voidaan taata paras mahdollinen hoito käytettävissä olevin resurssein. Ensihoitajan toimintaa ohjaavat hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet sekä voimassa oleva lainsäädäntö.

Opiskelu etenee juonneopetussuunnitelman mukaisesti. Opetussuunnitelma muodostuu yhdeksästä eri lukuvuosille hajautetusta juonteesta, joiden sisältö rakentuu ammatin keskeisten osaamisalueiden mukaan. Kuhunkin juonteeseen kuuluvat valmiudet syvenevät ja kehittyvät opintojen edetessä. Ammattitaitoa edistävissä harjoitteluissa vahvistetaan erityisesti kyseiseen juonteeseen liittyvää osaamista. Käytännön toimintaympäristöön liittyvien teoreettisten opintojen suorittamien on edellytys harjoittelun suorittamiselle.

Yhteystiedot
Koulutuspäällikkö
Carita Kokkala
PL 4030 (Tukholmankatu 10)
00099 Helsingin kaupunki
09-310 81743 tai 040-3340922
carita.kokkala[at]stadia.fi
Fax 09-31081790
Koulutusohjelman kotisivu