OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Ensihoidon koulutusohjelma > Ensihoidon koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Ensihoidon koulutusohjelma

Syksy 2005

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Kliininen osaaminen
                                                                     
Kliinisen hoitotyön perusteet 3
       
                 
                                     
Lääkehoito ja kivunhoito 6
 
   
   
       
       
               
Ensiapu ja yleinen turvallisuus 3
       
                 
                                     
Kirurgisen potilaan hoitotyö 3  
         
                     
                             
Kirurgisen potilaan hoitotyö -harjoittelu 9  
         
                     
                             
Perioperatiivisen ja tehohoitopotilaan hoitotyö 3      
             
                             
             
Perioperatiivisen potilaan hoitotyö -harjoittelu 9      
             
                             
             
Tehohoitopotilaan hoitotyö -harjoittelu 10      
             
                             
             
Kliinisen hoitotyön perusteet -harjoittelu 9
       
               
                               
1912222012.56.512011220009.33.23.33.2120000.50.50.50.5220000000
Päätöksenteko-osaaminen
                                                                     
Hoitotyön päätöksenteko ja raportointi 3    
           
                         
                     
Sisätautipotilaan hoitotyö 3
       
                 
                                     
Ensihoitopotilaan hoitotyö 5      
             
                             
             
Ensihoitopotilaan hoitotyö -harjoittelu 17    
           
                         
                     
Päivystyspotilaan hoitotyö -harjoittelu 9    
           
                         
                     
30295030002905000300000002900050000000
Vuorovaikutusosaaminen
()
                                                                     
Ammatillinen vuorovaikutus hoitotyössä 3  
         
                     
                             
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö 3  
         
                     
                             
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö -harjoittelu 9                                                                      
06000006000000000006000000000000000
Eettinen osaaminen
                                                                     
Etiikka ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 3  
         
                     
                             
Sosiaalinen integraatio ja syrjäytyminen 3      
             
                             
             
Iäkkäiden hoitotyö 3    
           
                         
                     
03330003030300000003000300030000000
Ohjausosaaminen
()
                                                                     
Ohjaus hoitotyössä 3    
           
                         
                     
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 3  
         
                     
                             
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö -harjoittelu 9    
           
                         
                     
03120000301200000000030001200000000000
Terveyden edistämisen osaaminen
                                                                     
Äitiyshuolto ja seksuaaliterveys 3
       
                 
                                     
Terveyden edistäminen 3                                                                      
30000300000000030000000000000000000
Johtamis- ja yhteistyöosaaminen
                                                                     
Johtaminen ja moniammatillinen yhteistyö 3      
             
                             
             
Ammatillinen kehittyminen 3      
             
                             
             
Ensihoitotyön perusta 3  
         
                     
                             
03060003000600000003000000060000000
Kehittämisosaaminen
                                                                     
Tutkimus- ja kehitystyön perusta 3  
         
                     
                             
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 3  
         
                     
                             
Tutkimus- ja kehitystyön hyödyntäminen 3    
           
                         
                     
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3      
             
                             
             
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4      
             
                             
             
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                             
             
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3      
             
                             
             
Hoitotieteen perusteet 3      
             
                             
             
06318000603018000000060003000180000000
Hoitotyötä tukeva osaaminen
                                                                     
Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot 3                                                                      
Tietotekniikan perusteet 3
       
                 
                                     
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
       
                 
                                     
Työelämän ruotsi 3  
         
                     
                             
Ammatillinen englanti 3
       
                 
                                     
Anatomia ja fysiologia 4
       
                   
                                   
Kliiniset laboratoriotutkimukset ja hoitotyön teknologia 3  
         
                     
                             
Psykologia 3  
         
                     
                             
Ravitsemustiede 3  
         
                     
                             
Yhteiskunta ja yrittäjyys 3      
             
                             
             
Lääketieteelliset opinnot 24
 
   
       
Vapaasti valittavat opinnot 12
 
   
       
232291001851754.54.56.53.50011.66.52.62.514.62.52.62.52.32.32.32.34.81.81.81.80000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 48555864036.511.550552.55.560.53.50026.99.75.95.747.62.52.62.549.82.82.82.858.81.81.81.80000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Koulutusohjelman tavoite
Ensihoitaja (AMK) - tutkinto (240 op) sisältää sairaanhoitajan tutkinnon.
Koulutusohjelmasta valmistunut täyttää Euroopan neuvoston asettamien direktiivien asettamat vaatimukset sairaanhoitajakoulutukselle. Koulutusohjelmasta valmistunut laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana ja hän saa sekä ensihoitajan että sairaanhoitajan tutkintotodistukset.

Ensihoitajalta edellytetään sairaanhoitajan ammatillisen ydinosaamisen lisäksi ensihoitotyössä tarvittavaa erityisosaamista, jotta hän kykenee toimimaan sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa ja sairaalan päivystysalueen hoitotyössä. Ensihoitotyön tieteellinen ja teoreettinen perusta on terveystieteissä ja sitä täydentävät muut tieteen alat. Ensihoitaja kehittää ammatillista osaamistaan ja ensihoitotyötä siten, että äkillisesti sairastuneelle ja apua tarvitsevalle voidaan taata paras mahdollinen hoito käytettävissä olevin resurssein. Ensihoitajan toimintaa ohjaavat hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet sekä voimassa oleva lainsäädäntö.

Opiskelu etenee juonneopetussuunnitelman mukaisesti. Opetussuunnitelma muodostuu yhdeksästä eri lukuvuosille hajautetusta juonteesta, joiden sisältö rakentuu ammatin keskeisten osaamisalueiden mukaan. Kuhunkin juonteeseen kuuluvat valmiudet syvenevät ja kehittyvät opintojen edetessä. Ammattitaitoa edistävissä harjoitteluissa vahvistetaan erityisesti kyseiseen juonteeseen liittyvää osaamista. Käytännön toimintaympäristöön liittyvien teoreettisten opintojen suorittamien on edellytys harjoittelun suorittamiselle.

Yhteystiedot
Ensihoidon tutkintovastaava
Carita Kokkala
PL 4030 (Tukholmankatu 10)
00099 Helsingin kaupunki
09-310 81743
carita.kokkala[at]stadia.fi
Koulutusohjelman kotisivu