OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Optometrian koulutusohjelma > Optometrian koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Optometrian koulutusohjelma

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perusopinnot
                                                 
Yhteiset perusopinnot
                                                 
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                         
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
           
                         
Orientoivat opinnot 3                                                  
Muut perusopinnot
                                                 
Yleinen anatomia ja fysiologia 3
     
           
                         
Ammatillisen toiminnan perusteet 6
     
         
                   
Sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteet 3
       
             
                   
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön perusta 3
       
             
                   
Ergonomia 3
     
           
                         
Työelämän ruotsi 3  
       
               
               
Ammatillinen englanti 3
       
             
                   
304001614400001331041300000000
Ammattiopinnot
                                                 
Silmälasien valmistaminen
                                                 
Silmälasien korjaukset ja linssien reunahionta 5
     
           
                       
Silmälasien valmistamisen syventävät opinnot ja mallityöt 3
       
             
                   
Optiikka
                                                 
Optiikka 1 3
     
           
                         
Optiikka 2 3
       
             
                   
Linssiteknologia
                                                 
Silmälasilinssiteknologian perusteet 4
     
           
                         
Silmälasilinssiteknologian syventävät opinnot 4  
       
               
                 
Näkemisen tutkiminen
                                                 
Näöntutkimuksen perusteet 5  
       
               
                 
Subjektiivinen silmän taittovirheen määrittäminen ja binokulaarinen näkeminen 7  
         
                 
           
Lihastasapainon tutkiminen ja lähilasien määrittäminen 7    
         
                   
         
Silmän taittovirheen tutkiminen ja silmien eritaitteisuus 7    
           
                     
   
Silmän taittovirheen tutkiminen ja binokulaarisen näkemisen häiriöt 3      
           
                       
Heikkonäköisyys, heikkonäköisten apuvälineet ja yhdyskuntasuunnittelu 4      
           
                       
 
Oftalmologiset tutkimukset
                                                 
Oftalmologiset mittaukset 4  
         
                 
           
Oftalmoskopia 3    
           
                     
   
Piilolasioppi
                                                 
Piilolasiopin perusteet 4    
           
                     
   
Piilolasien sovittaminen 5      
           
                       
 
Lääketieteelliset opinnot
                                                 
Silmän anatomia ja fysiologia 4
       
             
                   
Näkemisen neurofysiologia 4  
         
                 
           
Silmälääketiede, okulaarinen farmakologia ja silmän ensiapu 6  
       
               
               
Työnäkeminen
                                                 
Työnäkeminen ja näönseulonta 4    
         
                   
         
Optoergonomiaprojekti 4    
           
                     
   
Käytäntöläheinen tutkimus ja kehittäminen
                                                 
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 3  
       
               
                 
Innovaatioprojekti 10  
       
               
       
Liiketoiminta
                                                 
Yrittäjyys ja yritystoiminta 3    
         
                   
         
Yrittäjyys ja yritystoiminta optisella alalla 5      
           
                       
27.146.143.316.313.713.42026.121.32216.3121.785.414615.310.8192.310.611.413.72.6
Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot 10
 
   
       
3.74.002.32.31.32.02.0002.31.70.70.70.71.70.31.70.300000.71.7
Harjoittelu
                                                 
Työelämäharjoittelu
                                                 
Työelämäharjoittelu ja silmälasien valmistaminen 8  
       
               
                 
Virhetaitteisuuden tutkiminen 8  
         
                 
           
Silmälasimääräys ja lähilasit 8    
         
                   
         
Näkemisen tutkiminen, työlasit ja piilolasit 8    
           
                     
   
Työelämäharjoittelu ja toiminta opetusmyymälässä 6      
           
                       
018.718.7800810.7810.780000802.78802.7862
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3  
         
                 
           
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4    
         
                   
         
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3      
           
                       
 
0410.63000446.63000000134051.630
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60.876.872.629.63228.73442.833.339.329.626.75.418.710.124.79.320.722.1312.318.32123.46.3

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Tutkinnon tavoite
Optometrian koulutusohjelmasta valmistuu laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä nimikkeellä laillistettu optikko, tutkintonimike on optometristi.

Optometristin ammatissa toimimisen edellytyksenä on optometristin tutkinnon suorittaminen sekä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen myöntämä laillistus optikon ammatinharjoittamiseen.

Optometristin tehtävänä on tuottaa näönhuoltopalveluita ja toimia näkemisen asiantuntijana. Opinnot ryhmittyvät oppilaitoksessa teoriaopintoihin sekä työelämässä toteutuviin harjoittelujaksoihin kotimaassa tai ulkomailla mm. optikkoliikkeissä tai valmistaja/maahantuontiyrityksissä.

Opiskelussa korostuu reflektiivinen, kriittinen ja tutkimuksellinen työn ote, jota tukevat projektiluonteiset tehtävät ja opinnäytetyö. Opiskelija osallistuu ammatillista kehittymistä tukeviin moniammatillisiin projekteihin sekä Helsingin ammattikorkeakoulun sisällä että yhteistyössä työelämän eri tahojen kanssa.
Terveydenhuollon ja optometrian alalla toimiminen edellyttää selkeää ammatti-identiteettiä ja -etiikkaa, kykyä itsenäiseen, luotettavaan, vastuulliseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn asiakkaan kanssa sekä vastuun jakamista työryhmässä ja työyhteisössä. Ammatillinen toiminta merkitsee tietoista pyrkimystä toimia oman persoonan, oman ammattitaidon sekä oman alan arvioijana ja kehittäjänä.

Optometristi tekee itsenäisesti näöntutkimukset, määrittää, määrää ja sovittaa silmä- ja piilolasit sekä heikkonäköisten apuvälineet. Silmälasien valmistus ja luovuttaminen sekä asiakkaan ohjaaminen ja opastaminen näönhuoltovälineiden käytössä ovat olennainen osa optometristin työtä. Hänen on oltava palveluhaluinen ja kiinnostunut kaupankäyntiin liittyvistä tehtävistä.

Optometristi toimii näkemisen asiantuntijana terveydenhuollossa, tekniikassa, liike-elämässä ja ympäristö- ja liikennesuunnittelussa. Optometristi on asiantuntijana ratkaistaessa ympäristöperäisiä näköongelmia, jotka vaativat tietoa valosta ja valaistuksesta, värin ja muodon hahmottamisesta sekä näkemisestä erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Optometristi osallistuu myös tutkimustyöhön ja on mukana ehkäisevässä terveydenhuollossa. Hän kehittää ammatillista tietämystään ja työskentelytapojaan alan ja teknologian kehittymistä seuraamalla, ja hän toimii myös aktiivisesti ja innovatiivisesti työyhteisönsä ja optometrian alan kehittäjänä.

Tulevaisuudessa optisen alan, teollisuuden ja tekniikan kehittyminen tuovat uusia haasteita optometrian ammattilaiselle. Yhteistyö ja verkostoituminen moniammatillisten ryhmien kanssa ja näkemisen erityisasiantuntijana toimiminen lisääntyy.

Yhteystiedot
Saija Flinkkilä (koulutuspäällikkö)
PL 4033
00099 Helsinki
09 - 310 81 302
saija.flinkkila[at]stadia.fi
Koulutusohjelman kotisivut