OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Suun terveydenhuollon koulutusohjelma > Suuhygienisti
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Suuhygienisti

Syksy 2009

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Suun terveydenhoitotyön asiakas
                                                 
Terveystieteiden perusteet 3
     
           
                         
Anatomia ja fysiologia 3
     
           
                         
Patofysiologian perusteet, sisätaudit ja farmakologia 3  
       
               
                 
Kansanterveystieteen perusteet, lastentaudit sekä gerontologia ja geriatria 3  
     
           
 
 
         
Kliininen mikrobiologia ja immunologia 3
     
           
 
                 
Kariologisen hoitotyön asiakkaat 3
     
           
 
                 
Parodontologisen hoitotyön asiakkaat 4  
       
               
 
         
Suukirurgia ja suun taudit 3    
         
                   
         
Asiakaslähtöisyys suun terveydenhoitotyössä 5
       
             
                     
141060687360060807030600000
Terveydenedistäminen suun terveydenhoitotyössä
                                                 
Suuhygienistin perustehtävä 3
     
           
                         
Orientoiva suun terveydenhoitotyö 6
     
         
 
                     
Terveydenedistämisen perusteet 4
     
           
 
                 
Kulttuurinmukainen suun terveydenedistäminen 3  
       
 
             
     
     
Terveydenedistäminen itsenäisessä suun terveydenhoitotyössä 3      
           
                       
 
Suun terveydenhoidon perusteet 4
     
         
 
                     
153.51.538721.501.538070201.50001.5030
Suun terveydenhoitotyö
                                                 
Suun terveydenhoitotyön perusteet 3
     
         
 
                     
Kariologisen ja parodontologisen terveydenhoitotyön perusteet 6  
       
               
                 
Kariologinen ja parodontologinen terveydenhoitotyö 4  
         
                 
             
Hammasröntgentutkimusten ja säteilyturvallisuuden perusteet 3  
       
               
                 
Biotieteiden perusteet 3  
       
             
 
             
Proteettisen ja kirurgisen suun terveydenhoitotyön perusteet 3  
     
           
 
 
         
Ortodontisen terveydenhoitotyön perusteet 3    
           
                     
     
Proteettinen, kirurginen ja ortodontinen suun terveydenhoitotyö 3  
       
             
 
 
     
Vertaisopiskelijan suun terveydenhoitotyö 6
     
           
 
                 
Osallistuva suun terveydenhoitotyö 5
     
         
 
                     
Lasten ja nuorten suun terveydenhoitotyö 1 7  
       
             
 
             
Lasten ja nuorten suun terveydenhoitotyö 2 3    
         
                   
 
 
Aikuisten ja ikääntyneiden suun terveydenhoitotyö 1 3  
         
                 
             
Aikuisten ja ikääntyneiden suun terveydenhoitotyö 2 10    
       
               
 
 
 
Vanhusten ja pitkäaikaissairaiden hoitotyön perusteet 5    
         
                   
         
Vanhusten ja pitkäaikaissairaiden suun terveydenhoitotyö 7    
         
                   
         
Suun terveydenhoitotyö sosiaali- ja terveyskeskuksessa 6    
           
                     
     
Kivuttoman hoidon edistäminen suun terveydenhoitotyössä 3    
         
                 
 
     
Asiakaskeskeinen itsenäinen suun terveydenhoitotyö 6      
           
                       
 
Kuntouttavan suun terveydenhoitotyön perusteet 3      
           
                       
 
Kuntouttava suun terveydenhoitotyö 3      
           
                       
 
113235.216.847181418.816.316.8407018014018.8016.3016.80
Suun terveydenhoitotyön ympäristö
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                         
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                         
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
           
                         
Työelämän ruotsi 3  
       
               
                 
Ammatillinen englanti 3
       
             
                     
Suun terveydenhoitotyön ympäristö 3
     
           
                         
1530012330000120303000000000
Suun terveydenhoitotyön kehittäminen
                                                 
Suun terveydenhoitotyön laatu ja johtaminen 3      
           
                       
 
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön perusta 3
       
             
                     
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 3  
         
                 
             
Yrittäjyys ja yritystoiminta 3      
           
                       
 
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3  
         
                 
             
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4  
         
                 
             
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                 
 
     
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3      
           
                       
 
Innovaatioprojekti 10    
         
                 
 
     
Vapaasti valittavat opinnot 7
   
 
 
     
     
     
     
5.312.317.3905.3012.37.59.89005.300012.307.509.8090
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60.360.86028.83030.33030.832.327.628.830030.3030030.8032.3027.6028.80

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Suun terveydenhuollon koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa suuhygienistejä, joilla on suun terveydenhoitotyön yhteistoiminnallinen ja ekspansiivinen toiminta-asiantuntijuus. Suun terveydenhoitotyön asiantuntijuus ilmenee ammatillisena tieto-taito -osaamisena, erityisesti hienomotorisina taitoina, ihmissuhde- ja sosiaalisena osaamisena, oman persoonan käyttämisenä, eettisenä osaamisena ja päätösten tekemisenä (vrt. Metsämuuronen 2001). Lisäksi asiantuntijuus ilmenee innovatiivisuutena ja kehittämisosaamisena. Suuhygienistin yhteiskunnallisena tehtävänä on vaikuttaa väestön hyvinvoinnin edistämiseen osallistumalla asiakkaan, perheen ja yhteisön suun terveydenhoitotyöhön. Suuhygienisti toimii suun terveydenhoitotyön asiantuntijana ja kehittäjänä perusterveydenhuollossa, itsenäisenä ammatinharjoittajana, esimiestehtävissä tai erikoissairaanhoidossa.

Suun terveydenhuollon koulutusohjelman pedagoginen viitekehys on ekspansiivinen oppimisnäkemys. Se on yhteisöllistä oppimista, jossa yhteistyökumppanit: oppilaitos, opiskelija ja työelämä oppivat jatkuvan muutoksen edellyttämää ongelmanratkaisua yhdessä. Suun terveydenhuollon koulutusohjelman opetussuunnitelma jäsentyy hoitotieteellisen tietoperustan avulla. Näyttöön perustuva suun terveydenhoitotyö on keskeinen oppimista ohjaava käsite. Asiantuntijuuteen kehitytään teoreettisen tiedon, simuloitujen oppimisstudio-opintojen ja potilaiden suun terveydenhoidon intergaatiolla sekä toteuttamalla kehittämishankkeet yhteistyössä työelämän kanssa. Tällaiseksi yhteistoiminnalliseksi ja ekspansiiviseksi toiminta-asiantuntijaksi kehitytään koulutusohjelman oppimisstrategioiden ohjaamana. Nämä ovat terveyden edistämisen, kliinisen-, kuntouttavan sekä kansainvälisyyden ja monikulttuurisen suun terveydenhoitotyön oppimisstrategiat. Asiantuntijuuteen kehittymistä tukevat tuutorointi, henkilökohtainen opintosuunnitelma ja portfolio.

Harjoittelusta 55 op toteutuu Helsingin ammattikorkeakoulun Suunhoidon opetusklinikalla eri-ikäisten asiakkaiden suun terveydenhoitotyönä ja 20 op sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimintayksiköissä. Suunhoidon opetusklinikalla suuhygienistiopiskelijat oppivat lasten ja nuorten sekä aikuisten ja ikääntyneiden suun terveydenhoitotyötä. Opiskelijat kehittyvät asiantuntijuuteen yhdessä työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa, erityisesti Helsingin terveyskeskuksen hammashuollon, Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksen sekä näiden henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen oppiminen on keskeinen tavoite koko koulutuksen ajan. Suuhygienistiopiskelijoilla on mahdollisuus hakea kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja osallistua kansainväliseen toimintaan eri tavoin. Monikulttuurisuuteen oppiminen toteutuu hoitamalla eri kulttuureista tulevia potilaita sekä osallistumalla kehittämishankkeisin. Lisätietoja saatavissa www-sivuilta: metropolia.fi

Yhteystiedot
Koulutusohjelmavastaava
Osoite Mannerheimintie 172
Puhelinnumero 020 7835722