OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Suun terveydenhuollon koulutusohjelma > Suun terveydenhuollon koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Suun terveydenhuollon koulutusohjelma

Syksy 2007

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Suun terveydenhoitotyön asiakas
                                                 
Asiakaslähtöisyys suun terveydenhoitotyössä 3
     
           
                         
Hoitotieteen perusteet 3
     
           
                         
Anatomia ja fysiologia 3
     
           
                         
Patofysiologian perusteet, sisätaudit ja farmakologia 3  
       
               
                 
Kansanterveystieteen perusteet, lastentaudit sekä gerontologia ja geriatria 3  
       
               
                 
Kliininen mikrobiologia ja immunologia 3  
       
               
                 
Kariologisen hoitotyön asiakkaat 3  
       
               
                 
Parodontologisen hoitotyön asiakkaat 4    
         
                   
         
Suukirurgia ja suun taudit 3    
         
                   
         
9127090120700900012000700000
Terveydenedistäminen suun terveydenhoitotyössä
                                                 
Suuhygienistin perustehtävä 3
     
           
                         
Suun terveydenhoidon perusteet 5
     
         
                   
Orientoiva suun terveydenhoitotyö 6
     
           
                         
Terveydenedistämisen perusteet 4
     
           
                         
Kulttuurinmukainen suun terveydenedistäminen 3    
         
                   
         
Terveydenedistäminen itsenäisessä suun terveydenhoitotyössä 3      
           
                       
 
16.303314.71.70030313.80.80.80.80000300030
Suun terveydenhoitotyö
                                                 
Suun terveydenhoitotyön perusteet 3
     
           
                         
Kariologisen ja parodontologisen terveydenhoitotyön perusteet 6  
       
               
                 
Kariologinen ja parodontologinen terveydenhoitotyö 4  
       
               
                 
Hammasröntgentutkimusten ja säteilyturvallisuuden perusteet 3  
       
               
                 
Biotieteiden perusteet 3  
       
               
                 
Proteettisen ja kirurgisen suun terveydenhoitotyön perusteet 3    
         
                   
         
Ortodontisen terveydenhoitotyön perusteet 3    
         
                   
         
Proteettinen, kirurginen ja ortodontinen suun terveydenhoitotyö 3    
         
                   
         
Osallistuva suun terveydenhoitotyö 5  
       
               
                 
Vertaisopiskelijan suun terveydenhoitotyö 6  
       
               
                 
Lasten ja nuorten suun terveydenhoitotyö 1 7  
       
               
                 
Lasten ja nuorten suun terveydenhoitotyö 2 3      
           
                       
 
Aikuisten ja ikääntyneiden suun terveydenhoitotyö 1 3  
       
               
                 
Aikuisten ja ikääntyneiden suun terveydenhoitotyö 2 10    
         
                   
         
Vanhusten ja pitkäaikaissairaiden hoitotyön perusteet 5    
         
                   
         
Vanhusten ja pitkäaikaissairaiden suun terveydenhoitotyö 7    
         
                   
         
Suun terveydenhoitotyö sosiaali- ja terveyskeskuksessa 6    
         
                   
         
Kivuttoman hoidon edistäminen suun terveydenhoitotyössä 3      
           
                       
 
Asiakaskeskeinen itsenäinen suun terveydenhoitotyö 6      
           
                       
 
Erikoissairaanhoidon potilaiden suun terveydenhoitotyön perusteet 3      
           
                       
 
Erikoissairaanhoidon potilaiden suun terveydenhoitotyö 3      
           
                       
 
3373718303703701830003700037000180
Suun terveydenhoitotyön ympäristö
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteet 3
     
           
                         
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
           
                         
Työelämän ruotsi 3  
       
               
                 
Ammatillinen englanti 3
     
           
                         
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                         
Suun terveydenhoitotyön hoitoympäristö 3
     
           
                         
1530015030000150003000000000
Suun terveydenhoitotyön kehittäminen
                                                 
Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot 3                                                  
Suun terveydenhoitotyön laatu ja johtaminen 3      
           
                       
 
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön perusta 3
     
           
                         
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 3  
       
               
                 
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön hyödyntäminen 3    
         
                   
         
Yrittäjyys ja yritystoiminta 3      
           
                       
 
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3  
       
               
                 
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4    
         
                   
         
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                   
         
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3      
           
                       
 
Vapaasti valittavat opinnot 12
 
 
   
99159637.51.513.51.594.51.51.51.56.80.80.80.812.80.80.80.890
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 52.361623047.74.759.51.560.51.53045.32.32.32.358.80.80.80.859.80.80.80.8300

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Tutkinnon tavoite
Suun terveydenhuollon koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa suuhygienistejä, jotka voivat toimia suun terveydenhoitotyön asiantuntijoina ja kehittäjinä sosiaali- ja terveydenhuollossa kotimaassa ja ulkomailla. Suuhygienistiksi kehittymistä ohjaa ekspansiivinen oppimisnäkemys. Se on yhteisöllistä oppimista, jossa yhteistyökumppanit: oppilaitos, opiskelija ja työelämä oppivat jatkuvan muutoksen edellyttämää ongelmanratkaisua yhdessä. Suuhygienistin yhteiskunnallisena tehtävänä on vaikuttaa väestön hyvinvoinnin edistämiseen osallistumalla asiakkaan, perheen ja yhteisön suun terveydenhoitotyöhön. Suuhygienistin yksilöllinen ja yhteisöllinen suun terveydenhoitotyön asiantuntijuus ilmenee ammatillisena tieto-taito -osaamisena, ihmissuhde- ja sosiaalisena osaamisena, oman persoonan käyttämisenä ja päätösten tekemisenä, eettisenä sekä pehmeänä osaamisena (vrt. Metsämuuronen 2001). Lisäksi asiantuntijuus ilmenee innovatiivisuutena ja kehittämisosaamisena. Suuhygienisti toimii suun terveydenhoitotyön asiantuntijana sosiaali- ja terveydenhuollon julkisessa tai yksityisessä palvelujärjestelmässä.

Suun terveydenhuollon koulutusohjelman opetussuunnitelma jäsentyy hoitotieteellisen tietoperustan avulla. Näyttöön perustuva suun terveydenhoitotyö on keskeinen oppimista ohjaava käsite. Yhteisölliseen asiantuntijuuteen kehittyminen on teoreettisen tiedon, simuloitujen oppimisstudio-opintojen ja potilaiden suun terveydenhoidon intergaatiota ja vuorottelua sekä kehittämishankkeiden toteuttamista yhteistyössä työelämän kanssa. Lisäksi yhteisölliseen asiantuntijuuteen kasvua tukevat tuutorointi, henkilökohtainen opintosuunnitelma ja portfolio.

Harjoittelusta 55 op toteutuu Helsingin ammattikorkeakoulun Suunhoidon opetusklinikalla eri-ikäisten asiakkaiden suun terveydenhoitotyönä ja 20 op sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimintayksiköissä. Suunhoidon opetusklinikalla suuhygienistiopiskelijat oppivat lasten ja nuorten sekä aikuisten ja ikääntyneiden suun terveydenhoitotyötä. He kehittyvät yhteisölliseen asiantuntijuuteen yhdessä työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa, erityisesti Helsingin terveyskeskuksen hammashuollon, Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksen sekä näiden henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Terveydenedistämistyötä sekä vanhusten ja pitkäaikaissairaiden suun terveydenhoitotyötä kehitetään yhdessä Helsingin terveyskeskuksen ja suun terveydenhuollon koulutusohjelman välisenä yhteistyönä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä harjoitellessaan opiskelijat osallistuvat kehittämishankkeisiin. Kehittyessään yhteisölliseksi suun terveydenhoitotyön asiantuntijana suuhygienistiopiskelija tarvitsee näyttöön perustuvaa tietoa asiakkaasta, terveydenedistämisestä, suun terveydenhoitotyöstä ja sen ympäristöstä sekä kehittämisestä. Katso lisää koulutusohjelman www.stadia.fi/sosiaali- ja terveysala/suun terveydenhuolto.

Yhteystiedot
Helena Stedt
Osoite Mannerheimintie 172
Puhelinnumero 09-310 81384
Fax 09-310 81 294
Sähköpostiosoite helena.stedt[at]stadia.fi