OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Bioanalytiikan koulutusohjelma > Bioanalytiikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Bioanalytiikka

Kevät 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Bioanalytiikan perehtyjä
                                                 
Orientoivat opinnot 3
       
             
                   
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
               
Ammatillisen asiantuntijan suomen kieli ja viestintä 3
     
           
               
Työelämän ruotsi 3
     
           
               
Yleinen ja epäorgaaninen kemia 2
     
           
               
Matematiikka 3
     
           
               
Fysiikka 1 1
     
           
               
Laboratoriomenetelmät-, välineet ja työtavat 5
     
           
               
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 7
     
           
               
Solubiologia ja perimä 5
     
           
               
Tutkimus- ja kehitystyön perusteet 4
     
           
               
Ensiapu ja kliiniset hoitotoiminnot 3
     
           
               
Opettaminen ja ohjaaminen 3
     
           
               
Preanalytiikka ja asiakaspalvelu 8
     
           
               
Terveydenhuollon laboratoriotoiminta 4
     
           
               
Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1 4
     
           
               
32290003229000000161614.514.500000000
Bioanalytiikan harjaantuja 1
                                                 
Orgaaninen kemia 2  
       
               
       
Fysiikka 2 2  
       
               
       
Ammatillinen englanti 3  
       
               
       
Lääketieteelliset aineet 4  
       
               
       
Biokemia 5  
       
               
       
Kliinisen biokemian tutkimukset 12  
       
               
       
Immunologia 4  
       
               
       
Kliinisen hematologian tutkimukset 5  
       
               
       
Immunohematologian tutkimukset 3  
       
               
       
Solumorfologia 6  
       
               
       
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 4  
       
               
       
Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 2 12  
       
               
       
03131000031310000000015.515.515.515.50000
Bioanalytiikan harjaantuja 2
                                                 
Kliinisen fysiologian, isotooppilääketieteen ja neurofysiologian tutkimukset 8    
         
                   
Kliinisen histologian ja sytologian tutkimukset 8    
         
                   
Kliinisen mikrobiologian tutkimukset 9    
         
                   
Perimän tutkimukset 4    
         
                   
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
         
                   
Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 3 15    
         
                   
0028.528.50000028.528.5000000000014.314.314.314.3
Bioanalytiikan osaaja ja kehittäjä
                                                 
Bioanalyytikon työelämäosaaminen 3                                                  
Johtaminen, yhteiskunta ja yrittäjyys 5                                                  
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4                                                  
Opinnäytetyön toteutus 5                                                  
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3                                                  
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 326059.528.503229313128.528.500161614.514.515.515.515.515.514.314.314.314.3

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Bioanalyytikko (AMK)

Koulutus perustuu kliinisen laboratoriotieteen ja sitä tukevien muiden tieteenalojen teoreettiseen ja soveltavaan tietoon. Opetuksen toteutuksessa painotetaan tiivistä työelämäyhteyttä sekä tutkivan ja kehittävän oppimisen toimintakulttuuria. Oppimisessa keskeistä on tieto, kokemus ja toiminta sekä niistä käytävä keskustelu. Teoreettinen tieto antaa käsitteellisiä välineitä, joiden avulla voidaan ymmärtää ja analysoida käytännön toimintaa. Ammattikorkeakoulu ja työelämä suunnittelevat yhdessä oppimisympäristöjä niin, että opiskelijoiden, työelämäohjaajien ja opettajien osaamista hyödynnetään uuden tiedon luomisessa ja uudenlaisten käytäntöjen kehittämisessä.

Oppimisprosessi alkaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. Opiskelusuunnitelman laatimisessa otetaan huomioon opiskelijan aikaisemmin hankittu osaaminen (AHOT). Opintosuunnitelman laatimisen apuna on koulutusohjelman osaamisperustainen opetussuunnitelma, jossa määritellään bioanalyytikon osaaminen. Osaaminen rakentuu vuositeemoista, jotka kuvaavat bioanalyytikon ammatillisen osaamisen kehittymistä koulutuksen aikana. Opintojaksojen tavoitteet ilmaisevat opiskelijalle, minkälaista osaamista hänen edellytetään hankkivan. Tavoitteet auttavat häntä arvioimaan omaa osaamistaan ja suuntaavat tulevaa oppimista. Kunkin vuositeeman päätteeksi järjestetään opiskelijan osaamista arvioiva näyttökoe.

Bioanalyytikon osaaminen
Koulutuksen aikana hankittu osaaminen vastaa European Qualification Framework (EQF) mukaisia osaamisen tasokuvauksia ja tutkintojen sekä muun osaamisen kansallisen viitekehyksen tasoa 6, Suositusta tutkintojen kansallisesta viitekehyksestä (National Qualification Framework) ja tutkintojen yhteisistä kompetensseista (www.arene.fi), bioanalyytikon koulutusohjelmakohtaisia kompetensseja (www.ncp.fi/ects) sekä Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon julkaisussa määriteltyä bioanalyytikon ammatillista osaamista http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2006/Ammattikorkeakoulusta_terveydenhuoltoon.html.

Bioanalyytikolla on laaja-alainen ja vahva kliinisen laboratoriotyön, kehittämisen ja arvioinnin osaaminen sekä kyky jatkuvaan oppimiseen. Bioanalyytikko hallitsee laaja-alaiset kliinisen laboratorioalan tiedot, joihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen. Hän ymmärtää ammatillisen tehtäväalueensa kattavuuden ja rajat.

Bioanalyytikko soveltaa oman ammattialansa tietoa, tekee päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa ja luovaa ongelmanratkaisua omalla alallaan. Hän osaa johtaa ammatillista toimintaa, kykenee työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä, vastaamaan oman osaamisensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi yksittäisten henkilöiden ja ryhmien kehityksestä.

Bioanalyytikolla on kyky jatkuvaan oppimiseen, oman ja työyhteisön osaamisen arviointiin. Hän viestii suullisesti ja kirjallisesti sekä kykenee itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

Bioanalyytikot työskentelevät oman alansa asiantuntijatehtävissä erilaisissa terveydenhuollon laboratorioissa, lääketieteellisissä ja biotieteellisissä tutkimuslaitoksissa ja –ryhmissä sekä terveydenhuolto- ja laboratorioalan tuotteita valmistavissa ja markkinoivissa yrityksissä.

Bioanalyytikon ammatillisen osaaminen kehittyminen koulutuksen aikana
Opinnot koostuvat neljästä vuositeemasta
• Bioanalytiikan perehtyjä (I lukuvuosi)
• Bioanalytiikan harjaantuja 1 (II lukuvuosi)
• Bioanalytiikan harjaantuja 2 (III lukuvuosi)
• Bioanalytiikan osaaja ja kehittäjä (IV lukuvuosi)

Bioanalyytikon ammattispesifinen osaaminen muodostuu laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisestä, analyyttisestä ja postanalyyttisestä osaamisesta, biolääketieteellisestä osaamisesta sekä laatu-, asiakaspalvelu-, ohjaus-, työyhteisö- ja kehittämis- ja kansainvälisyysosaamisesta. Vuositeemojen mukainen opintojaksokohtainen osaaminen on kuvattu erillisessä kompetenssimatriisissa.

Tutkinto
Bioanalytiikan koulutusohjelmassa suoritetaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tutkintonimikkeellä bioanalyytikko (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja koulutuksen kesto on 3,5 vuotta.

Laillistaminen terveydenhuollon ammattihenkilöksi
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, VALVIRA myöntää oikeuden toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä, laboratoriohoitajana. Ammattikorkeakoulu toimittaa opiskelijan laillistamista koskevan hakemuksen VALVIRA:lle sen jälkeen, kun opiskelija on osoittanut täyttävänsä bioanalyytikon ammatillisen osaamisen vaatimukset ja tutkinnon edellyttämät opinnot (210 op) on suoritettu hyväksytysti.