OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Bioanalytiikan koulutusohjelma > Bioanalytiikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Bioanalytiikan koulutusohjelma

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Bioanalytiikan perehtyjä
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
         
                   
Ammatillisen asiantuntijan suomen kieli ja viestintä 3
     
         
                   
Työelämän ruotsi 3
     
         
                   
Yleinen ja epäorgaaninen kemia 2
     
         
                   
Matematiikka 3
     
         
                   
Fysiikka 1 1
     
         
                   
Laboratoriomenetelmät-, välineet ja työtavat 5
     
         
                   
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 7
     
         
                   
Solubiologia ja perimä 5
     
         
                   
Tutkimus- ja kehitystyön perusteet 4
     
         
                   
Ensiapu ja kliiniset hoitotoiminnot 3
     
         
                   
Opettaminen ja ohjaaminen 3
     
         
                   
Preanalytiikka ja asiakaspalvelu 8
     
         
                   
Terveydenhuollon laboratoriotoiminta 4
     
         
                   
Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1 4
     
         
                   
61000322900000161614.514.50000000000
Bioanalytiikan harjaantuja 1
                                                 
Orgaaninen kemia 2  
       
             
           
Fysiikka 2 2  
       
             
           
Ammatillinen englanti 3  
       
             
           
Lääketieteelliset aineet 4  
       
             
           
Biokemia 5  
       
             
           
Kliinisen biokemian tutkimukset 12  
       
             
           
Immunologia 4  
       
             
           
Kliinisen hematologian tutkimukset 5  
       
             
           
Immunohematologian tutkimukset 3  
       
             
           
Solumorfologia 6  
       
             
           
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 4  
       
             
           
Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 2 12  
       
             
           
06200003131000000015.515.515.515.5000000
Bioanalytiikan harjaantuja 2
                                                 
Kliinisen fysiologian, isotooppilääketieteen ja neurofysiologian tutkimukset 8    
         
                 
   
Kliinisen histologian ja sytologian tutkimukset 8    
         
                 
   
Kliinisen mikrobiologian tutkimukset 9    
         
                 
   
Perimän tutkimukset 4    
         
                 
   
Innovaatioprojekti 10    
         
                 
   
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
         
                 
   
Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 3 15    
         
                 
   
00570000028.528.500000000014.314.314.314.300
Bioanalytiikan osaaja ja kehittäjä
                                                 
Bioanalyytikon työelämäosaaminen 3      
           
                       
Johtaminen, yhteiskunta ja yrittäjyys 5      
           
                       
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4      
           
                       
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                       
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3      
           
                       
00020000000200000000000001010
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 616257203229313128.528.520161614.514.515.515.515.515.514.314.314.314.31010

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Bioanalytiikan koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Bioanalytiikan koulutusohjelmassa suoritetaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tutkintonimikkeellä bioanalyytikko (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja koulutuksen kesto on 3,5 vuotta.

Erityispääsyvaatimukset
Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset
Näkötesti

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili
Katso tutkinnon yleinen kuvaus koulutusohjelman internet-sivuilta: http://www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/terveys- ja hoitoala/ bioanalytiikka.

Keskeiset oppimistulokset
Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Bioanalyytikot työskentelevät oman alansa asiantuntijatehtävissä erilaisissa terveydenhuollon laboratorioissa, lääketieteellisissä ja biotieteellisissä tutkimuslaitoksissa ja –ryhmissä sekä terveydenhuolto- ja laboratorioalan tuotteita valmistavissa ja markkinoivissa yrityksissä.

Pääsy jatko-opintoihin
Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot). Myös erikoistumisopinnot.

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät opintojaksojen toteutussuunnitelmista ks. http://opinto-opas-ops.metropolia.fi/ Opintojakson opettaja on vastuussa arvioinnista. Opiskelijoille kerrotaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.

Valmistumisen vaatimukset
Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opiskelija on saavuttanut koulutusohjelman pakollisessa vieraassa kielessä sellaisen suullisen ja kirjallisen taidon, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (Asetus 352/2003, §8). Hän on osoittanut sellaista ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka vastaa lain (424/2003, 6§) julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa ruotsin kielen taitoa kaksikielisessä viranomaisessa arvosanalla tyydyttävä /hyvä, julkishallinnossa käytössä olevalla arviointiasteikolla hyvä/tyydyttävä.

Opiskelija on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä, suorittanut opinnäytetyöhön sisältyvän kypsyysnäytteen suomen kielellä.

Koulutus täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994 ja 1200/2007) ja asetuksen (564/1994) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY, artikla 11, taso d.

Opetussuunnitelmaan on kuulunut harjoittelua 75 opintopistettä.

Opintojen toteuttaminen
Opinnot toteutetaan pääosin lähiopetuksena.

Koulutusohjelman päällikkö
Koulutuspäällikkö Heidi Stenberg
puh. 040 535 3388
heidi.k.stenberg (at) metropolia.fi