OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Bioanalytiikan koulutusohjelma > Bioanalytiikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Bioanalytiikan koulutusohjelma

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Ammatillinen perusosaaminen
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                         
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
           
                         
Ammatillinen englanti 3  
       
             
           
Työelämän ruotsi 3
     
         
                   
Kemia 4
     
           
                       
Matematiikka 3
     
           
                         
Anatomia ja fysiologia 5
     
           
                         
20.620019.611100016.82.80.50.50.50.50.50.5000000
Laboratoriotutkimusprosessi
                                                 
Bioanalytiikan peruslaitteet ja menetelmät 1 5
     
           
                       
Bioanalytiikan peruslaitteet ja menetelmät 2 5  
       
               
               
Lääketieteelliset aineet 4
     
           
                       
Solubiologia ja perimä 5
       
             
                   
Biokemia 5  
       
               
               
Immunologia 4  
       
               
               
Kliinisen biokemian tutkimukset 12  
       
               
               
Kliinisen farmakologian ja toksikologian tutkimukset 3  
       
               
               
Kliinisen hematologian tutkimukset 7  
       
               
               
Verensiirtotoiminta 3  
       
               
               
Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian tutkimukset 8    
         
                   
       
Kliinisen histologian ja sytologian tutkimukset 6    
         
                   
       
Kliinisen mikrobiologian tutkimukset 8    
         
                   
       
Perimän tutkimukset 4    
           
                     
   
Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1 12  
       
               
               
Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 2 15      
           
                       
Vapaasti valittavat opinnot 10    
         
                 
   
9.333.924.31063.333.9018.26.110331.71.61716.9009.19.133.155
Asiakas ja toimintaympäristö
                                                 
Bioanalyytikon työ terveysalalla 4
     
           
                         
Asiakaspalvelu ja näytteenottotoiminta 8
     
           
                         
Asiakaspalvelun ja näytteenottotoiminnan harjoittelu 4
     
           
                         
Ensiapu ja kliiniset hoitotoiminnot 4
     
           
                       
Opettaminen ja ohjaaminen 3  
       
               
                 
Ammatillinen kehittyminen 3      
           
                       
 
Yrittäjyys ja yritystoiminta 3    
         
                   
         
Työorganisaatioiden toiminta ja johtaminen 4    
         
                   
       
18.735.6318.70305.60317.31.40030004.31.30030
Kehittämisosaaminen
                                                 
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön perusta 3
     
           
                         
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 3  
       
               
                 
Kehittämistoiminta laboratoriotyössä 3    
         
                   
         
Innovaatioprojekti 10    
         
                 
   
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
         
                   
         
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4      
           
                       
 
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                       
 
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3      
           
                       
 
3312.71230309.33.412300030007.71.61.71.7120
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 51.641.942.62547.34.340.9133.19.52540.17.22.22.123.517.40.50.521.1124.74.8205

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Koulutusohjelman tavoite
Koulutus perustuu kliinisen laboratoriotieteen ja sitä tukevien muiden tieteenalojen teoreettiseen ja soveltavaan tietoon. Opinnot rakentuvat neljästä juonteesta, jotka ovat ammatillinen perusosaaminen, laboratoriotutkimusprosessi, asiakas ja toimintaympäristö sekä kehittämisosaaminen. Opintojen lähtökohtana ovat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleiset ja koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit (www.ncp.fi/ects) sekä Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon julkaisussa määritelty bioanalyytikon ammatillinen osaaminen, keskeiset opinnot ja vähimmäisopintopisteet (www.minedu.fi).

Opetuksen toteutuksessa painotetaan työelämälähtöisiä oppimistehtäviä ja tiivistä työelämäyhteyttä. Tavoitteena on, että bioanalyytikko hallitsee bioanalytiikan keskeisen tietoperustan ja saavuttaa terveysalan laboratoriotyössä tarvittavan toiminnallisen osaamisen. Hän pystyy seuraamaan oman alansa kehitystä, ottamaan käyttöön ja kehittämään uusia työmenetelmiä moniammatillisissa työryhmissä. Hänellä on valmiudet kehittää omaa ja työyhteisönsä asiantuntijuutta ja kyky suhteuttaa ammatillinen osaamisensa yhteiskunnan, sosiaali- ja terveysalan sekä laboratoriotyön muutoksiin.

Bioanalyytikon ammattipätevyys muodostuu laboratoriopalvelutuotannon osaamisesta. Laboratoriopalvelutuotannosta saatavaa tietoa hyödynnetään terveyden edistämiseen, sairauksien diagnosointiin, hoidon vaikuttavuuden arviointiin ja hoitomenetelmien kehittämiseen. Bioanalyytikon ydintehtäviä laboratoriopalvelutuotannossa ovat asiakkuuksien ja laboratoriotutkimusprosessien hallinta, laadun- ja toiminnan ohjaus sekä kehittäminen, opettaminen, ohjaaminen ja muut asiantuntijatehtävät. Bioanalyytikko toimii oman alansa asiantuntijana perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon laboratorioissa, lääketieteellisissä ja biotieteellisissä tutkimuslaitoksissa ja -ryhmissä sekä terveydenhuolto- ja laboratorioalan tuotteita valmistavissa ja markkinoivissa yrityksissä.

Yhteystiedot
Yhteyshenkilö Riitta Lumme
Osoite Vanha viertotie 23, Helsinki
Puhelinnumero 09-31081222, 040-3341301
Fax 09-5885246
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi