OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Bioanalytiikan koulutusohjelma > Bioanalytiikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Bioanalytiikan koulutusohjelma

Syksy 2007

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Ammatillinen perusosaaminen
                                                 
Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot 3
     
           
                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                         
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
           
                         
Ammatillinen englanti 3  
       
               
                 
Työelämän ruotsi 3
     
           
                         
Kemia 3
     
           
                         
Matematiikka 3
     
           
                         
Anatomia ja fysiologia 5
     
           
                         
2230022030000211003000000000
Laboratoriotutkimusprosessi
                                                 
Bioanalytiikan peruslaitteet ja menetelmät 1 5
     
           
                       
Bioanalytiikan peruslaitteet ja menetelmät 2 5  
       
               
               
Lääketieteelliset aineet 4
     
           
                       
Solubiologia ja perimä 5
       
             
                   
Biokemia 4  
       
               
               
Immunologia 4  
       
               
               
Kliinisen kemian tutkimukset 12  
       
               
               
Kliinisen farmakologian ja toksikologian tutkimukset 3  
       
               
               
Kliinisen hematologian tutkimukset 7  
       
               
               
Verensiirtotoiminta 3  
       
               
               
Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian tutkimukset 7    
         
                   
       
Kliinisen histologian ja sytologian tutkimukset 6    
         
                   
       
Kliinisen mikrobiologian tutkimukset 8    
         
                   
       
Perimän tutkimukset 4    
           
                     
   
Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1 12  
       
               
               
Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 2 15      
           
                       
Vapaasti valittavat opinnot 15  
       
             
   
9.235.224.7105.93.333.22168.71032.91.71.616.616.611884.34.455
Asiakas ja toimintaympäristö
                                                 
Bioanalyytikon työ terveysalalla 4
     
           
                         
Asiakaspalvelu ja näytteenottotoiminta 8
     
           
                         
Asiakaspalvelun ja näytteenottotoiminnan harjoittelu 4
     
           
                         
Ensiapu ja kliiniset hoitotoiminnot 3
     
           
                         
Opettaminen ja ohjaaminen 3  
       
               
                 
Ammatillinen kehittyminen 3      
           
                       
 
Yrittäjyys ja yritystoiminta 3    
         
                   
         
Työorganisaatioiden toiminta ja johtaminen 5    
         
                   
         
1938319030803190003000800030
Kehittämisosaaminen
                                                 
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön perusta 3
     
           
                         
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 3  
       
               
                 
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön hyödyntäminen 3    
         
                   
         
Kehittämistoiminta laboratoriotyössä 3    
         
                   
         
Laboratoriotyön kehittämistehtävä 5    
         
                   
         
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
         
                   
         
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4      
           
                       
 
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                       
 
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3      
           
                       
 
3314123030140123000300014000120
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 53.244.246.72549.93.342.22388.725463.91.71.625.616.6113084.34.4205

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Koulutusohjelman tavoite
Koulutus perustuu kliinisen laboratoriotieteen ja sitä tukevien muiden tieteenalojen teoreettiseen ja soveltavaan tietoon. Opinnot rakentuvat neljästä juonteesta, jotka ovat ammatillinen perusosaaminen, laboratoriotutkimusprosessi, asiakas ja toimintaympäristö sekä kehittämisosaaminen.

Opetuksen toteutuksessa painotetaan työelämälähtöisiä oppimistehtäviä ja tiivistä työelämäyhteyttä. Tavoitteena on, että bioanalyytikko hallitsee bioanalytiikan keskeisen tietoperustan ja saavuttaa terveysalan laboratoriotyössä tarvittavan toiminnallisen osaamisen. Hän pystyy seuraamaan oman alansa kehitystä, ottamaan käyttöön ja kehittämään uusia työmenetelmiä moniammatillisissa työryhmissä. Hänellä on valmiudet kehittää omaa ja työyhteisönsä asiantuntijuutta ja kyky suhteuttaa ammatillinen osaamisensa yhteiskunnan, sosiaali- ja terveysalan sekä laboratoriotyön muutoksiin.

Bioanalyytikon ammattipätevyys muodostuu laboratoriopalvelutuotannon osaamisesta. Laboratoriopalvelutuotannosta saatavaa tietoa hyödynnetään terveyden edistämiseen, sairauksien diagnosointiin, hoidon vaikuttavuuden arviointiin ja hoitomenetelmien kehittämiseen. Bioanalyytikon ydintehtäviä laboratoriopalvelutuotannossa ovat asiakkuuksien ja laboratoriotutkimusprosessien hallinta, laadun- ja toiminnan ohjaus sekä kehittäminen, opettaminen, ohjaaminen ja muut asiantuntijatehtävät. Bioanalyytikko toimii oman alansa asiantuntijana perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon laboratorioissa, lääketieteellisissä ja biotieteellisissä tutkimuslaitoksissa ja -ryhmissä sekä terveydenhuolto- ja laboratorioalan tuotteita valmistavissa ja markkinoivissa yrityksissä.

Yhteystiedot
Yhteyshenkilö Riitta Lumme
Osoite Vanha viertotie 23, PL 4031, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelinnumero 09-31081222
Fax 09-5885246
Sähköpostiosoite riitta.lumme[at]stadia.fi
Koulutusohjelman kotisivu