OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Toimintaterapian koulutusohjelma > Toimintaterapian koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Toimintaterapian koulutusohjelma

Syksy 2011

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Toiminta, terveys ja hyvinvointi ihmisen elämässä
                                                 
Ihmisen toiminta 6
     
           
                         
Ihmisen terveys, hyvinvointi ja toiminta 1 3
     
             
                       
Ihmisen terveys, hyvinvointi ja toiminta 2 12
       
             
                     
Ihmisen terveys, hyvinvointi ja toiminta 3 6  
       
               
                 
Toimintaterapia eilen, tänään, huomenna 3      
           
                         
2160391260003631206000000003
Osallistuminen, yhteiskunta ja ympäristöt
                                                 
Ihminen ympäristöissään 6
     
             
                       
Terapeuttinen toiminta yhteisöissä, yhteiskunnassa ja kansainvälisesti 6    
         
                   
         
Harjoittelu 4. Toimintaterapia yhteisöissä ja yhteiskunnassa 12    
           
                     
     
Kehittyvä kuntoutusasiantuntijuus 4    
         
                   
         
602206000101200600000010012000
Terapiasuhde ja ammatillinen kasvu
                                                 
Toimintaterapia ammattina ja oman persoonan käyttö toimintaterapiassa 3
     
             
                       
Terapiasuhteen keskeiset tekijät 3  
       
                 
               
Kumppanuus toimintaterapiassa 3  
         
                 
             
Psykodynaamiset tekijät terapiasuhteessa 3    
           
                     
     
3630303303003000330003000
Toimintakyvyn ja toimintamahdollisuuksien arviointi
                                                 
Toimintakyvyn tutkimus ja toimintamahdollisuuksien arviointi 1 7
       
               
                   
Harjoittelu 1. Toimintakyvyn arviointi 4
       
               
                   
Toimintakyvyn tutkimus ja toimintamahdollisuuksien arviointi 2 4
       
               
                   
Asiakaslähtöinen kuntoutus 3
       
             
                     
1800001800000003150000000000
Toiminnan terapeuttinen käyttö ja toimintamahdollisuuksien edistäminen
                                                 
Terapeuttinen toiminta itsestä huolehtimisessa, kotielämässä, asioinnissa ja leikissä 9  
       
               
                 
Harjoittelu 2. Toimintamahdollisuuksien arviointi ja edistäminen 12  
       
                 
               
Terapeuttinen toiminta opiskelussa, työssä ja vapaa-ajan toiminnassa 7  
         
                 
             
Terapeuttinen toiminta ryhmissä 1 5  
         
                 
             
Harjoittelu 3. Toimintamahdollisuuksien arviointi ja edistäminen 12  
         
                   
           
Vaihtoehtoiset toimintaterapian opinnot 4    
         
                     
       
Syventävät terapeuttiset toiminnat 3    
           
                       
   
Terapeuttinen toiminta ryhmissä 2 3      
           
                       
 
0457300212443300009121212040330
Toimintaterapian kehittäminen ja johtaminen
(Valitaan opintoja 67 op)
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                         
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                         
Ammatillinen englanti 3
     
           
                         
Asiantuntija- ja tutkimusviestintä 3
     
             
                       
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3                                                  
Ammatillisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 3  
         
                   
           
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmäosaamisen perusteet 3    
           
                       
   
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
         
                     
       
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 3    
           
                       
   
Opinnäytetyön toteuttaminen 6      
           
                       
 
Kypsyysnäyte ja julkistaminen 3      
           
                       
 
Toimintaterapian tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmien soveltaminen 3      
           
                       
 
Innovaatioprojektiopinnot 10    
         
                   
       
Työyhteisötaidot, moniammatillinen yhteistyö ja johtaminen 5      
           
                         
Yritystoiminta 3      
           
                         
123222012003166209300000351106128
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060542630303030302426151515151515151515151591511

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Koulutusohjelman tehtävänä on rakentaa toimintaterapian osaamista ja asiantuntijuutta, edistää väestön hyvinvointia, tuottaa terveyttä ja hyvinvointia edistävää käytäntöläheistä tietoa sekä kehittää pääkaupunkiseudun työelämää toimintaterapian asiantuntemusta hyödyntäen.
Toimintaterapeuttikoulutuksen lähtökohtana ovat hyvä itsetuntemus ja erilaisten ihmisten toiminnan tarpeiden ja arvostusten kunnioittaminen. Toimintaterapian asiantuntijat työskentelevät monialaisten työryhmien jäseninä. Koulutus antaa valmiudet ymmärtää ja tehdä yhteistyötä erilaisissa verkostoissa ihmisen hyvinvoinnin ja toimintamahdollisuuksien edistämiseksi. Toimintaterapian ammatin vahvana ytimenä on toiminnan terapeuttinen käyttö sekä terapiasuhdeosaaminen. Toimintaterapiassa käytetään toiminnan terapeuttista voimaa, joka mahdollistaa ihmisten osallistumisen heidän päivittäisissä ympäristöissään.
Koulutusohjelmasta valmistuvat toimintaterapeutit työskentelevät alansa uusimpien teorioiden ja näyttöön perustuvaan käytännön mukaisesti. Toimintaterapeutti on toiminnan asiantuntija ja monipuolisten opintojen myötä opiskelijat osaavat valita ja kehittää tapauskohtaisesti terapeuttisen toiminnan sovelluksia niin yksilö- kuin ryhmätilanteisiinkin. He osaavat edistää eri-ikäisten ihmisten osallistumista päivittäisissä elinympäristöissään. Arviointi-, tutkimus ja kehittämisopintojen ansiosta toimintaterapeuteilla on valmiuksia arvioida terapian vaikutuksia asiakkaiden toimintakykyyn ja osallistumiseen.
Innovaatioprojektiopintojen ja kehittämishankkeisiin integroidun oppimisen myötä toimintaterapeuttiopiskelijat harjaantuvat yhteistoiminaan: he tunnistavat työelämän kehittämistarpeita ja löytävät niihin ratkaisuja. Tulevaisuuden haasteena on kehittyvän teknologian sovellusten käyttö ihmisten arjessa. Erityisesti pääkaupunkiseudulla ihmisten toimintaa, osallistumista ja hyvinvointia koskettavia ilmiöitä ovat väestön monikulttuurisuus, ikääntyminen ja syrjäytymiseen liittyvät ongelmat.

Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu toimintaterapeutin osaamisalueisiin, jotka ovat:
1. Toiminta, terveys ja hyvinvointi ihmisen elämässä
2. Osallistuminen, yhteiskunta ja ympäristöt
3. Terapiasuhde ja ammatillinen kasvu
4. Toimintakyvyn ja toimintamahdollisuuksien arviointi
5. Toiminnan terapeuttinen käyttö ja toimintamahdollisuuksien edistäminen
6. Toimintaterapian kehittäminen ja johtaminen

Opinnoissa teoria ja käytäntö kulkevat yhdessä: työelämässä toteutuva harjoittelu ja kehittämishankkeet tukevat oppimista koulutuksen eri vaiheissa. Kansainvälisten verkostojen ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden ansiosta opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoja ja harjoittelua myös ulkomailla. Koulutusohjelmassa noudatetaan toimintaterapeuttikoulutuksen kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia.
Toimintaterapeutit työskentelevät kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opetustoimessa. Lisäksi toimintaterapeutit toimivat yksityissektorilla mm. vammaisjärjestöissä, projekti- ja kehittämistehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.


Opinnoissa lukukausilla on pääteemat seuraavasti:
1. lk Ihminen, toiminta ja ympäristö. Itse ja toisen ihmisen kohtaaminen.
2. lk Toimintakyky, toimintakyvyn häiriöt ja niiden arviointi toimintaterapiassa.
3. lk Terapiasuhde ja toiminnan terapeuttinen käyttö itsestä huolehtimisessa, kotielämässä, asioinnissa ja leikissä.
4. lk Toiminnan terapeuttinen käyttö ja opiskelussa, työssä ja vapaa-ajan toiminnassa. Kumppanuus toimintaterapiassa. Ryhmät toimintaterapiassa
5. lk Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta. Oman opinnäytetyöprosessin aloitus.
6. lk Toimintaterapia yhteisöissä ja kansainvälisesti. Osaamisen syventäminen toimintaterapiasta.
7. lk Toimintaterapian kehittäminen ja johtaminen. 0pinnäytetyön toteutus ja julkaisu.