OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Toimintaterapian koulutusohjelma > Toimintaterapian koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Toimintaterapian koulutusohjelma

Syksy 2010

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Asiakas
                                                 
Toimintaterapian lähtökohdat 5
     
           
                       
Tuki- ja liikuntaelimet, toiminnallinen anatomia 4
       
             
                   
Hermosto, neuroanatomia ja -fysiologia 3
     
           
                       
Psykologinen näkökulma 3  
       
               
               
Lääketieteellinen näkökulma 5
   
     
           
Kuntoutuja erilaisissa elämäntilanteissa 5
     
           
                       
Kuntoutuja hyvinvointipalvelujen verkostoissa 5    
         
                   
       
19.55.55014.35.34.31.35007.17.12.62.62.12.10.60.62.52.50000
Toiminta
                                                 
Toiminta ilmiönä toimintaterapiassa 4
     
           
                       
Terapeuttisen toiminnan perusteet 3
       
             
                   
Terapeuttisen toiminnan sovellus 1 4  
       
             
           
Terapeuttisen toiminnan sovellus 2 4    
       
 
               
   
Ryhmät toimintaterapiassa 3
       
             
                   
10422462220222331111110011
Ympäristö
                                                 
Yhteiskunta ja ympäristö toimintakyvyn mahdollistajana ja estäjänä 1 4
       
             
                   
Yhteiskunta ja ympäristö toimintakyvyn mahdollistajana ja estäjänä 2 3  
     
           
       
Ortoosit 3  
       
             
           
4510042.52.510000221.31.31.31.30.50.50000
Minän tietoinen käyttö
                                                 
Toimintaterapeutin ammatillinen kasvu, oppiminen ja ohjaus 4
 
   
Draama 3
     
         
                   
Terapiasuhde 3
       
             
                   
7.31.30.70.72.25.20.70.700.70.71.11.12.62.60.30.30.30.3000.30.30.30.3
Toimintaterapiaprosessi
                                                 
Johdanto toimintaterapiaprosessiin 3
     
           
                       
Iäkkäiden toimintaterapia 8  
       
               
               
Iäkkäiden toimintaterapiaharjoittelu 11  
       
               
               
Työikäisten toimintaterapia 8  
         
                 
           
Työikäisten toimintaterapiaharjoittelu 11  
         
                 
           
Lasten toimintaterapia 5    
         
                   
       
Nuorten toimintaterapia 3    
         
                   
       
Lasten tai nuorten toimintaterapiaharjoittelu 11    
         
                   
       
Vaihtoehtoiset toimintaterapian opinnot 3    
           
                     
   
Vaihtoehtoinen harjoittelu 9    
           
                     
   
Toimintaterapian filosofian, historian ja teorian syventävät opinnot 3      
           
                       
338313301919191231.51.5009.59.59.59.59.59.5661.51.5
Ammatilliset valmiudet ja kehittäminen toimintaterapiassa
()
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
           
                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Työelämän ruotsi 3
       
             
                   
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3
       
             
                   
Ammatillinen englanti 3
       
             
                   
Oman työn kehittäminen 5      
           
                       
Yrittäjyys ja yritystoiminta 3      
           
                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                 
   
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön perusta 3  
       
               
               
Käytäntöläheisen tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 3  
         
                 
           
Määrällisen ja laadullisen tutkimuksen menetelmät 3    
           
                     
   
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
         
                   
       
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4    
           
                     
   
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                       
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3      
           
                       
18620169933812164.54.54.54.51.51.51.51.5446688
Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot 10
   
 
     
   
   
2.52.55002.52.502.52.50001.31.31.31.3001.31.31.31.300
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 64.362.364.721.732.5323428.537.527.221.716.216.21616171714.214.218.818.813.613.610.810.8

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa toimintaterapian asiantuntijoita, jotka työskentelevät monialaisten työryhmien jäseninä ymmärtäen yhteistyön merkityksen ihmisen hyvinvoinnin ja toimintamahdollisuuksien edistämisessä. Toimintaterapiassa käytetään toiminnan terapeuttista voimaa, joka mahdollistaa ihmisten osallistumisen heidän päivittäisissä ympäristöissään.

Koulutusohjelmasta valmistuvat suunnittelevat ja toteuttavat toimintaterapiaa asiakkaiden toiminnallisista ja terveydellisistä tarpeista sekä mielenkiinnonkohteista lähtien. He työskentelevät toimintaterapian uusimpien teorioiden ja näyttöön perustuvaan käytännön mukaisesti. Toimintaterapeutti on toiminnan asiantuntija ja opintojen myötä opiskelijat löytävät innovatiivisia terapeuttisen toiminnan sovelluksia yksilö- ja ryhmätilanteisiin. He osaavat edistää eri-ikäisten ihmisten osallistumista päivittäisissä elinympäristöissään.

Innovaatioprojektiopintojen ja kehittämishankkeisiin integroidun oppimisen myötä opiskelijat osaavat tehdä kehitystyötä yhteiskehittelynä: he pystyvät tunnistamaan ja keskustelemaan työelämän kehittämistarpeista sekä löytämään niihin ratkaisuja yhteistyössä työelämän ja opettajien kanssa. Tulevaisuuden haasteena on kehittyvän teknologian sovellusten käyttö ihmisten arjessa. Erityisesti pääkaupunkiseudulla ihmisten toimintaa, osallistumista ja hyvinvointia koskettavia ilmiöitä ovat väestön monikulttuurisuus, ikääntyminen ja syrjäytymiseen liittyvät ongelmat.

Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu toimintaterapeutin osaamisalueisiin, joita ovat: asiakas, toiminta, ympäristö, minän tietoinen käyttö, terapiaprosessi sekä ammatilliset valmiudet ja kehittäminen toimintaterapiassa. Opinnoissa teoria ja käytäntö kulkevat yhdessä ja siten harjoittelu toteutuu erilaisissa toimintaympäristöissä ja opintojaksoissa. Koulutusohjelmassa noudatetaan toimintaterapeuttikoulutuksen kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia. Koulutusohjelmalla on ulkomaisia yhteistyökumppaneita, joten opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä harjoitteluun ulkomaille tavallisimmin 3 kuukauden jaksolle.

Toimintaterapeutit sijoittuvat työelämässä terveydenhuoltoon: sairaaloihin, kuntoutuslaitoksiin ja avoterveydenhuoltoon. Opetustoimessa painopiste on lapsissa ja sosiaalitoimessa korostuu erityisesti iäkkäiden kuntoutus. Lisäksi toimintaterapeutit työskentelevät yksityissektorilla mm. vammaisjärjestöissä ja itsenäisinä yrittäjinä.