OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Fysioterapian koulutusohjelma > Fysioterapian koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Fysioterapian koulutusohjelma

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Osaamisalue 1: Fysioterapeutti asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn edistäjänä
                                                 
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen fysioterapiassa
                                                 
Terveyden edistäminen fysioterapiassa 3  
         
                 
           
Terveysliikunta ja liikuntaneuvonta 3
     
         
                   
Asiakaslähtöinen kuntoutus 3
       
             
                   
Fysioterapian ammatillisuuden perusteet 4
     
           
                       
Ihmisen rakenteet ja toiminnot toimintakyvyn edellytyksinä
                                                 
Anatomia, fysiologia ja toimintakyky 1 5
     
           
                       
Anatomia, fysiologia ja toimintakyky 2 4
       
             
                   
Lääketiede ja kliininen farmakologia toimintakykyä tukemassa 12
 
   
Psykologia 3  
         
                 
           
23102212.510.5282026.36.35.35.31144110011
Osaamisalue 2: Fysioterapeutti asiakkaan toiminta- ja työkyvyn edistäjänä
                                                 
Toimintakyvyn arviointi fysioterapiassa
                                                 
Fysioterapeuttisen arvioinnin perusteet 4
       
             
                   
Fysioterapeuttinen arviointi 4
       
             
                   
Fysioterapeuttisen arvioinnin soveltaminen eri-ikäisillä 4  
       
               
               
Toimintakyvyn edistäminen fysioterapiassa
                                                 
Terapeuttisen harjoittelun perusteet 6
       
             
                   
Manuaalinen terapia 5
   
 
       
   
               
Fysikaalinen terapia 3  
       
               
               
Ympäristö, apuvälineet ja toimintakyky 3
       
             
                   
Soveltava liikunta 6  
     
         
   
Fysioterapian soveltaminen toiminta- ja työkyvyn edistämiseksi
                                                 
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia 6  
       
               
               
Työfysioterapia ja ergonomia 4  
         
                 
           
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 6  
       
               
       
Neurologinen fysioterapia 6    
         
                 
   
Psykofyysinen fysioterapia 6  
     
 
           
   
       
Fysioterapiaharjoittelu 1 4
       
             
                   
Fysioterapiaharjoittelu 2 6  
         
                 
           
Fysioterapiaharjoittelu 3 9    
         
                   
       
Fysioterapiaharjoittelu 4 9    
           
                     
   
Fysioterapiaharjoittelu 5 10      
           
                       
23.534.533102.5212014.519.513.5101.31.310.510.510107.37.39.89.86.86.855
Osaamisalue 3: Fysioterapeutti hyvinvointipalvelujen tuottajana
                                                 
Fysioterapiatoiminnan johtaminen ja laadun hallinta 3    
           
                     
   
Kehittyvä kuntoutusasiantuntijuus 4  
         
                 
           
Yrittäjyys fysioterapiassa 3      
           
                       
0433000403300000022001.51.51.51.5
Osaamisalue 4: Fysioterapeutti työelämän osaajana
()
                                                 
Asiantuntija- ja tutkimusviestintä 3
     
           
                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Yrittäjyys ja yritystoiminta 3  
       
               
               
Työelämän ruotsi 3  
       
               
               
Ammatillinen englanti 3
     
           
                       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3                                                  
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
126001206000066003300000000
Osaamisalue 5: Fysioterapeutti ammatillisena kehittäjänä
                                                 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta fysioterapian alalla
                                                 
Ammatillisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 3
     
           
                       
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmäosaamisen perusteet 3  
         
                 
           
Fysioterapian alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmien soveltaminen 3      
           
                       
Innovaatio-opinnot
                                                 
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
           
                     
   
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 3    
           
                     
   
Opinnäytetyön toteuttaminen 6      
           
                       
Kypsyysnäyte ja julkistaminen 3      
           
                       
Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
Fysioterapeutin osaamista tukevat vapaasti valittavat opinnot 10  
     
 
           
   
36.319.315.33006.3109.315.31.51.500003.23.2554.74.77.77.7
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 61.560.857.330.33031.52832.831.525.830.315.115.115.815.8141416.516.515.815.8131315.215.2

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Fysioterapian koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Fysioterapeutti (AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset.

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili
Katso tutkinnon yleinen kuvaus: http://www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/hyvinvointi-ja-toimintakyky/fysioterapia/

Keskeiset oppimistulokset
Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Fysioterapeutin ammatillisena tehtävänä on tukea ihmisen hyvinvointia ja terveyttä edistämällä hänen toiminta- ja liikuntakykyään erilaisissa toimintaympäristöissä. Hän on omaksunut tutkivan, kehittävän ja näyttöön perustavan työotteen. Fysioterapeutti suunnittelee, arvioi ja kehittää työtään moniasiantuntijuuteen perustuvissa alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa. Fysioterapeutti omaa valmiudet jatkuvaan oppimiseen sekä ammattitaitonsa ja alansa kehittämiseen.

Pääsy jatko-opintoihin
Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot)

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät kurssisuunnitelmien kohdalta. Kurssin opettaja on vastuussa arvioinnista. Arviointikriteerit ja suoritustavat kerrotaan jokaisen kurssin alussa.
I Osaamisen kehittyminen: Vaihe 1
Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija käyttää keskeisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä tekee valintoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen ja käyttää työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä.
Hyvä (3-4)
Opiskelija erittelee keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä perustelee valintojaan oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija erittelee oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä sääntöjä ja ohjeita noudattaen ja käyttäen työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii joustavasti ryhmän jäsenenä.
Kiitettävä (5)
Opiskelija erittelee ja arvioi keskeisten ja asianmukaisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä tekee valintoja vertaillen vaihtoehtoja oman alan tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä aloitteellisesti ja tavoitteiden suunnassa sekä soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii ryhmän toimintaa edistäen.
II Osaamisen kehittyminen: Vaihe 2
Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä perustelee valintojaan asiakkaan tarpeista käsin laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi systemaattisesti oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia.
Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee erilaisissa tilanteissa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.
Hyvä (3-4)
Opiskelija käyttää hallitusti ammattikäsitteistöä sekä tekee valintoja yhdessä asiakkaan kanssa laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija arvioi ja kehittää systemaattisesti omaa toimintaansa.
Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti tavoitteiden suunnassa ja soveltaa työmenetelmiä joustavasti ja turvallisesti.
Opiskelija työskentelee ammattieettisesti tilanteiden erityispiirteet huomioon ottaen ja toimii sitoutuneesti ammatillisia toimintatapoja edistäen.
Kiitettävä (5)
Opiskelija käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteistöä ja tekee valintoja yhdessä asiakkaan kanssa laaja-alaista tietoperustaa käyttäen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opiskelija arvioi kriittisesti omaa toimintaansa ja tuottaa tietoa toimintaympäristön kehittämiseksi.
Opiskelija toimii erilaisissa toimintaympäristössä itsenäisesti ja ammatillisesti sekä kehittää työ- ja toimintaympäristöä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Opiskelija toimii ammattieettisesti tilanteiden erityispiirteet huomioon ottaen monimutkaisissa ja ennakoimattomissa tilanteissa. Hän työskentelee kehittäen ja uudistaen ammattikäytäntöjä ja toimintatapoja.

Valmistumisen vaatimukset
Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen
Kurssit toteutetaan pääosin kokopäiväisenä lähiopetuksena.

Koulutusohjelman päällikkö
Tuija Ruismäki
puh. +358 20 783 5825
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi