OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Hoitotyön koulutusohjelma > Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto

Syksy 2007

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Kliininen osaaminen
                                                       
Kliinisen hoitotyön perusteet 3
     
             
                             
Lääkehoidon perusteet 3
     
             
                           
Lääkehoito 3
       
               
                       
Lääkehoito ja kivunhoito 3    
           
                       
       
Ensiapu ja yleinen turvallisuus 3
     
             
                             
Kliinisen hoitotyön perusteet -harjoittelu 1 3
     
             
                           
Kliinisen hoitotyön perusteet -harjoittelu 2 6
       
               
                       
Perioperatiivisen potilaan hoitotyö 3  
         
                   
               
Kirurgisen ja naistentautipotilaan hoitotyö 4  
         
                   
               
Kirurgisen ja naistentautipotilaan hoitotyö -harjoittelu 13  
         
                   
               
Syntymän aikainen kätilötyö 1 3      
           
                       
Syntymän aikainen kätilötyö 1 -harjoittelu 14      
             
                           
1613.4211.4106013.4020.710.78233006.66.800110.30.35.45.4
Päätöksenteko-osaaminen
                                                       
Hoitotyön päätöksenteko ja raportointi 3
   
   
       
       
               
Sisätautipotilaan hoitotyö 3
       
               
                       
Sisätautipotilaan hoitotyö -harjoittelu 9
       
               
                       
Syntymän aikainen kätilötyö 2 4      
             
                           
Syntymän aikainen kätilötyö 2 -harjoittelu 12                                                        
9101.718010001.70.50.544000.50.50000000.80.8
Vuorovaikutusosaaminen
()
                                                       
Ammatillinen vuorovaikutus hoitotyössä 3
     
             
                   
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö 3  
       
                 
                     
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö -harjoittelu 9  
       
                 
                   
11000011000000000.50.56.53.50000000000
Eettinen osaaminen
                                                       
Etiikka ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 3  
         
                   
               
Iäkkäiden hoitotyö 3  
         
                   
               
Kätilötyön perusta 3
       
               
                       
2400020400000011002200000000
Ohjausosaaminen
                                                       
Ohjaus hoitotyössä 3    
         
                     
           
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 3    
           
                       
       
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö -harjoittelu 9    
           
                       
       
Perhevalmennus ja imetysohjaus 3    
         
                     
             
Perhe- ja synnytys valmennus -harjoittelu 3      
             
                           
Syntymän jälkeinen ja vastasyntyneen kätilötyö 3    
         
                     
             
Syntymän jälkeinen kätilötyö - harjoittelu 6    
         
                     
             
Vastasyntyneen kätilötyö - harjoittelu 3    
         
                   
       
002420000159020000000013.51.54.54.50011
Terveyden edistämisen osaaminen
                                                       
Terveyden edistäminen 3
       
               
                       
Seksuaaliterveyden edistäminen 4      
             
                           
Raskauden aikainen kätilötyö 1 3      
           
                         
     
Raskauden aikainen kätilötyö 1- harjoittelu 7      
           
                         
   
2009.00200007.71.30011000000005.32.40.70.7
Johtamis- ja yhteistyöosaaminen
                                                       
Johtaminen ja moniammatillinen yhteistyö 3      
           
                         
     
Ammatillinen kehittyminen 3      
           
                       
Terveystieteen erityiskysymykset 3  
 
   
     
         
           
   
Raskauden aikainen kätilötyö 2 3      
             
                           
Raskauden aikainen kätilötyö 2 -harjoittelu 8                                                        
00.708.3000.70005.03.300000.30.300000041.01.71.7
Kehittämisosaaminen
                                                       
Tutkimus- ja kehitystyön perusta 3  
       
                 
                   
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 3    
         
                     
           
Tutkimus- ja kehitystyön hyödyntäminen 3    
           
                       
       
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
           
                       
       
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 4    
           
                       
       
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                         
     
Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 3      
           
                         
     
Hoitotieteen perusteet 3    
         
                     
           
Seksuaaliterveyden edistämisen kehittämistyö 5                                                        
0210.78002046.78000001100223.33.48000
Hoitotyötä tukeva osaaminen
                                                       
Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot 3                                                        
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                             
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
             
                             
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
           
Ammatillinen englanti 3  
       
                 
                   
Anatomia ja fysiologia 4
     
           
                       
Kliininen mikrobiologia ja kliiniset laboratoriotutkimukset 3
     
           
                       
Ravitsemustiede 3  
       
                 
                     
Psykologia ja vanhemmuuden psykologia 4  
       
                 
                   
Yhteiskunta ja yrittäjyys 3      
           
                         
     
Lääketieteelliset opinnot 14
 
 
   
   
       
Vapaasti valittavat opinnot 6    
         
                   
       
13.311.78.7310.62.78.43.35.33.3308.32.31.31.35.62.71.71.62.72.71.71.73000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 43.342.845.443.421.621.721.121.724.32124.41916.84.810.810.813.47.510.810.918.26.210.510.620.63.79.69.6

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Suuntautumisvaihtoehdon tavoite
Kätilötyön suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on kouluttaa kätilöitä seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen ja naistentautien hoitotyön asiantuntijoiksi.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisellä pyritään siihen, että ihmisillä on mahdollisuus tietoiseen perhesuunnitteluun, tyydyttävään ja turvalliseen seksuaalisuuteen sekä suunniteltuihin, toivottuihin raskauksiin ja synnytyksiin.

Opinnoissa saadaan valmiudet raskaana olevien, synnyttävien ja synnyttäneiden naisten, vastasyntyneiden ja perheiden kätilötyöhön sekä naistentautien hoitotyöhön. Näyttöön perustuva kätilötyön osaaminen vahvistuu erilaisissa hoito- ja kätilötyön perus- ja erityisosaamista vaativissa toimintaympäristöissä. Valmiudet toimia naisten sosiaalisena tukena sekä tasa-arvon edistäjänä syvenevät. Koulutuksen aikana saavutetaan valmiuksia osallistua erilaisten työryhmien ja verkostojen työskentelyyn, niiden koordinointiin ja oman työn kehittämiseen.

Opiskelu etenee juonneopetussuunnitelman mukaisesti. Opetussuunnitelma muodostuu yhdeksästä eri lukuvuosille hajautetusta juonteesta, joiden sisältö rakentuu ammatin keskeisten osaamisalueiden mukaan. Kuhunkin juonteeseen kuuluvat valmiudet syvenevät ja kehittyvät opintojen edetessä. Ammattitaitoa edistävissä harjoitteluissa vahvistetaan erityisesti kyseiseen juonteeseen liittyvää osaamista. Käytännön toimintaympäristöön liittyvien teoreettisten opintojen suorittamien on edellytys harjoittelun suorittamiselle.

Yhteystiedot
Anna-Kaisa Pienimaa, tutkintovastaava
Osoite:PL 4032 (Sofianlehdonkatu 5 B) 00099 Helsingin kaupunki
Puhelinnumero 09-310 81145
Fax 09-310 81142
Sähköpostiosoite anna-kaisa.pienimaa[at]stadia.fi
Suuntautumisvaihtoehdon kotisivut